اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فرارسیدن سال ۲۱۵ میلادی را  به همه کارگران وزحمتکشانی که این روز را جشن میگیرند شادباش میگوئیم

.جهان  درسال گذشته درچنگال بی رحم مناسبات  ظالمانه واستثمارگرانه نظام  سرمایه داری  روزگاری توام با بیم وهراس ، جنگ وخونریزی وبحرانهای عظیم مالی  سپری کرد .بشریت تشنه آزادی ، رفاه  وداشتن یک زندگی انسانی  که درآن نشانی از ستم واستثمار ، زور وسرکوب و جنگ وخونریزی نباشد، بار دیگرفرو ریختن کاخ خیالی وبهشت موعود استثمارگران  وجنگ افروزان عالم را به چشم دیدند وبار سنگین آن را در نابودی دست آوردهای  جنش کارگری وسایر جنبشهای اجتماعی ،در گرانی ، بیکاری ، گسترش فقر ، آلودگی محیط زیست ، مرگ ومیر میلیونی کودکان ، زنان ، جوانان ،  پیران  وزجه وناله انسانهائی که زیر بمبارانها ، بمب گزاریها و کشتار ها و اعدامها تکه تکه میشدند، برشانه های خود لمس کردند.

ناتوانی مهار  بحران عطیم وعمیق مالی جهان سرمایه  درسال گذشته  واعتراف سران سرمایه ودول معظم سرمایه داری به تداوم آن درسال جدید ، چشم انداز تیره  وتارتری را برای  ساکنین کره زمین  تصویر میکند .چشم اندازی که در آن  انحصارات سرمایه داری  ودول حاکم  با انداختن بار بحران بردوش اقشار و طبقات زحمتکش ، بی حقوقی  ، استثمار  وسرکوب  را افزایش خواهند داد.  آنها درترس از بروز جنبشهای اجتماعی  وجلوگیری از اقبال کارگران وتوده های زحمتکش مردم از سوسیالیسم  بمثابه تنها راه خلاصی از نکبت سرمایه ، زرادخانه های  تئوریک و تسلیحاتی خود را به راه خواهند انداخت ، از فریب  و نیرنگ ، ازمذهب و خرافه، از نژاد پرستی و ناسیونالیسم   وهرآنچه که در دسترس دارند برای  انحراف افکار عمومی  و جلوگیری از بروز انقلابات اجتماعی  استفاده خواهند کرد .

 جنگ وسلطه طلبی  ذاتی نظام  سرمایه داری است .صاحبان زر وزور با تشدید بحرانهای اقتصادی  همچنان  برطبل جنگ خواهند کوبید .

اما  دراین وانفسای دنیای  وارونه  نظام طبقاتی،  نقطه امید وچشم انداز روشنی هم وجود دارد . طبقه کارگر ، توده های مردم و بطور کلی بشریت مترقی  از زیر سایه سنگین اختاپوس سرمایه سربلند میکنند و بیدار میشوند ، چشمهای خویش را به دنیای دیگری ، دنیائی عاری از ستم واستثمار وجنگ وکشتار میگشایند . ومیفهمند که برای رسیدن به چنین دنیائی باید متشکل شوند ، متحد شوند وبه اشکال مختلف مبارزه دست بزنند و سرانجام با کوبیدن سر این مار هفت رنگ  برسنگ ، سرنوشت خود را دردست گرفته وچشم انداز نوینی را دربرابر بشریت بگشایند.

 سال جدید سال تشدید مبارزه طبقاتی است. دراین مبارزه برای طبقه کارگر وزحمتکشان جهان پیروزی آرزومندیم .

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ۲۷دسامبر۲۰۱۴

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »