اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

« 16 آذر درخیابان آگاهی مقاومت میکند» گام دیگری به پیش دانشجویان مبارز!

دراین تردیدی نیست که امپریالیسم آمریکا درراستای پیاده کردن استراتژی خاورمیانه ای خود درپی ایجاد تغییر وتحولات  درمنطقه از آن جمله درایران است. علاوه برآن روند جهانی سازی ونئولیبیرالیسم  ومقررات سرمایه جهانی نیز تغییرات ساختاری را درنظام موجود ایران دیکته میکند.اما خطر بزرگتر برای امپریالیسم آمریکا و سرمایه جهانی رشد و ارتقای  سطح جنبش های اجتماعی درایران است که بعد از یک قیام توده ای مسلحانه و با پشت سرگذاشتن تجربه حکومت ارتجاعی و مذهبی اسلامی روز به روز به سمت رادیکال ترشدن و طبقاتی شدن پیش میرود. جنبشی که درصورت تداوم وپیروزی درایران میتواند منویات سرمایه جهانی را درایران ومنطقه وحتی درسطح جهان با خطر جدی مواجه سازد. از این رو جمهوری اسلامی میکوشد نشان دهد که دراجرای  قوانین و مقررات جهانی سازی و حفظ امنیت سرمایه وسرکوب جنبش های اجتماعی رادیکال شایسته آن است که از طرف امپریالیست ها و بطور کلی سرمایه جهانی به رسمیت شناخته شده و بقایش تضمین گردد. . بنا براین ضمن هشیاری و مبارزه علیه سیاست های تجاوزکارانه وسلطه طلبانه امپریالیستی در ایران ومنطقه میباید  احتمال ساخت وپاخت بین امپریالیسم آمریکا ورژیم حاکم را هم از نظر دور نداشت.

شانزدهم آذر فرا میرسد.  پنجاه وچهارمین سالگرد جان باختن دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران ، شریعت رضوی ، قندچی و بزرگ نیا درتظاهرات ضد امریکائی و ضدرژیمی  دانشگاه تهران .  واقعه ای که درتاریخ  مبارزات دانشجوئی بعنوان روز دانشجو نام گزاری شد . از آن پس دانشجویان مبارز  درسرتاسر ایران  همه ساله این روزتاریخی را با تعطیل کلاسها و طرح مطالبات و خواست های  صنفی ، دموکراتیک انقلابی و سوسیالیستی خود  گرامی میدارند .؟
درزمان سلطنت پهلوی ، آکسیونهای مبارزاتی دانشحویان در 16 آذر  هر سال ضمن تسریع روند پیوند جنبش دانشجوئی با جنبشهای اجتماعی و انقلابی سایر بخشهای جامعه ، بویژه جنبش کارگری ، دانشگاه را به یکی از  مراکز مهم تشکل  و جنب وجوش علیه رژیم شاه تبدیل کرد .
با حماسه سیاهکل ، تشکیل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  و آغاز جنبش مسلحانه کیفیت نوینی  وارد مبارزات دانشجوئی ودانشگاهیان شد . حضور وسیع  دانشجویان انقلابی در ساختار  سازمانهای انقلابی  نشانگر تاثیرات ژرف این جنبش  براین قشر جوان وآگاه اجتماعی بود .  انعکاس مبارزات انقلابی در هنر وادبیات وگفتمان سیاسی و اجتماعی  در دوران قیام ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدارس را به یکی از مهمترین مراکز مبارزه علیه رژیم وبه محل سازماندهی حرکت های انقلابی تبدیل نمود .
بدنبال به قدرت خزیدن ارتجاع اسلامی ،دانشگاه ها بمثابه میادین و سنگرهای مبارزه انقلابی  با جهل و خرافه پرستی ومحل مبارزه  آگاهی علیه ارتجاع  تبدیل شد. نیروهای مرتجع و سیاه  جامعه  برای تثبیت موقعیت خود و شکست کامل قیام همزمان با یورش به دست آوردهای قیام مسلحانه توده های مردم  ، دانشگاه ها و دانشجویان آگاه ومبارز رااز اولین اهداف سرکوبگریهای خود قراردادند و طولی نکشید که دانشگاه ها درمعرض یورش و سرکوب اوباشان رژیم تازه به قدرت رسیده قرار گرفتند . درجریان این سرکوبگریها صدها نفر از دانشجویان مبارز  جان باختند و صدها نفر دستگیر و به شکنجه گاه ها فرستاده شدند. اما برغم این سرکوبگریها  دانشجویان از پای ننشستند و به طرق مختلف دست به مبارزه ومقاومت زدند . مرتجعین ودشمنان آزادی این بار فرمان بستن دانشگاه ها و تصفیه دانشجویان واستادان آزادیخواه و انقلابی را صادر نمودند با این هدف که با پرکردن دانشگاه ها با جوانان برگزیده و وابسته بخود کنترل کامل آن را دردست گرفته و دانشگاه را به مرکز آزادی ستیزی و اشاعه جهل و خرافات تبدیل کنند.هرچند که با پیش برد این سیاست هزاران دانشجو ، دانش آموز و استاد  از صحنه  دانشگاه ها ومدارس عالی به زور واجبار رانده شدند وچند صباهی دانشگاه ها  به قرق عوامل ارتجاع حاکم درآمدند اما طولی نکشید که طلایه های آزادیخواهی و برابری طلبی درافق دانشگاه ها نمایان شد .و دانشجویان خیلی زود به ماهیت رژیم حاکم و عامل ادبار توده های زحمتکش مردم پی بردند وامروز داشگاه ها و مراکز آموزش عالی  به میدان نبرد سپاه آزادی با سپاه سیاه ارتجاع حاکم تبدیل شده است  وشانزده آذرها با آرمانهای انسانی آزادی ، برابری و سوسیالیسم  باردیگرجایگاه شایسته خود دردانشگاه ها ومیان دانشجویان را بازیافته است.

دانشجویان مبارز

امروز درشرایطی به پیشواز 16 آذر میرویم که از یکسو تحریم اقتصادی و خطر حمله نظامی و جنگ هستی اجتماعی جامعه را تهدید میکند و از سوی دیگر سردمدراران رژیم به بهانه  « رویاروئی با آمریکا ..» سرکوب جنبش های اجتماعی را تشدید و دامنه سرکوب و ضرب و شتم فعالین سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را گسترده ترکرده اند.
دراین تردیدی نیست که امپریالیسم آمریکا درراستای پیاده کردن استراتژی خاورمیانه ای خود درپی ایجاد تغییر وتحولات  درمنطقه از آن جمله درایران است علاوه برآن روند جهانی سازی ونئولیبیرالیسم  ومقررات سرمایه جهانی نیز تغییرات ساختاری را درنظام موجود ایران دیکته میکند.اما خطر بزرگتر برای امپریالیسم آمریکا و سرمایه جهانی رشد و ارتقای  سطح جنبش های اجتماعی درایران است که بعد از یک قیام توده ای مسلحانه و با پشت سرگذاشتن تجربه حکومت ارتجاعی و مذهبی اسلامی روز به روز به سمت رادیکال ترشدن و طبقاتی شدن پیش میرود. جنبشی که درصورت تداوم وپیروزی درایران میتواند منویات سرمایه جهانی را درایران ومنطقه وحتی درسطح جهان با خطر جدی مواجه سازد. از این رو جمهوری اسلامی میکوشد نشان دهد که دراجرای  قوانین و مقررات جهانی سازی و حفظ امنیت سرمایه وسرکوب جنبش های اجتماعی رادیکال شایسته آن است که از طرف امپریالیست ها و بطور کلی سرمایه جهانی به رسمیت شناخته شده و بقایش تضمین گردد. بنا براین ضمن هشیاری و مبارزه علیه سیاست های تجاوزکارانه وسلطه طلبانه امپریالیستی در ایران ومنطقه میباید  احتمال ساخت وپاخت بین امپریالیسم آمریکا ورژیم حاکم را هم از نظر دور نداشت.زیرا هم سردمداران سرمایه جهانی و امپریالیسم آمریکا و هم طبقه سرمایه دار و دولت اسلامی آن درایران به یک اندازه دشمن جنبشهای اجتماعی ورادیکال درایران هستند. باید با هشیاری تمام تاکتیک های مختلف رژیم و جناح های مختلف آن را مورد ارزیابی قرار داد ,  واز مصادره بمطلوب جنبش های اجتماعی توسط جریانات وابسطه به رژیم  واپوزیسیون فرصت طلب ، عوامفریب وضد آزادی  جلوگیری بعمل آورد. میباید به ارتقای سطح آگاهی و تشکل یابی جنبش های اصیل اجتماعی همت گماشت .ضرورت مبارزه علیه سلطه طلبی امپریالیستی وضرورت سرنگونی نظام حاکم بدست  طبقه کارگر وتوده های مردم را بطور منظم  تبلیغ وترویج  نمود.
با توجه به اوضاع داخلی وبین المللی  ایران ، وظایف سنگینی بر عهده  جنبش دانشجوئی  قرار گرفته است . میباید دربرابر فشار و سرکوب  رژیم  دردانشگاه ها و هرجای دیگری ایستاد و تهاجم آنها را به عقب راند . این امر زمانی قرین موفقیت خواهد بود و ادامه کاری خود را حفظ خواهد کرد که دانشجویان نیز مثل سایر جنبشهای انقلابی  واجتماعی  وحدت وانسجام خود را درزیر پرچم مبارزه برای تحقق خواست ها ی رادیکال دانشجویان و پیوند آنها با خواست ها و مطالبات  دیگر جنبشهای اجتماعی بویژه جنبش کارگری  متحد سازند . روند مبارزه طبقاتی درجامعه  بناگزیر جنبش اصیل وانقلابی دانشجوئی را از چهارچوب  محیط دانشگاه ها و خواست های  مربوط به آن فراتر برده  وبا ضربان نبض جنبش کارگری ، زنان ، جوانان و ملیت های تحت ستم واستثمار هماهنگ کرده وخواهد کرد. با گرامی داشت  پنجاه وچهارمین سالگرد 16 آذر ، یاد وخاطره همه دانشجویان انقلابی که طی این سالها درسنگر مبارزه بخاطر آزادی ، آگاهی و سوسیالیسم  جان فدا کردند را با تشدید مبارزه  و مقاومت دربرابر ارتجاع حاکم  پاس داریم.

« 16 آذر درخیابان آگاهی مقاومت میکند»

گام دیگری به پیش دانشجویان مبارز!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  ایران    برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  14 آذر 1386

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »