اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

از حق پناهجویان برای دریافت اقامت پشتیبانی کنیم

باخبر شدیم که چهارنفر از پناجویان ایرانی که مدت هشت سال است  از جهنم جمهوری اسلامی گریخته و به آلمان پناه آورده اند  بدنبال عدم رسیدگی به تقاضای  برحق اقامت شان درآلمان از حداقل امکانات قانونی نیز محروم شده اند ، مسئولین شهرداری شهر لئون اجازه کار آنها را پس گرفته و از محل سکونتشان درهایم بیرون کرده اند. اکنون بیش از یک هفته است که این انسانهای بی پناه درمقابل شهرداری  به سر میبرند.د این پناهجویان دراین مدت همواره مورد تحقیر وتوهین ورفتار غیر انسانی  مسئولین اداره خارجیها و ماموران پلیس قراردارند .

واقعیت این است که با گسترش بیکاری درآلمان از یکسو و ساخت وپاخت پشت پرده سیاست مداران آلمان بارژیم از سوی دیگر، موقعیتی را فراهم آورده است که پناهجویان  بطورکلی و پناهجویان ایرانی بطورویژه با مشکلات عدیده ای از جمله پاسخ منفی به درخواست اقامت شان  مواجه شده و مدام به طرق مختلف تحت فشار قرارگیرند.ازاینرو وظیفه انسانی همه پناهندگان وپناهجویان (چه آنهائی که این مراحل و مشکلات را طی کرده ودارای اقامت هستند وچه آنهائی که منتظر دریافت اقامت هستند ) است که به هرطریق ممکن به دفاع از حق  کسب اقامت پناهجویان برخواسته واز هرگونه کمکی به پناهجویان بویژه چهارپناهجوئی که هم اکنون درمقابل شهرداری به تحصن نشسته اند دریغ نکنند.

 

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست (واحد کلن دورتموند)

۲۷ژوئن ۲۰۰۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »