اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت 16آذر و رزم پایدار دانشجویان انقلابی

شانزدهم آذر امسال شصت وهفتمین سالگرد جان باختن دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران، شریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیا، درتظاهرات ضد امپریالیستی وآزادیخواهانه دانشجویان در دانشگاه تهران است.

به همین مناسبت 16 آذرهرسال دانشجویان مبارز در سراسرکشوربا تعطیل کلاسهای درس و طرح مطالبات و خواست های  صنفی، دموکراتیک انقلابی و سوسیالیستی خود به میدان می آیند تا با تداوم مبارزه، همبستگی خود را با مبارزات کارگران و توده های زحمتکش مردم تحکیم کنند.

درفاصله شانزده آذر32 تا شانزده آذر99 جنبش دانشجوئی ایران درهمراهی با طبقه کارگر وتوده های تحت ستم واستثمار صد ها حرکت انقلابی را پشت سرگذاشته است وهزاران دانشجوی مبارز و انقلابی در راه آزادی وسوسیالیسم جانباخته اند.

امسال درشرایطی به پیشواز 16 آذر روزدانشجو میرویم که از یکسو تشدید استثمار وغارت و چپاول مافیای حاکم برکشور و ازسوی دیگر تحریمهای کمرشکن امپریالیسم آمریکا و کشتار و محدودیت های ناشی از ناتوانی رژیم در مهار ویروس کرونا، دست بدست هم داده اند و زندگی توده های کارگر و زحمتکش را با مشکلات بی شماری مواجه نموده اند. و رژیم حاکم به بهانه محدودیت های کرونائی و “رویاروئی” با آمریکا به مطالبات وخواست های کارگران وزحمتکشان پاسخ نمیدهد، اعتراضات و اجتماعات توده های مردم را به شدیدترین وجهی سرکوب میکند. در حالیکه خطراصلی برای امپریالیستها وازجمله آمریکا، نه وجود رژیم جمهوری اسلامی که به یمن تحریکات آن سالانه میلیاردها دلار از فروش سلاح به رژیمهای مرتجع منطقه سود میبرد، بلکه خطر بزرگتر برای امپریالیسم آمریکا و سرمایه جهانی رشد و ارتقای  جنبش های اجتماعی در ایران است که روز به روز به سمت رادیکال ترشدن و طبقاتی شدن پیش میرود. اعتصابات گسترده کارگران و خیزش عمومی زحمتکشان درآبان 98 که خواستارتغییرات بنیادی درساختاراقتصادی واجتماعی و سیاسی ایران بودند، نمایانگررشد واستحکام جنبش طبقاتی است که هم رژیم جمهوری اسلامی وهم سرمایه جهانی ازتداوم آن بیم دارند. جمهوری اسلامی که به خشن ترین وجهی درحال پیاده کردن سیاست های اقتصادی دیکته شده توسط سرمایه جهانی است، همزمان با سرکوب  خونین جنبش های اجتماعی رادیکال تلاش میکند نشان دهد که شایسته آن است که از طرف امپریالیست ها و بطور کلی سرمایه جهانی به رسمیت شناخته شده و بقایش تضمین گردد. بنا براین ضمن هشیاری و مبارزه علیه سیاست های تجاوزکارانه و سلطه طلبانه امپریالیستی در ایران و منطقه میباید احتمال ساخت و پاخت بین امپریالیسم آمریکا ورژیم حاکم ، بویژه بعد از روی کار آمدن “بایدن” درآمریکا را از نظر دور نداشت. زیرا هم سردمداران سرمایه جهانی و امپریالیسم آمریکا و هم طبقه سرمایه دار و دولت اسلامی آن  هردو دشمن جنبشهای اجتماعی و رادیکال درایران هستند. از دانشجویان مبارز و انقلابی  انتظارمیرود با هشیاری تمام تاکتیک های مختلف رژیم  و جناح های مختلف آن را مدام مورد ارزیابی قرار داده  به ارتقای سطح آگاهی و تشکلیابی توده های زحمتکش مردم یاری رسانند و با شناخت بیشتری با دشمن غدار به مقابله پرداخته ودرعین حال از مصادره بمطلوب جنبش های اجتماعی توسط جریانات وابسطه به امپریالیستها واپوزیسیون فرصت طلب، عوامفریب وضد آزادی  جلوگیری بعمل آورند.

 16 آذر تبلور پیوند ناگسستنی مطالبات ومبارزات دانشجویان با مطالبات ومبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان ایران است.با تشدید مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی  و رسیدن به آزادی و سوسیالیسم  یاد جانباختگان 16 آذر32 و همه دانشجویان انقلابی  و سوسیالیست را گرامی بداریم .

 

 

پایدار باد رزم  دانشجویان انقلابی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  ایران

 برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 13آذر99

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »