فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ۱۴۰۱) روزتجلی اتحاد وهمبستگی کارگران جهان

کارگران و زحمتکشان

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  فرا رسیدن اول ماه مه  ۲۰۲۲ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ) را  به شما کارگران در ایران و سراسرجهان شادباش میگوید.

اول ماه مه ( ۱۱ اردیبهشت)  روزتجلی همبستگی  جهانی کارگران درپیکار علیه نظام سرمایه داری است.

امسال درشرایطی به استقبال روزجهانی کارگر میرویم که کارگران و زحمتکشان جهان هنوز از تبعات بحران سرمایه داری و شیوع ویروس کرونا دردوسال گذشته خلاص نشده اند. ویروسی که به دلایل مختلف ازجمله سوداندوزی و ناتوانی نظام سرمایه و ثروت درکنترل و مهار آن ملیونها نفرجان خود را از دست دادند که عمدتا از طبقه کارگر و محرومان جامعه بودند در این مدت صدها میلیون نفر از مشاغل خود رانده شده و به لشگرعظیم بیکاران جهان اضافه شدند. اکنون درحالی شاهد فشاراقتصادی  و تعرض به حداقل معیشت کارگران و زحمتکشان، گسترش ناهنجاریهای اجتماعی، مشکل مسکن، افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی، نابودی محیط زیست و جنگ و ویرانی  هستیم که دراین مدت انحصارات سرمایه داری وصاحبان ثروت میلیاردها دلار به ثروت­های شان افزوده اند .

کارگران جهان این روز تاریخی را در شرایطی برگزار می­کنند که شاهد جنگ خانمان­سوزدیگری درقلب اروپا هستیم . جنگی که با تحریکات هدفمند امپریالیسم آمریکا و پیمان نظامی ناتو و حمله روسیه به اکرائین آغاز شده است و تاکنون  به کشتار و ویرانی، بیکاری، گرانی و آوارگی میلیونها نفر انجامیده است. جنگ و تحریم های اقتصادی، گسترش نظامی گری، ناسیونالیسم و نژادپرستی  میلیونها نفر از کارگران و محرومان کشورهای مختلف بویژه کشورهای فقیررا با خطرقحطی وگرسنگی فراگیر مواجه کرده است.

امروز ولع سیری ناپذیر به سوداندوزی سرمایه داران و سیاست تسلط بر منابع  مواد خام و بازار کار وکالا و تجدید تقسیم مناطق نفوذ ازطرف انحصارات امپریالیستی، جنگ و کشتار، گرسنگی، تشدید استثمار، بیکاری، تورم، گرانی  و چپاولگری  سلاطین سرمایه را در سراسر جهان  به نهایت رسانده است. هرچه بار سنگین اقتصادی واجتماعی و سیاسی  این بحران و جنگ و گسترش میلیتاریسم سنگین­تر میشود، هرچه فقر و مسکنت، زندگی انبوه  عظیم توده های مردم  جوامع مختلف را  به سطح نازلتری سوق میدهد.  و هر چه تضاد طبقات ستمگر و ستمکش و دنیای کار و استثمار و فقر، با دنیای سرمایه وثروت­های بیکران، آشکارتر میگردد، سلاطین سرمایه و مرتجعین رنگارنگ حامی آنها، قانون و مذهب واخلاق و جنگ وسرکوب و دموکراسی طلبی دروغین را یکجا به میدان میاورند.

اکنون با برافروخته شدن جنگ دراکرائین شاهدیم که دموکراسی های بورژوائی نقاب ازچهره برداشته اند و با بستن دهان مخالفین وبا در دست داشتن فرمان شرکت­های غول پیکر ارتباط جمعی آنچه را که از راست و دروغ لازم است تا اهداف ضد بشری آنها را در دامن زدن به جنگ و ویرانی وگرسنگی توجیه بکند بصورت یک طرفه بکارمیگیرند تا توده های مردم از اهداف جنگ و نیات سودجویانه انحصارات مالی و تسلیحاتی  وعوامل اصلی ادبار خود آگاه نشوند.
با این حال و برغم عوام فریبی های  دول امپریالیستی ومتحدین آنها در جلوگیری از آگاهی وبیداری توده های کارگرو زحمتکش، اماعوارض این بحران آنچنان دامنگسترشده است که در نتیجه فشاراقتصادی، اجتماعی وسیاسی کمرشکن آن  طبقه کارگر وتوده های مردم ناگزیراز تشدید مبارزه و مقابله با تعرضات سرمایه خواهند بود.  سال گذشته اعتصابات و تظاهرات عظیم کارگران در کشورهای آمریکا، اروپا هند ایران، پدیداری جنبش های ضد سرمایه داری اقشار مختلف مردم زحمتکش، بویژه جوانان در کشورهای معظم سرمایه داری  و جنبش های اجتماعی در کشورهای استبداد زده  خاورمیانه، آمریکای لاتین، آسیا و دیگر نقاط جهان علیه ظلم وستم واستثمار موید این واقعیت است و تردیدی نیست که رکود موقتی ناشی از جنگ و گسترش ناسیونالیسم و نژادپرستی و تبلیغات عوام فریبانه رسانه های بورژوازی خیلی زود جای خود را به ارتقاء سطح آگاهی و تشکل و گسترش مبارزه طبقاتی علیه نظام سرمایه خواهد داد.
رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز همانند همپالیگیهای خود در سراسرجهان  در چالش با بحران های داخلی و حل تضادهای خارجی خود، می کوشد از موقعیت فعلی جنگ در اکرائین  استفاده کرده و با تشدید استثمار کارگران و زحمتکشان  بار اصلی بحران، بویژه  اثرات تحریم اقتصادی را بردوش توده های زحمتکش مردم قراردهد. در سال گذشته درحالیکه جمهوری اسلامی با اعمال سیاست های اقتصادی ضد کارگری خود، طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم را به  زندگی درشرایطی  سخت تر از آنچه تاکنون بوده است سوق  داده است، کارگران و سایر زحمتکشان ایران نیزاز پای ننشسته اند بلکه درمواجهه با تعرض عنان گسیخته دولت و سرمایه داران به سطح معیشت خود، در برابر اخراج های دسته جمعی، پائین نگهداشته شدن سطح دستمزد ها، وعدم  پرداخت بموقع حقوق، نبود تضمین شغلی، ایمنی محیط کار، قراردادهای موقت، عدم شمولیت بیمه های اجتماعی به عموم کارگران و  نبود تشکل و تحزب و آزادیهای سیاسی  به اعتصابات و اعتراضات متعددی دست زده اند  و بمثابه بخشی از گردان پرلتاریای جهان درمصاف با یکی از ارتجاعی ترین حکومت های سرمایه همواره با دستگیری، اخراج و سرکوب و زندان و شکنجه مواجه بوده اند.

کارگران مبارز ایران!

روند حوادث در یک سال گذشته  در جهان و درمنطقه خاورمیانه و کشور ما ایران مبین این واقعیت تاریخی وانکارناپذیر است که نظامهای سرمایه داری برای برون رفت از بحران های گریبانگیر خود، جز حمله  به دست آورد های مبارزاتی کارگران، اخراج و بیکارسازی دسته جمعی، یورش به دست مزدها  و سطح معیشت کارگران  و زحمتکشان  و ایجاد جنگ و کشتار و سرکوب حرکت های اعتراضی و فریب توده های زحمتکش مردم  راه دیگری نمی پیمایند. اکنون دراین مصاف، کارگران  و همه آنهائیکه بار فشار سنگین جنگ و ویرانی  بحران اقتصادی  و ستم و استثمار نظام سرمایه داری را برگرده خود احساس می­کنند راهی جزاتحاد و مبارزه  و مقابله وعقب راندن  سنگر به سنگر دشمنان خود و سرانجام غلبه بر اقلیت استثمارگر و ستمگر حاکم برکشورهای خود و جهان ندارند.

فراموش نباید کرد که موضع طبقه کارگر در جنگ­های میان دول سرمایه داری بی طرفی نیست . طبقه کارگر و متحدین آن ضمن حفظ استقلال طبقاتی خود باید دست بکار متحد کردن نیروهای پیشرو و آگاه و از طریق آنها توده های هر چه بیشتری از کارگران و زحمتکشان  باشند و در مقابل ناسیونالیسم، نژادپرستی  و نفرت پراکنی علیه همدیگر اتحاد طبقاتی برعلیه نظم سرمایه داری را که موجد جنگ و ویرانی است در دستور کار خود قراردهند و بجای بی طرفی ازهم طبقه ای های خود درمیدان نبرد طبقاتی وآنچه که به انکشاف مبارزه پرلتاریا علیه سرمایه داری کمک میرساند، دفاع کنند و بجای دنباله روی و یا دفاع از آلترناتیوهای ناسیونالیستی وسیاست های الحاق طلبی و یا شرکت در جنگ وتبدیل شدن به دم توپ استثمارگران، اتحاد و مبارزه طبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردم مناطق مختلف با هدف استقرار جمهوریهای سوسیالیستی و فدراتیو شورائی را در دستور قراردهند.

کارگران  مبارز وپیشرو
اول ماه مه ( یازدهم اردیبهشت)  امسال فرصتی است تا دراتحاد با کارگران سراسر جهان  صدای اعتراض خود را به وضعیت موجود ومبارزه متحد خود علیه سرمایه داری را  بلند کنید ماهیت واقعی جنگ کنونی دراکرائین را برای کارگران و زحمتکشان ایران افشا کنید  حمایت آنها از کارگران و زحمتکشان و سوسیالیست های روسیه واکرائین درمبارزه علیه  الیگارشی های حاکم و با هدف برپائی اتحاد شوروی سوسیالیستی جلب کنید  وهمچنین  با طرح شعار محوری کار – مسکن –آزادی  و سایر شعار ها و مطالبات  کارگران و زحمتکشان ضرورت تشکل و تحزب و اتحاد انقلابی جنبش های اجتماعی معلمان، بازنشتگان، زنان، جوانان  واقشار محروم و زحمتکش جامعه در یک جبهه انقلابی را تبلیغ  و ترویج بکنید.

رفقا و فعالین سازمان

برای بزرگداشت هرچه باشکوه تر اول ماه مه درداخل و خارج از کشور وارد همکاری واتحاد عمل با سایر تشکل های انقلابی وسوسیالیست و پیشرو بشوید. از فراخوان کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر گروه های پیشرو حمایت کنید ودرهرمکانی که مناسب می دانید فراخوان تجمع وتظاهرات بدهید اعلامیه ها و ترکت های سازمان را درمحل کار و زیست و تجمعات اول ماه مه بدست کارگران برسانید .

 زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان علیه نظام سرمایه داری  

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »