اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به مراسم برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

رفقای مبارز و حضارمحترم

پنچاهمین سالگرد حماسه سیاهکل را به شورای برگزاری و شما شرکت کنندگان دراین مراسم، به خانواده ها وهمرزمان و همه فدائیان انقلابی، اعضا و سمپاتیزانهای سازمان  و همه آنان که درسنگر کارگران و زحمتکشان به اشکال و شیوه های مختلف به مبارزه ادامه میدهند  و آرمانها و از جان گذشتگی های حماسه آفرینان سیاهکل را پاس میدارند، شادباش میگوئیم.

رفقا

هدف آنهائیکه در دهه چهل و پنجاه شمسی سلاح بدست گرفتند و جان درکف دست نهادند وآتش مبارزه را برفراز کوه و شهر برافروختند؛ چیزی نبود جز رهائی انسان از بند ستم واستثمار، زور و سرکوب و تبعیض و نابرابری، در یک کلام عشق به آزادی و سوسیاایسم .

درصد سال گذشته، یعنی ازانقلاب مشروطه به این سوی نبرد جبهه آزادی و سوسیالیسم  با جبهه استبداد، ارتجاع ، خرافه پرستی تبعیض و ستم واستثمار، تاریخ تحولات کشورما را رقم زده است. هر وقت جبهه آزادی و سوسیالیسم قوی بوده و با پراتیک  انقلابی، توده های زحمتکش مردم  را در صحنه نبرد یاری رسانده است. موفقیت های تاریخی و چشمگیری  بدست آورده و هرگاه ضعیف و پراکنده  و فاقد انسجام لازم بوده  و از طرف سازشکاران و خودپرستان و فرصت طلبان احاطه شده است، در برابر دشمنان ازادی و سوسیالیسم ناتوان  شده  و توده های مردم دچار شکست های پی درپی گردیده اند.

دراین نبرد پرفراز و نشیب، حماسه سیاهکل  و تشکیل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تاثیر مهم  و تاریخی  در مبارزات آزادیخواهانه و سوسیالیستی برجای گذاشته است.

 در اواخر دهه ۱۳۴۰هنگامیکه دستگاه جهنمی شاه به کمک امپریالیست ها هر ندای آزادیخواهی را در نطفه خفه میکرد و ایران را جزیره ثبات مینامید وهنگامی که ستم واستثمار، فقر و سرکوب  جان توده های  زحمتکش مردم را بلب رسانده بود و احزاب و سازمانهای سیاسی در یاس و بی عملی در انتظار معجزه ای روزگار می گذراندند. عده ای از جوانان کمونیست با جمعبندی از وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه  و تدوین تئوری مبارزه مسلحانه، در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل  وآغاز مبارزه مسلحانه تحول نوینی در جنبش کارگری و سوسیالیستی ایجاد کردند، نظام ستمگر شاهنشاهی و امپریالیستهای حامی آن را به مصاف طلبیدند. قدرقدرتی رژیم را بزیر سئوال برده و کارگران و زحمتکشان را برای احقاق حقوق خود به تشدید مبارزه  ترغیب وتشویق کردند.

مبارزه مسلحانه با این امید آغاز شد که ترس و وحشت نهادینه شده دردل طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم وفضای یاس وناامیدی  حاکم برجامعه درهم شکسته شود و طبقه کارگر و توده های زحمتکش به قدرت لایزال خود  آگاه شوند، تا  با سلاح آگاهی و تشکل،  نظام ارتجاعی حاکم را سرنگون کرده و سرنوشت خود را دردست گیرند .

 چند سالی از حماسه سیاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه نگذشته بود که  به رغم شهادت بسیاری از رفقا در زیر شکنجه و میدانهای نبرد و تیرباران، آموزه های اقدام انقلابی آنان  در خیزش توده ای و قیام قهرآمیز بهمن ۵۶ تبریز به شعله ای تبدیل شد که به فاصله کمتر از یکسال سراسر ایران را فراگرفت و در ۲۲ بهمن ۵۷  با قیام  مسلحانه توده ها، رژیم ستم شاهی  به گور سپرده شد.

اما  نباید فراموش کرد که نه اقدام  انقلابی رفقای ما و نه خیزش توده های زحمتکش مردم  و اعتصاب عمومی کارگران، به تنهائی و بدون تشکل و آگاهی  طبقه کارگر و به میدان آمدن این  طبقه قدرتمند و بدون سرنگونی نظام سرمایه داری حاکم  برایران، نتوانست آرمانهای  رزمندگان سیاهکل و توده های قیام کننده در  بهمن ۵۷ را متحقق سازد. همانطور که به تجربه دیدیم، هرچند درنتیجه رزم دلاورانه چریکهای فدائی خلق و قیام شکوهمند بهمن ماه  رژیم شاه سرنگون شد، اما باز هم برای چندمین بار سرمایه داران و صاحبان قدرت و ثروت ایران در سازش با امپریالیسم و ارتجاع داخلی قدرت سیاسی را در چنگ خود حفظ کردند و با تلفیق دین ودولت یکی از ارتجاعی ترین روبنای سیاسی را بر جامعه ما حاکم گردانیدند و سرکوب جنبشهای اجتماعی  و کشتار انقلابیون  و آزادیخواهان را از سرگرفتند.

دراین برهه  از زمان که  پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل را گرامی میداریم،  طبقه کارگر ایران  و زحمتکشان، زنان، جوانان و ملیت های تحت ستم و استثمار، نویسندگان، هنرمندان  و اقشارمحروم  جامعه  درگیر مبارزه  ای سرنوشت ساز با  نظام استثمارگر و ستمگرحاکم هستند. در سالهای اخیراعتصابات بی وقفه  کارگران و قیامهای متعدد زحمتکشان  و تداوم این مبارزات مبین این واقعیت انکارناپذیراست که  تضادهای  کارگران وزحمتکشان، یعنی اکثریت  جامعه با اقلیتی ازصاحبان قدرت وثروت و رژیم سیاسی مذهبی  و سرکوبگر آن به  نقطه حاد خود نزدیک میشود. درچنین  شرایطی  وظائف بزرگی  برعهده ما فدائیان کمونیست و همه فدائیانی قراردارد که به آرمانهای  انقلابی و آزادیخواهانه و سوسیالیستی  رزمندگان سیاهکل  و چریکهای فدائی  پایبندند .

رفقا! تا وقتی که ستم و استثمار و زور و سرکوب هست، پرچم  سیاهکل  دراهتزاز خواهد بود.

چراکه برغم  سازشکاری و خیانت  و خباثت  افرادی که در شرایط ویژه  در رهبری سازمان قرارگرفتند، اما رزم انقلابی و ازجان گذشتگی  فدائیان انقلابی در راه ازادی  و رفاه و سعادت توده عظیم کار و زحمت و صداقت درگفتار و کردار، درحافظه تاریخی جامعه ماندگار بوده و امروز درمطالبات، اهداف و مبارزات کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان  و خلقهای تحت ستم و استثمار تبلوری عینی دارد و فدائیان انقلابی  را از پتانسیل لازم برای  تاثیرگزاری جدی برتحولات اجتماعی و مبارزات جاری برخوردار میکند . از این روی وظیفه هر فدائی انقلابی  است که در داخل و خارج کشور درمحل کار و زیست و در مدرسه و دانشگاه  در محافل و تجمعات و اعتراضات  کارگران و زحمتکشان، در مراکز فرهنگی، هنری، دانشجوئی، در کوی و برزن  و هر جای دیگری که هستند و به هرشکلی که میتوانند درمبارزات جاری شرکت کنند و با دست رد زدن به سکتاریسم، دگماتیسم و سازشکاری  و خود محوربینی درهرحدی که امکانپذیراست با رعایت اصل تلفیق کارعلنی و مخفی  دست اتحاد وهمکاری بهم داده و بصورت هسته ها و محافلی با مضامین مبارزاتی و مطالباتی مختلف، متحد شوند. به سازماندهی ، سازمانیابی و مبارزات طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم یاری رسانند. پیگیری این اهداف میتواند تحول مهمی را در مبارزات جاری و خیزشهای آینده توده های  زحمتکش مردم رقم  زند و نقش مهمی در انسجام  نیروی انقلابی و چپ جامعه بازی بکند.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در پی گیری مشی انقلابی  بنیانگزاران سازمان مبنی بر تلاش جهت رفع پراکندگی جنبش کمونیستی و تامین ارتباط ارگانیک با طبقه کارگر یاری به تشکل و تحزب کارگران و نیز گردآوری متحدین طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه در زیر چتر جبهه ای انقلابی برای  سرنگونی  نظام حاکم و استقرار سیستم اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی بر شوراها، به این وظیفه سترگ خود آگاه بوده  و در این راه از هیچ کوششی فرو گزار نکرده و نخواهد کرد و به سهم خود از همه احزاب و سازمانها و افراد کمونیست وانقلابی بویژه از کمونیستهائی که درصفوف سازمان فدائی مبارزه کرده وتجربه اندوخته اند، دعوت میکند تا صفوف خود را متحد کنند و به جای دامن زدن به تفرقه و پراکندگی، دراین کوششها وحدت طلبانه اصولی و انقلابی سهیم و شریک شوند.

به یاد داشته باشیم که سالگرد حماسه  سیاهکل و قیام تاریخی ۲۲ بهمن انجام وظایف و پیگیری اهدافی را به ما گوشزد میکنند که هزاران رفیق ما و ده ها  هزار انسان آزادیخواه و سوسیالیست برای تحقق شان جان باخته اند. اهدافی که ازآسمان نازل نشده اند بلکه انسانی ترین  و مبرمترین خواست ها  و آمال و آرزوهای  کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، روشنفکران  و بطور کلی نیروی کار و زحمت جامعه ما هستند که بوسیله مافیای قدرت و ثروت  انکار و سرکوب میشوند.  

بیائید به مناسبت این دو روز تاریخی  ۱۹ و ۲۲ بهمن، یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی داریم و از تجربیات نسل های گذشته در جهت تحکیم صفوف خود و گسترش مبارزه  برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی حاکم  و رسیدن به جامعه ای عاری از ستم استثمار و زور و سرکوب  استفاده کنیم.

 

گرامی باد یاد جان باختگان حماسه سیاهکل  و قیام خونین بهمن ماه

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  ایران

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »