اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت سی وسومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

شورای مرکزی فدائیان کمونیست

سی وسه سال از قتل عام زندانیان سیاسی  درسال 1367 سپری میشود. مرداد و شهریور سال 1367 بفرمان جلاد جماران  هزاران زندانی سیاسی  که اغلب آنها دوران محکومیت شان به پایان رسیده بود و یا درحال گذراندن  دوران محکومیت خود بودند توسط هیئت مرگ  منتخب خمینی قتل عام شدند.

امسال درشرایطی یاد این جان باختگان را گرامی میداریم که به همت بازماندگان، احزاب وسازمانهای انقلابی وانسانهای آزادیخواه  جنبش دادخواهی  کشتارهای دهه شصت بویژه قتل عام  زندانیان سیاسی درشهریور67 و نیزچهل سال سرکوب وکشتار ابعادی توده ای وجهانی یافته است و بعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده است  ونیز سالگرد کشتارزندانیان سیاسی امسال مصادف است با برگزاری دادگاه یکی ازعاملین  این کشتاردرکشورسوئد  که به همت جان بدربردگان وخانواده های جانباختگان  دستگیر وبه جرم جنایت علیه بشریت به پای میزمحاکمه کشانده شده است  وهمچنین درسی وسومین سالگرد کشتارزندانیان سیاسی یکی ازمجریان اصلی این جنایت های فجیع  بنام ابراهیم رئیسی  به ریاست جمهوری جهل وجنایت اسلامی منصوب شده است. مابقی اعضای هیئت مرگ که دستانشان تا مرفق به خون زنان و مردان آزادیخواه آغشته است ارتقاء مقام یافته و هرکدام  در راس یکی ازقوا جاخوش کرده اند و از جنایاتی که مرتکب شده اند وقیحانه  دفاع میکنند.

رژیم جمهوری اسلامی که با سرکوب نیروهای انقلابی  وجنبش های اجتماعی منجر به قیام 57 به کمک و یاری  دول امپریالیستی بر اریکه قدرت سوار شد  درجریان جنگ  ایران وعراق و درتداوم این جنگ با بازسازی ارگانهای سرکوب و با مستمسک قراردادن جنگ به سرکوبگری خود ادامه داد واما با پایان جنگ هشت ساله درهراس از اوج گیری مجدد جنبش های اجتماعی  فرمان کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی را صادر نمود .

دراین قتل عام وحشیانه  هزاران انسان آزادیخوه  وسوسیالیست جان خود را از دست دادند اما مقاومت حماسی آنها در پای چوبه های دار و تیرباران وحقانیت مبارزه آنها علیه دیو ارتجاع واستبداد  سرمایه داری که اینک بیش از چهل  سال است که به زور سرنیزه برمقدرات مردم حکم میراند، روشنائی بخش راه مبارزین نسل جوان ونسلهای آینده است . کشتار زندانیان سیاسی و سرکوب سازمانهای انقلابی  لطمه بزرگی به جنبشهای اجتماعی ایران وارد نمود تا جائیکه امروز با وجود بیداری  توده های زحمتکش  و گسترش ابعاد اعتصابات، اعتراضات و خیزشهای توده ای درجهت سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، فقدان حضور رزمنده احزاب و سازمانهای انقلابی وتشکلهای توده ای کاملا محسوس است .

 

انسانهای آزادیخواه ومبارز، خانواده ها و بستگان جانباختگان

 

ما همچون سایر نیروهای انقلابی وکمونیست دراین فاجعه صدها رفیق رزمنده و رهبران با تجربه وآگاه خود را از دست دادیم و طی  سالهای گذشته به همراه خانواده های داغدیده و سایر نیروهای انقلابی وآزادیخواه، خواهان روشن شدن ابعاد این فاجعه، از جمله شمار واقعی اعدام شدگان، محل دفن، وصیتنامه و نیز محاکمه ومجازات آمرین وعاملین آن بودیم و بر این واقعیت تاکید کردیم که  رسیدن به این خواست ها و نیز محاکمه آمرین وعاملین این جنایت هولناک با مبارزه ای متحد و سازمانیافته و پیگیر همه خانواده ها و نیروهای انقلابی و کارگران و زحمتکشان و سرانجام سرنگونی انقلابی رژیم حاکم وبدست گرفتن قدرت توسط  توده های زحمتکش مردم ممکن خواهد بود.

شهریور امسال فرصت دیگری است تا یاد زندانیان جانباخته درکشتار 67 وهمه انقلابیون وانسانهای آزاده ای را که خشم فروخفته  توده های رنجدیده مردم  برعلیه کلیت رژیم وطبقه حاکم را فریاد زدند و جان و زندگی خویش را در اه تحقق آرمانهای انسانی خود  فدا نمودند، گرامی بداریم و با یاری رساندن به تشکل و تحزب و متحد شدن جنبش های اجتماعی کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجویان، خلقهای تحت ستم واستثمار حول جبهه ای انقلابی برای سرنگونی  نظام حاکم راه پیروزی برنظام ستم و سرکوب را هموار سازیم  .

 

گرامی باد یاد وخاطره جانباختگان اعدامهای 67 و تمامی جانباختگان راه ازادی و سوسیالیسم

 

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 شهریور 1400 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »