فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اول ماه مه ۲۰۲۱(۱۱اردیبهشت ۴۰۰) روز تجلی همبستگی کارگران سراسر جهان و یکصدمین سالگرد برگزاری مراسم اول ماه مه درایران را به شما شادباش میگوئیم !

کارگران مبارز

روزتاریخی اول ماه مه فرا میرسد. برغم اوضاع فاجعه  بار ناشی ازتعرض سرمایه داران و صاحبان قدرت و ثروت بر نیروی کار و زحمت و شیوع گسترده پاندمی کرونا که تاکنون میلیونها نفراز مردم جهان -عمدتا ازطبقات محروم  و زحمتکش- را درکام مرگ و بیماری فرو برده است، این روز فرخنده و نیز یکصدمین سالروز برگزاری اول ماه مه درایران را به شما کارگران ایران وسراسرجهان شادباش میگوئیم .

اول ماه مه همبستگی جهانی طبقه کارگر را بنمایش میگذارد و شعله امید به نابودی نظام منحط سرمایه داری و دگرگونیهای بنیادی دروضعیت فلاکتبارکنونی را برمی افروزد.

سال  گذشته ازیک طرف تشدید فشارهای اقتصادی  برگرده کارگران و زحمتکشان و ازطرف دیگر شیوع ویروس کرونا سالی دشوار و پررنج وعذاب برای توده های مردم را رقم زد، درحالیکه  صاحبان سرمایه وانحصارات عظیم سرمایه داری میلیاردها دلار به ثروت های باد آورده شان افزودند.

اکنون و  درآستانه اول ماه مه  شاهد شکاف عظیم بین فقر و ثروت هستیم . فقر و نداری، عدم دسترسی میلیونها انسان به کار-مسکن -آزادی، بهداشت، آموزش و تامینات اجتماعی، تامین شغلی وفاجعه محیط زیست… نتیجه نظامی است که طبقه کارگر و زحمتکشان  جهان درپی دگرگونی آن  و سازماندهی جامعه ای عاری ازستم واستثمار، زورو سرکوب و جنگ و نابودی هستند و اول ماه مه تجلی اتحاد و همبستگی کارگران جهان  درمبارزه علیه سرمایه داری و فجایع آن است.

سال گذشته شیوع ویروس کرونا درایران نیزفاجعه باربود. درنتیجه سیاستهای انسان ستیز رژیم جمهوری اسلامی تاکنون نزدیک به سه میلیون  نفر به بیماری  کرونا مبتلا شده و ده ها هزارنفر جانباخته اند .تورم افسارگسیخته  به همراه رکود اقتصادی،  تعطیلی صد ها واحد اقتصادی و بیکاری میلیونی کارگران و زحمتکشان بدون داشتن حقوق بیکاری و تامینات اجتماعی لازم، فساد درستگاه های حاکمیتی ، سلطه مافیای قدرت وثروت بر شریانهای اقتصادی کشو، تشدید استثمار و ستم وسرکوب درکنار تحریمهای امپریالیسم آمریکا  شرایط سخت وطاقت فرسائی را بر اکثریت توده های کار و زحمت تحمیل نموده و جامعه را با فجایع عظیمی روبرو کرده است.

اما برغم همه اینها سال گذشته نیز همچون سالهای قبل شاهد گسترش مبارزات کارگران، هفت‌تپّه، هپکو، و آذرآب، مبارزهٔ کارگران پیمانی صنعت نفت، کارگران راه‌آهن و برق، کارگران معادن، کارخانه‌های تولیدی و شهرداری‌ها، مبارزهٔ معلّمان و پرستاران و بازنشستگان بودیم .

تشدید تضاد آشتی ناپذیرکارگران و زحمتکشان بامافیای قدرت و ثروت حاکم برکشوراز یکسو و منطق مبارزات جاری اقتصادی وسیاسی درشرایط مشخص کنونی که مبارزات کارگران و زحمتکشان  در پراکندگی بسرمیبردا ز سوی دیگر، تشکل واتحاد کارگران و زحمتکشان هم سرنوشت درجبهه ای انقلابی درمبارزه علیه نظام استثمارگر وستم گرحاکم  را بیش از بیش ضروری ساخته است . فراخوان اخیر تعدادی از تشکلهای مستقل کارگران، معلمان و بازنشتگان برای ایجاد کمیته ای برای هماهنگی مبارزات مشترک نشاندهنده درک ضرورت  رزم مشترک کارگران و زحمتکشان جامعه برای رسیدن به خواستهای اقتصادی و سیاسی شان است.

طبقه کارگر آگاه وسوسیالیست قادراست سایرتوده های تحت ستم واستثمار را حول خواست های انقلابی، آزادیخواهانه وسوسیالیستی خود گرد آورده و رهبری کند.

رفقای کارگر

در سال۱۸۸۶   دراعلامیه فراخوان کارگران آمریکا برای شرکت در تظاهرات اول ماه مه چنین آمده است.

« یک روز شورش – نه آرامش ! روزی که حرف، حرف سخنگویان لاف زن  نهاد های اسیر کننده طبقه کارگر جهانی نباشد . روزی که طبقه کارگر قوانین خویش را برپا دارد و قدرت اش را دارد که این قوانین را به اجرا دربیاورد . قوانینی که تماما  خلاف موافقت  استثمارگران و حکمرانان برسرنوشت  طبقه کارگر است . روزی که نیروی عظیم کارگران متحد دربرابر قدرتی که امروز بر سرنوشت همه انسانها حکم میراند ، صف آرائی میکند ..»   درآن زمان حق با رفقای ما بود  و آنها بدرستی دریافته بودند که  درمصاف کار و سرمایه  نیروی کار تنها به   قدرت متحد و انقلابی خود متکی است. شعاراول ماه مه امسال ما اتحاد رمز پیروزی است .

رفقا !

اتحاد رمزپیروزی است و پراکندگی وتفرق جزشکست نتیجه ای در برنخواهد داشت.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ضمن حفظ استقلال طبقاتی خود همواره برای متحد کرد ن مبارزات کارگران و زحمتکشان وسازمانهای انقلابی  و نیز برپشتیبانی ازهرجنبش انقلابی علیه وضع اجتماعی وسیاسی موجود تاکید کرده است و بسهم خود تلاش میکند طبقه کارگر را برای احراز رهبری جنبش انقلابی  علیه نظام استثمارگر و ستمگرحاکم  برای رسیدن به آزادی وسوسیالیسم یاری رساند.

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر!

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران    برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »