اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برنامه یورش نیروهای سرکوبگر به جنبش کارگری وضرورت مقابله با آن !

برنامه یورش نیروهای سرکوبگر به جنبش کارگری

وضرورت مقابله با آن !

درهفته های از سوی رژیم جمهوری اسلامی یورش تازه ای به جنبش کارگری آغاز شده است  که نشان از سرکوبی برنامه ریزی شده وسازمانیافته دارد.

پرویز سالار وند کارگر ایران خودرو درتاریخ  23 فروردین بدنبال حرکت اعتراضی کارگران پیمانکار ربوده میشود که از سرنوشت او هیچگونه اطلاعی دردست نبود . تااینکه اخیرا  وبعد از بیست وپنج روز معلوم میشود که این کارگرمبارز همان روز توسط حراستی های کارخانه دستگیر ودرزیر زمین اداره حراست مورد ضرب وشتم وبازجوئی قرارمیگیرد . وسپس درمکان نامعلومی زندانی میشود که هنوز اطلاعی از سرنوشت اودردست نیست.

دهم  اردیبهشت سه تن از کارگران مبارز بوکان بنام های اسماعیل خوشکام ،مسعود رحمانی وجلیل ویسی دستگیر ومورد ضرب وشتم قرارمیگیرند.

پانزدهم اردیبهشت یکی از کارگران فعال درکمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری بنام  صادق امیری درمحل کارش دستگیر میشود که تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت اودردست نیست .

و طبق خبر خبرگزاری پیک ایران ، دیروز نوزدهم اردیبهشت  حدود 300 نفر از عوامل خانه‌ی کارگر و شورای اسلامی کار، که با بیش از 12 دستگاه اتوبوس شرکت واحد، به آن مکان آمده بودند، با شکستن درب سندیکا، خرد کردن شیشه‌ها و پاره کردن اسناد و کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ی سندیکا به حدود 10 تن از اعضای هیات موسس سندیکای شرکت واحد حمله‌ور می‌شوند و به ضرب و شتم آن‌ها می‌پردازند. در این یورش یکی از اعضای هیات موسس به شدت مجروح می‌شود به شکلی که زبان و گردن او تعداد متعددی بخیه می‌خورد.

مهاجمین فعال که تعداد آن‌ها بین 30 تا 50 نفر بوده ‌است، تحت رهبری این افراد به ضرب و شتم اعضای هیات موسس پرداخته‌اند: احمدی پنجکی (رییس هیات مدیره‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان)، حسن صادقی (رییس هیات مدیره‌ی کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار)، اکبر عیوضی (از خانه‌ی کارگر)، حسن بهرامی، اسکندر نصیری، مهدوی‌خواه، علیرضا احمدی، سروندی و جلال سعید منش (از شورای اسلامی کار شرکت واحد)، امانی (مامور حراست شرکت واحد)، نادر عزیزی (راننده)، حسن فرجی (معروف به حسن ‌خره)  و…

همین خبرگزاری  درگزارش دیگیری که امروز منتشر نموده است  از سنندج خبر میدهد که «بنا بر گزارش دریافتی از سنندج، اطلاعات سنندج ۶ کارگر کارخانه ها و کارگاهای مختلف این شهر را به اتهام فعالیت برای ایجاد آشوب در محل های کارگری و ارتباط با یک سازمان کرد دستگیر کرده است. این کارگران از سه هفته پیش در بازداشت بسر می برند و خانواده های آنان هنوز موفق به دیدار با آنان نشده و اطلاعی از وضعیت آنان ندارند. بنا بر همین گزارش، دوازده کارگر قراردادی شرکت گاوشان نیز در مراحل مختلف ساخت سد گاوشان سنندج بر اثر ریزش تونل جان خوء ? را از دست داده اند. این در حالی است که دست اندرکاران تشکل های دولتی کارگری در سنندج نسبت به دستگیرهای اخیر و مرگ کارگران سد گاوشان سکوت کرده اند.

این نمونه ها نشانگر این واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی با توجه به گشترش  اعتراضات واعتصابات کارگری  وبا توجه به تلاش کارگران برای  اتحاد صفوف خود درمقابله با رژیم وسرمایه داران  برنامه ویژه ای را برای قلع وقمع فعالین وپیشروان کارگری دردستور قرار داده است .

درچنین شرای هرگونه سکوت وسکون وعدم  تلاش متحد درمقابل تعرضات سرکوبگرانه رژیم به معنی عقب نشینی دربرابر آنها محسوب شده ورژیم را درادامه سرکوب جنبش کارگری جی ترخواهد کرد .

ما درهمین جا اولا همه کارگران مبارز وپیشرو را به بسیج وسازماندهی  کارگران جهت مقابله با یورش های تازه رژیم فرا میخوانیم . که تنها راه موثر وقدرتمند وادارکردن رژیم به عقب نشینی  وکسب پشتیبانی  توده های مردم از مبارزات کارگران محسوب میشود ودرثانی تمامی تشکل های  مدافع طبقه کارگر  وسازمانهای کارگری را به  برپائی کارزار مشترک علیه سیاست های سرکوبگرانه رژیم درداخل وخارج فرا میخوانیم . باشد تا با اتحاد وتشدید مبارزه برای آزادی کارگران دستگیر شده و عقب راندن تعرض رژیم  باردیگر نشان دهیم که اگر متحد شویم رژیم جمهوری اسلامی ودارودسته های چماق بدست آن هیچ غلتی نمیتوانند بکنند.

 

زنده باد اتحاد  طبقه کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی      برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی !

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست  بیستم اردیبهشت 1384

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »