اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد یکصد و سومین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

در 7 نوامبرسال 1917 (وبه تقویم ژولینی25اکتبر1917) انقلاب پرولتاریائی در روسیه به پیروزی رسید. و در تاریخ بشر برای اولین بار طبقه کارگر و زحمتکشان سیادت سیاسی، نظامی واقتصادی استثمارگران وستمگران را برانداختند و امید به آزادی و سوسیالیسم را در میان  کارگران و زحمتکشان سراسرجهان شعله ور ساختند. انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر نشان داد که نظامهای استثمارگران وستمگران ابدی نیستند.

انقلاب اکتبرهمچنین صحت این تئوری مارکسیستی را باثبات رساند که تغییرات عمیق اجتماعی در جامعه بشری برای رسیدن به آزادی و دنیائی آری ازستم و استثمار نه محصول تصادف در روند تاریخ، بلکه محصول زنجیره ای از قانونمندیهای تکامل اجتماعی است که تنها کافی نیست آنها را شناخت و تعبیر وتفسیرکرد، بلکه باید دست اندرکار تغییرآن بود.

لنین رهبرانقلاب بزرگ پرلتاریای روسیه و انقلاب اکتبر و ادامه دهنده راه مارکس و انگلس، با تجزیه وتحلیل و شناخت علمی قانونمندیهای تکامل اقتصادی و اجتماعی عصرخود و اعلام  گذارسرمایه داری به دوران امپریالیستی، رشد ناموزون سرمایه داری  در این دوران را تئوریزه و امکان وقوع انقلاب درحلقات ضعیف سرمایه داری  را به اثبات رساند. کشف ماهیت سیاسی و اقتصادی امپریالیسم یکی ازدست آوردهای تاریخی لنین رهبر انقلاب اکتبر بود که  اندیشه های مارکس و انگلس را درتحلیل شرایط مشخص تاریخی سرمایه داری اوائل سده بیستم بکار گرفت  و به گنجینه های عظیم نظری جنبش پرلتاریای جهان افزود.

بکارگیری خلاق تئوریهای مارکسیستی در شرایط مشخص تحولات تاریخی روسیه توسط لنین، به تکامل مارکسیسم واستحکام  اصول آن بین پرلتاریای سرتاسرجهان یاری رساند. انقلاب اکتبر براساس اندیشه های دورانساز مارکس انگلس و لنین  به پیروزی رسید و دستاوردهای بی نظیر و تحولات شگرفی را در جهان موجب شد که برغم شکست موقتی آن اما درسها و تجربیات گرانبهائی ازخود برجای گذاشت که روشنی بخش راه جنبش کمونیستی درمبارزه برای برانداختن نظام سرمایه داری است.

انقلاب اکتبرنشان داد که جهانی دیگر، جهانی آری از ستم استثمار و جنگ و تباهی ممکن است. انقلاب اکتبربواسطه سلسله ای ازعوامل عینی و ذهنی درنیمه راه متوقف شد. اما جنبش کمونیستی از هرشکستی درسها آموخته و ققنوس وار از خاکستر خود برمیخیزد و بار دیگر پرچم ظفرنمون انقلاب اکتبر را بر ویرانه های نظام منحط سرمایه داری برافراشته خواهد کرد.

اکنون در نیمه اول قرن بیست و یکم ماهیت ضد انسانی نظام سرمایه داری و بحرانهای لاینحل آن با تمام  تبعات ویرانگرش نظیر فقر و نابرابری، جنگ وکشتار و نابودی محیط زیست، بیش ازبیش آشکار شده است و اینک برغم تبلیغات دروغین و مسموم و همه حانبه بورژوازی برعلیه سوسیالیسم  وانقلاب اکتبر، اما اندیشه های انقلاب اکتبر، حقانیت سوسیالیسم و لزوم انقلاب اجتماعی هر روز اهمیت بیشتری مییابد.

دریکصد و سومین سالروز انقلاب شکوهمند اکتبر، با وفاداری به آموزه های انقلاب سوسیالیستی اکتبر و آموزش ازتجربیات جنبش کمونیستی وکارگری درسراسرجهان و نیزبا درس گیری ازفراز و فرودهای تاریخ جنبش کمونیستی کشورمان، اراده خود را در مبارزه برای سوسیالیسم که تنها راه خلاصی از بربریت سرمایه است، استوارتر و قوی ترسازیم.

برافراشته باد پرچم مارکسیسم- لنینیسم واندیشه های انقلاب اکتبر

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

16آبان 99

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »