اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

۱۸تیر ۱۳۷۸ انفجار خشم کین

حرکت تیر ۱۳۷۸ که به غلط (( جنبش دانشجویان )) نام گرفت ، بی شک حرکتی توده ای بود که در شرایطی ویژه که دانشجویان بوجود آوردند ، استفاده نمود . این حرکت انعکاس نفرت و بیزاری توده های تحت ستم و استثمار شده ای بود که قیام ۵۷ آنان بمنظور تحقق دمکراسی و عدالت اجتماعی از جانب مرتجعین اسلامی سرکوب شده بود .

این حرکت انعکاس ۲۱ سال محرومیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی از تمامی آن چیزهایی بود که به حقوق بشر معروف است . انعکاس نارضایتی توده ای بود که ۲۱ سال زیر پای سنگین ارتجاع سیاه مذهبی و سرمایه داری غارتگر و جنگ طلب سرکوب شده بود . یکی از ویژگیهای (( حرکت تیر ماه )) به نسبت حرکتهای دیگر در طول مدت حاکمیت جمهوری اسلامی و بخصوص دوران بعد از جنگ ، همان توده ای بودن آن بود که هم معرف گستردگی این حرکت به نسبت حرکتهای پیش از خود و هم معرف ویژگی مستقل و طبقاتی آن بود . این دو ویژگی که در رادیکال بودن سریع شعارها و مطالبات به شیوه قهرآمیز خود را به نمایش گذاشت موجب گردیدند تا بار دیگر آن بخش از بورژوازی و خرده بورژوازی به ظاهر آزادیخواه و اصلاح طلب که حول پلاتفرم خاتمی گرد آمده بودند در نیمه راه شیپور عقب نشینی را زده و در درون حاکمیت همصدا گردند .مجبور کردن مردم به اطاعت از قانون ، اطمینان دادن به بنیادهای حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی سیاستی است که (( جبهه دو خردادیها )) با استفاده از آن میکوشیدند رژیم جمهوری اسلامی را از خطر سرنگونی و انهدام برهانند . عمل جناح دیگر حاکمیت در رابطه با نمایش مضحک قدرت و توان در دفتر تحکیم وحدت نیز عملی تازه و تعصب برانگیز نبود . این بار اول نبود که چاقوکشان این جناح عربده کش با شعار (( میکشم ، میجرم ، میبرم )) به میدان میامد و بدون آنکه میان دوست و دشمن فرق گذارد مشغول دست و پا شکستن و خفه کردن بود و علیرغم ظاهر مذهبی خشکه مذهبی که به خود میگیرند حتی از سوزاندن قران و انداختن عمامه برای بوجود آوردن فضای ترس و خفقان ابایی ندارند . اینبار نیز چماقداران حاکمیت با هجوم به خوابگاه دانشجویان و آتش زدن وسایل دانشجویان و کشتن چندین نفر از دانشجویان میخواستند به خیال خویش برای مخالفینشان خط و نشان بکشند . ویژگی این حرکت به نسبت حرکات قبلی در این بود که هیچکدام از دو جناح حاکمیت قادر به کنترل آن نبود . علیرغم تهدید جناح عربده کش رژیم و پند و اندرز قلم بدستان و چاپلوسیهای جناح اصلاح طلب ، بخش بزرگی از دانشجویان خواستار خروج از دانشگاه بودند و روزنامه های وابسته به جناحها نیز نتوانستند از خروج دانشجویان مستقل در دانشگاه ممانعت بعمل آورند . دانشجویان مستقل در عمل و با خروج از دانشگاه رهبری حرکت را بدست گرفتند . روزنامه های (( کیهان )) و(( اطلاعات )) و دیگر روزی نامه های تحت نفوذ جناح چماقدار ، دانشجویان مستقل را (( مزدور بیگانه )) خطاب میکردند .روزنامه های (( نشاط )) و همشهری )) و مجلات وابسته به جناح اصلاح طلب آنها را سنگ پران و لاستیک آتش زن معرفی میکردند . مزدوران و انصار حزب الله بودند که میکوشیدند تا دانشجویان را منحرف سازند و حرکت آنها را از مسیر عادی خویش خارج نمایند . اما هیچ کدام از این دسیسه ها معجزه گر نشد . دانشجویان و جوانان بپا خاسته شعار میدادند ، (( یا مرگ یا آزادی )) و به این طریق و با ابزار نارضایتی خویش مضحکه بازار تمدن اسلامی را تمسخر گرفتند . مشارکت توده های مردم در تضاهرات اعتراضی خیابانی اطراف کوی دانشگاه و همچنین گسترش اعتراضات به دیگر شهرها ، نشاندهنده نیرو و توان توده ای و ناتوانی حاکمان در مقابله با سیل خروشان توده ها بود . خواهش و التماسهای خامنه ای و خاتمی ، وعده و وعیدهای آنها بمنظور دستگیر کردن کسانی که به کوی دانشگاه حمله کرده بودند و اخراج فرمانده هان نیروهای انتظامی زمانی که بی نتیجه ماند جای خود را به تهدید و دستگیری گسترده داد که نشان دهنده اوج ترس و وحشت سردمداران رژیم جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات گسترده توده ای بود . بی شک جنبش توده ای تیر ماه ۷۸ مبارزه توده ای را وارد مرحله نوینی ساخت اینکه میگوئیم مرحله ای تازه ، طبیعی است نخست از نظر تاریخی آن و سپس از نظر سیاسی آن است . به این معنی که دوره تردید و دو دلی نسبت به جناح اصلاح طلب رژیم به پایان رسید . قیام شش روزه تیرماه اگر چه سریعا سرکوب گردید ، اما در طول مدت زمان کوتاه خود به خوبی سیمای خاتمی و دست اندرکاران و مزدوران وابسته به جناح آنرا به نمایش گذاشت . با رشد و گسترش تضادهای اجتماعی ، خاتمی نقش مرکزیت خویش را از دست داد و مجبور گردید تا از میان نیروهای تغییر طلب و خواهان بقائ رژیم یکی را برگزیند . او نیز انرا برگزید که انتظارش میرفت . همصدا با همکاران خویش که فریاد برآوردند (( بگیرید ، ببندید ، بکشید )) از (( سعی و تلاش پر ارزش وزارت اطلاعات که در این زمینه نیز دوشادوش نیروهای نظامی و انتظامی برای استقرار نظم و امنیت ! ! تلاش کرده بودند )) قدردانی نمود . این حرکت خودجوش توده ای ، همه آنهایی که میخواستند در چهارچوب اصلاحات این رژیم حرکت نمایند و تاکنون از نبود گستردگی توده های مردم در میدان سیاست استفاده نموده اندو خود را بعنوان نیروی سیاسی معرفی مینمودند ، از خواب بیدار کند و اثبات نمود زمانی که نفرت و بیزاری توده ها به حد انفجار رسد ، تنها آن نیروهایی که رسم قیام راستی تغییرات انقلابی را قبول دارند و برای این حرکت برخوردار از قانون اجتماعی ، برنامه مشخصی ارائه میدهند ، میتوانند مبارزه توده ای را به پیش برند . قیام تیر ماه همچنین اهمیت ارتباط میان جنبش داخلی و خارج از کشور را نشان داد . اگر چه رژیم آن نیروهایی را که به دلیل سرکوب گسترده سیاسی امکان فعالیت گسترده و علنی در داخل کشور را ندارند ، به نام (( گروهک )) کوچک قلمداد میکند و انها را مسخره میکند ، اما این قیام نشان داد که شعارهای این گروهکها !! بمنظور سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی و مبارزه انقلابی برای آزادی تا چه اندازه ریشه در داخل جامعه دوانیده است و چگونه عقاید و برنامه این گروهکها !! میتواند ستونهای حکومت جمهوری اسلامی را از جا کند . اما مهمترین دستاورد این جنبش در سطح بین المللی و در آشکار کردن نقش خاتمی بود . اقدامات بعدی رژیم در سرکوب هرگونه اعتراضی ، بخوبی نشان داد که پایدارترین جبهه برای کسب آزادیهای سیاسی در ایران جبهه ای است که در تضاد کامل با نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده باشد و همه جناحهای رژیم را آماج قرار دهد . پیام این جنبش به نیروها و سازمانهای کمونیستی و انقلابی بسیار واضح بود . انقلاب اجتماعی ایران هزاران سرباز جان فدا را دارا است که به تجربه شما در زمینه سازماندهی ، تعیین خطوط حرکت و تشکیل شبکه های ارتباط گیری با دیگر گروههای اجتماعی نیاز دارند . سازماندهی همه جانبه نیروها بمنظور پاسخگویی به این ضرورت وظیفه اصلی تمامی نیروهای انقلابی است . سرکوب قیام شش روزه تیر ماه هیچگاه به معنی مرگ این جنبش نبوده و نیست و گسترش این جنبش در چند سال اخیر و پس از قیام تیر ماه ۷۸ در تظاهرات توده ای همچون تظاهرات زنان ، جوانان و کارگران و زحمتکشان ، دانشجویان و دانش آموزان و همچنین ده ها و صدها نمونه اعتصاب و راهپیمایی ، راستی و صحت این بینش را به اثبات میرساند که هر حرکت اجتماعی فراز و نشیب به خود خواهد دید و طبیعی است که حرکت خود بخودی که سازماندهی نشده باشد سریعا دچار ضعف و ناتوانی خواهد گشت . حرکت تیرماه علیرغم عمر کوتاه خویش توانست جو سیاسی را در درون جامعه باز کرده و هزاران جوان را به میدان سیاسی جامعه بکشاند که این جوانان در ابتدای ورود خویش با سنگ و چوب به جنگ نیروهای سرکوبگر و چاقوکشان رژیم رفتند . آنها توانستند با درک و آگاهی انقلابی پرده های شک و تردید نسبت به حاکمیت تحمیلی را کنار زده و پوشالی بودن دستگاه رژیم را به نمایش گذارند .

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »