اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام نوروزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال1400

 

درآستانه  نوروز1400 هستیم، همراه با آغاز بهار با قلبی سرشار از امید به آزادی و بهروزی توده های زحمتکش مردم ایران و جهان فرارسیدن  سال جدید خورشیدی را به  شما توده های زحمتکش مردم  وهمه آزادیخواهان، زندانیان سیاسی  و خانواده های داغدارشادباش میگوئیم.

سال گذشته هرچند مشکلات عظیم اقتصادی، گرانی و بیکاری و فقر ازیکسو و مصائب ناشی ازشیوع ویروس کرونا ازسوی دیگر زندگی را برای میلیونها مردم زحمتکش سخت وطاقت فرسانمود، اما برغم همه این دشواریها زندگی و مبارزه ادامه یافت، بیداری و آگاهی  توده های  زحمتکش مردم  فزونی گرفت  و درمبارزات،مطالبات و خواستهای اقتصادی و سیاسی آنها تبلوریافت، تشکل، تحزب و اتحاد همه  کارگران و زحمتکشان  درمبارزه برای رهائی ازستم استثمار و زور و سرکوب طبقه حاکم به ضرورت انکارناپذیر درنزد پیشروان و فعالین عرصه سیاسی  واقتصادی تبدیل شد. شناسائی قدرت، توان و رزمندگی طبقه کارگر وهژمونی آن  درنزد توده های مردم زحمتکش  وجاهت بیشتری یافت وبا روشن شدن بیشتر صفبندی های اجتماعی، سیاسی وطبقاتی درون جامعه، آلترناتیوهای مترتب برآنها شفاف تر شدند. سال گذشته  تشدید بحرانهای اقتصادی دراقصی نقاط جهان و بحران کرونا جان و زندگی  میلیونها انسان را درکام مرگ فرو برد  و درعین حال ماهیت ضد انسانی وجنایتکارانه سران سرمایه وثروت را، درپیش چشم  همه جهانیان آشکارکرد و ضرورت وامکان تحول بنیادی در جوامع انسانی از طریق اتحاد صفوف نیروی کار و زحمت را به اثبات رساند وتشدید مبارزه علیه استثمارگران و ستمگران و سرانجام انقلاب اجتماعی واستقرار سوسیالیسم را به آرمانی قابل حصول تبدیل کرد.

درکشورما ایران  که وارد قرن پانزدهم خورشیدی میشود، یکصد سال مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم  فراز و نشیب های بسیاری را پشت سرگذاشته است قیامها وانقلابات متعددی علیه طبقات حاکم وحامیان امپریالیست  آنها انجام گرفته وهزاران انسان  در راه خلاصی ازظلم وستم واستثمار، تبعیض و بی حقوقی  جان فدا کردند و بزرگترین قیام سراسری وخونین آنها درسال 57 نیزهرچند توانست به سلطنت مطلقه درایران پایان دهد اما خیلی زود با شکست مواجه شد و بهارآزادی اندکی بیش دوام نیاورد و صاحبان قدرت وثروت  درهمدستی با دول امپریالیستی  حکومتی ارتجاعی و مذهبی را برمقدرات مردم حاکم کردند. اکنون بیش ازچهل و دو سال است که انقلاب وضد انقلاب  درعرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  و زیست محیطی …درنبردند. بویژه بعد از خیزشهای توده ای 96 و 98 برغم تلاش  جناح های متناضع رژیم و اپوزیسیون طرفدار سرمایه داری، اما گستردگی مبارزات و مقاومت های طبقه کارگر، زحمتکشان، زنان، جوانان و خلقهای تحت ستم واستثمار وسمتگیری آزادیخواهانه وسوسیتایستی خواست ها ومطالبات جنبشهای اجتماعی رادیکال، این امیدواری را بوجود آورده است که طبقه کارگر و زحمتکشان هم سرنوشت آن که اکثریت عظیم جامعه را تشکیل میدهند با متحد شدن درجبهه ای انقلابی تحت هژمونی طبقه کارگر قادرند  با سرنگونی انقلابی رژیم سرکوبگر حاکم  مقدرات خویش را خود در دست گیرند و مبارزات صد ساله توده های رنج وکار را به ثمربرسانند . 

“باآغاز بهار 1400 همراه با دلپذیر شدن هوا و بردمیدن گل از دل خاک، به افق روشن فردا ی آزادی امید وار باشیم و با تشدید مبارزه برای سرنگونی انقلابی نظام حاکم، در واقعیت بخشیدن به آرمانهای انسانی و آزادیخواهانه خود گامی به پیش برداریم. باشد تا نوروز دلپذیر بهار آزادی، بار دیگر برگردد و گام درکشور استبداد زده ما نهد که درآن هزاران هزار انسان به خاطرآزادی و سوسیالیسم جان فداکرده اند.”

نوروزتان پیروز باد

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 نوروز 1400

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »