اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت دهم اکتبر روزجهانی مبارزه علیه مجازات اعدام

درآستانه دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام هستیم . لغوزندان شکنجه و اعدام ازجمله آرزوها وخواستهای میلیاردها انسان درسرتاسرجهان است.

اززمانیکه مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی شکل گرفت وانسانها به طبقات مختلف دارا وندارتقسیم شدند،سرکوب ودستگیری مخالفین و بردن آنها به زیر شکنجه بمنظور گرفتن اعتراف و سپس صدوراحکام ضد انسانی اعدام نیزواردقوانین رسمی وسنتهای عرفی شدند. طبقات حاکم برای حفظ وتداوم تسلط خودبرطبقات محروم وسرکوب آنها قانون مجازات اعدام، یعنی قتل به اشکال مختلف، نظیر سوزاندن،سربریدن ،حلق آویزکردن وتیرباران را بمورد اجرا گذاشته اند . اگرامروز شاهد لغو این قوانین دربرخی ازکشورهای جهان هستیم، تنها در نتیجه مبارزات توده های زحمتکش مردم، طبقه کارگر وآزادیخواهان آن کشور ممکن شده است.اما برغم این مبارزات گسترده هنوز مجازات اعدام دربسیاری ازکشورهای جهان به اجرا درمیاید ومجازات اعدام درکشورجمهوری اسلامی زده ما،به رویه ای معمول تبدیل شده است.

درجمهوری اسلامی صدور احکام اعدام براساس قوانین شریعت و سنت های ارتجاعی شیعه دوازده امامی، حدومرزی ندارد.ازکودکان زیر18سال گرفته تا پیران 80 ساله ،ازمخالفین سیاسی گرفته تا اقلیت های مذهبی وملی ،ازروشنفکران وهنرمندان ونویسندگان گرفته تا فعالین مدنی و محیط زیستی ،ازمتهمان به موادمخدرتا معترضین به حجاب اجباری، توسط دادگاه های مبتنی برشریعت اسلامی ،اغلب بدون داشتن وکیل حکم اعدام میگیرندوسالانه صدها نفرحلق آویز،یاتیرباران ویازیرشکنجه جان میبازند .

رژیم جمهوری اسلامی قتل عام هزاران زندانی سیاسی زن ومرد وکودک ونوجوان ازجمله زنان  حامله دردهه 60 و قتل عام زندانیان سیاسی درسال67 رادرکارنامه ننگین خوددارد که حتی زنان حامله وکودکان ده ساله رانیزازدم تیغ گدراندند وبه دختران زندانی نوجوان قبل ازاعدام وحشیانه تجاورکردند.روزدهم اکتبرروزجهانی مبارزه با این مجازات ضد انسانی است مجازاتی که قتل سازمانیافته دولتی محسوب میشود و باحق حیات وشان ومنزلت انسان درتناقض است .

امروزدرشرایطی که رژیم درهراس ازحیزشهای توده ای برعلیه ستم واستثمار وزوروسرکوب به تشدید شکنجه واعدام روی آورده ودرشرایطی که برغم مخالفت جهانی ، حکم اعدام “نوید افکاری” ازدستگیرشدگان آبان 96رابه اجرادرآورده و مترصد اجرای ده ها حکم اعدام دیگری است ودرشرایطی که خانواده های قتلعام شدکان سال 67 وجهل سال کشتارواعدام  به دادخواهی برخاسته اند وافکارعمومی مترقی دنیا خواهان لغو مجازات اعدام هستند وظیفه هرانسانی است که به این موج اعتراصی بپیوندد.

درآستانه روزجهانی مبارزه برای لغوحکم اعدام، سازمان اتحادفدائیان کمونیست

باردیگرمخالفت خودرا با مجازات اعدام درسرتاسرجهان اعلام نموده وتوده های زحمتکش مردم ایران را به مبارزه برای لغو مجازات اعدام فرامیخواند.

مابرآنیم که پشتیبانی ازدادخواهی خانواده های زندانیان سیاسی قتلعام شده در دهه 60 وچهل سال کشتارواعدام وجهی ازمبارزه برعلیه حکم اعدام است وعاملین وآمرین این جنایت ها باید دربرابر دادگاه های صالحه پاسخگوباشند.

 اعدام وقصاص یک سنت مذهبی ضدبشری است که رژیم جمهوری اسلامی بارسمیت دادن به آن میخواهد اززیربارمسئولیت اعدام انسانهائی که درشرایط خاص ناشی از فشارزندگی ویا مشکلات دیگر مرتکب جرائمی شده اند شانه خالی بکند و یا مبارزین راه آزادی و برابری را که درزندانها بسرمیبرند باتراشیدن شاکی خصوصی بدون زره ای ازشرم و باستناد قانون قصاص ازدم تیغ بگذراند وگناه آنرا به گردن خانواده مقتول بگذارد.این قوانین ضدبشری باید ملغی شوند.

توده های زحمتکش مردم ایران وانسانهای آزادیخواه ،بیائید درروزدهم اکتبر همصدا با میلیونها انسان درسرتاسرجهان خواستار لغو مجازات اعدام وپاسخگوکردن عاملین وآمرین این جنایات ضدبشری درایران بشویم.

سرنگون بادرژیم جمهوری اسلامی

برقراربادجمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم  سازمان اتحادفدائیان کمونیست دهم اکتبر 19مهرماه 1399

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »