اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام نوروزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

فرا رسیدن نوروز دل افروز و بهار ۱۴۰۱را به شما شاد­باش می­گوئیم

نوروزتان خجسته باد!


بهار فرا می­رسد وتوده­های مردمی که این روز را جشن می­گیرند با روبیدن غبار زمستان از خانه و زندگی خود به استقبال دید و بازدیدهای نوروز می­روند. نوروز فرصتی است برای دیدار وگفت وشنود و به روز کردن خواست­های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وآزادی­خواهانه وفرصتی است برای شور ومشورت و تقصیم شادی وغم، فرصتی است تا از مشکلات زندگی ومبارزه همدیگردرمحیط کار و زندگی آگاه شویم و با کمک ویاری همدیگر، به جشن وشادی نوروزجلوه ای تازه ببخشیم.
متاسفنه درآستانه نوروزامسال باردیگرشاهد تشدید رقابت وجنگ میان انحصارات سرمایه داری ودول مربوطه شان هستیم که این باردر کشور اکرائین کانونی شده است . هنوزاز فجایع جنگ­های نیابتی و بمباران­ها و کشتارهای بی رحمانه درکشورهای خاورمیانه وآفریقا وشیوع گسترده ویروس کرونا وتلفات جانی ومالی آن خلاص نشده ایم که شاهد جنگ وکشتار و ویرانی دیگری هستیم . مدیای وابسته به انحصارات امپریالیستی و دول سرمایه داری که ادعای “دموکرات” و “آزاد” بودنشان گوش فلک را کر کرده است با ایجاد محدودیت برای رسانه ها وانتشاراخبار وگزارشات دروغ وتحلیل­های گمراه کننده افکارعمومی را از دست یابی به حقیقت محروم می­کنند ومانع ازآن می­شوند تا توده های مردم این واقعیت را درک بکنند که جنگ ها ودرگیری­ها درجهان امروزو سربرآوردن نازیسم ، ناسیونالیسم ونژادپرستی …، ناشی از تضاد منافع انحصارات سرمایه داری است که ولع کسب سود آنها را به جنگ­های ویرانگرمی­کشاند وتوده های کار و زحمت قربانیان اصلی آن هستند واین واقعیت که تا زمانیکه ابزار تولید درمالکیت اقلیتی صاحب ثروت است این تناقضات وتضادها وجنگ ها ناگزیرخواهد بود تا زمانیکه انقلاب پرولتری ماکیت خصوصی بر ابزار تولید را براندازد وآنرا دراختیار کل جامعه قراردهد. چرا که درک این واقعیت به­ما کمک میکند تا علل اساسی جنگ وکشتاردرنظام سرمایه داری را که پایانی برآن متصورنیست دریابیم ومبارزه علیه جنگ وکشتار را به مبارزه طبقاتی علیه نظام سرمایه داری تبدیل کنیم .
حکومت اسلامی سرمایه درایران نیزازاین قائده کلی نظام­های سرمایه داری مستثنی نیست. نظامی که با تلفیق دین ودولت جامعه را به بهشت مافیای قدرت وثروت تبدیل کرده است بطوری­که زیرسرنیزه سرکوب، طبقه کارگر و زحمتکشان ونیروهای آگاه و پیشرو جامعه ازابتدائی ترین حقوق وازادیهای سیاسی محرومند و به بیرحمانه ترین شیوه ها مورد استثمارو بهره کشی قرارمی­گیرند . با وجود این توده های مردم با کمترین امکانات خود فرا رسیدن نوروز و بهاردل افروز را شادمانانه جشن می­گیرند چرا که بهار با چشم انداز خود آرزوی دیرینه انسان برای زیستن دردنیائی بدون ستم واستثمار وجنگ وخونریزی را نوید می­دهد.

 آغاز سال نو و دگرگونی درطبیعت الهام بخش توده های کارگر و زحمتکش و مبارزان  راه آزادی  وسوسیالیسم است تا در سال جدید کوشاتر، پرتوان­تروسرسختانه­تراز پیش برای درهم شکستن دستگاه ستم واستثمار و زور و سرکوب حاکم برکشورگام­های اساسی به پیش بردارند. دیواراستبداد و خودکامگی اقلیتی صاحب قدرت و ثروت را درهم شکنند و چشم انداز بهارآزادی و برابری را بر روی خود بگشایند.

نوروزتان خجسته باد!

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ۲۶ اسفند ۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »