اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت هشتم مارس ۲۰۲۱ روز جهانی زن

هشتم مارس یاد آور مبارزات زنان و مردانی است که برای برانداختن تبعیض جنسیتی و پایان دادن  به ستم بر زنان به مبارزه برخواستند. دراین دوران طولانی برغم مقاومت ارتجاع  و تاریک اندیشی، دست آوردهای  غیر قابل کتمان این مبارزات بر تداوم مبارزه  تا تحقق تمام خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زنان تاکید میورزد.

امسال هشتم مارس  را درشرایطی گرامی میداریم  که تشدید بحران ناشی از شیوع ویروس کرنا و ناتوانی سیستم سرمایه داری  در جلوگیری از شیوع آن  و فقدان امکانات بهداشتی و تامین اجتماعی لازم، بیش ازهمه، از کارگران و زحمتکشان و زنان قربانی گرفته است. در دوران کرونائی ولع سود اندوزی  صاحبان قدرت و ثروت  میلیونها کارگر و زحمتکش  را به  فقر و بیکاری گرفتار کرده است و میلیونها  زن به کنج خانه ها و یا مشاغل موقت با دستمزدهای اندک رانده شده اند. این  یک واقعیت است که در نظام سرمایه داری زنان اولین قربانیان بحرانهای متعدد ذاتی این نظام هستند.

 در کشورهائی نظیر ایران جمهوری اسلامی زده  که سنت های ارتجاعی و زن ستیز تحت عنوان “قانون شریعت ” بر زنان  تحمیل شده است  و زنان از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود محروم شده اند .  شیوع ویروس کرونا به این بی حقوقی و تشدید ظلم وستم وتبعیض برزنان افزوده است. در نتیجه بحران اقتصادی و فساد گسترده دولتی و ولع سیری ناپذیر مافیای حاکم  به گسترش بیکاری و فقر و فلاکت دامن زده است. بسیاری از کارگران و زحمتکشان مشاغل خود را از دست داده اند و در فقدان تامین اجتماعی همه شمول و بدلیل نبود امکانات بهداشتی و درمانی لازم و گرانی مایحتاج اولیه،ا زجمله دارو و درمان …  تمام دار و ندارشان بر باد رفته است .در این میان زنان و کودکان طبقه کارگر و زحمتکشان قربانیان اولیه و اصلی  وضعیت موجود هستند.

 درایران بیش ازچهل سال است که از یک طرف شاهد ترغیب و تشویق مردسالاری  و قانونیت دادن به تبغیضات جنسی  و سرکوب و زندان و شکنجه واعدام زنان ازسوی حاکمان مرتجع وسرکوبگر هستیم و از سوی دیگرمبارزات زنان برای رهائی از ستم واستثمار و تبعیضات جنسی  لحظه ای ازحرکت باز نمانده است و مبارزات زنان در اشکال مختلف تداوم یافته و دست آوردهای مهمی بهمراه داشته است  بویژه حضور برجسته زنان دراعتصابات کارگری، خیزشهای توده ای و تجمعات و تظاهرات  و اعتراضات عمومی  نشاندهنده گره خوردگی خواست رفع تبعیضات جنسیتی و محو سنت های مردسالارانه و ارتجاعی زن ستیز با مبارزه طبقاتی علیه نظام سرمایه داری حاکم است.


تاریخ مبارزات زنان برای رهائی از تبعیضات جنسی و نابرابری های اجتماعی در سرتاسردنیا از جمله درایران نشاندهنده این واقعیت است که پایان دادن قطعی به نابرابری زنان و انواع تبعیضات جنسی، همچون دیگر بلایای جوامع طبقاتی با برانداختن سلطه سرمایه ممکن خواهد بود. اما این بدین معنا  نیست که تحقق حقوق و برابری زنان  را به استقرار سوسیالیسم  حواله داده واز مبارزات روزمره علیه تبعیضات جنسی و ستم مضاعف بر زنان غافل بمانیم. مبارزه برای رفع ستم جنسی درجوامع طبقاتی  بویژه در ایران که زنان از ابتدائی ترین حقوق خود محروم هستند و رژیم ارتجاعی ترین مناسبات مذهبی و پدرسالارانه را برمقدرات زنان حاکم کرده است با مبارزه طبقاتی کارعلیه سرمایه عجین است وهرموفقیتی دراین مبارزه ولو کوچک، زحمتکشان را گامها به سمت ترقی و تکامل  و افزایش سطح آگاهی و سازمان یافتگی  و آمادگی برای تحقق انقلاب اجتماعی  سوق میدهد. علاوه برهمه اینها ایستادگی در برابر ستم و تبعیض علیه زنان و مبارزه با رواج سنت های ارتجاعی مردسالار در جامعه، خانواده ومحل کار و در مناسبات درون احزاب و تشکل ها وظیفه همیشگی هر زن و مرد آزاده، انقلابی  و کمونیست  است .

 ۸ مارس روزجهانی زن را به همه کارگران و زحمتکشان و همه آنهائیکه در راه آزادی زنان از قید و بند تبعیض و ستم واستثمار و زور و سرکوب مبارزه میکنند، شادباش میگوئیم .

برافراشته باد پرچم ۸مارس

زنده باد آزادی

زنده بادسوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »