اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شکنجه واعدام با سرشت جمهوری اسلامی عجین است

روز شنبه  ۲۲ شهریورماه، نوید افکاری کارگرگچکار، قهرمان کشتی، و ازدستگیرشدگان اعتراضات عمومی سال ۹۷ برغم اعتراضات وسیع درداخل وخارج کشور، بدست جلادان جمهوری اسلامی اعدام شد.

خبراعدام  نوید افکاری  خشم ونفرت عمومی را درداخل وخارج کشور نسبت به جنایتکاران حاکم چنان برانگیخته است که آنها مجبورشده اند مسئولیت اعدام شدن نوید افکاری را به گردن خانواده مقتولی بیاندازند که  نوید افکاری هرگونه دخالت در قتل وی را تکذیب و استنادات دادگاه را اعترافگیری زیرشکنجه اعلام نموده بود.رژیم رسوای جمهوری اسلامی که خودرا درلبه پرتگاهی میبیند که سرانجام اش سقوط ونابودی است، به شیوه همیشگی خود وبی شرمانه، ازاعترافات زیر شکنجه فیلم تهیه کرده و آنرا از تلویزیون حکومتی پخش نمود.

نوید افکاری معترض ستم وسرکوب، کارگر گچ کار و نائب قهرمان نوجوانان ایران ودو برادراش که اکنون ازسرنوشت آنها خبری دردست نیست، چندروز بعد ازفرکش کردن اعتراضات سراسری آبانماه سال ۹۷ به جرم شرکت درتظاهرات بازداشت شده بودند و درزندان با اتهام  قتل “حسن ترکمان” مامور امنیتی رژیم  و کارمند حراست شرکت “آبفای” شیراز مواجه شده وتوسط ماموران امنیتی به زیر شکنجه برده میشوند .نوید افکاری در بیدادگاه جمهوری اسلامی به دوبار اعدام محکوم میشود و برادران وی بنامهای وحید افکاری و حبیب افکاری به ترتیب به ۵۴ و ۲۷ سال زندام محکوم میشوند. نوید افکاری ازدرون زندان اعلام کرده بود ” اگرمن بی گناه اعدام شدم ،عقل ومنطق حکم میکند  که این اولین قربانی بی عدالتی این بیدادگاه باصطلاح عدالت محور نبوده است،سکوت شما یعنی حمایت از ظلم وظالم…”

واقعیت هم همین است که نوید افکاری، این جوان مبارز وآزادیخواه گفته است .این رژیم بیش از چهل سال است که جنایت آفریده و برای  ادامه استثمار مضاعف و غارت و چپاولگری وثروت اندوزی طبقه حاکم، به هرجنایت دیگری دست خواهند زد . اجرای حکم اعدام نوید افکاری درست درزمانی که خاطره زندانیان سیاسی  قتلعام شده در شهریور ۶۷ گرامی داشته میشود، مبین این واقعیت انکارناپذیر است که جنایت پیشگی  وکشتار مخالفین با سرشت طبقه حاکم و دولت سرکوبگر مذهبی آن عجین است . برای پایان دادن به ستم واستثمار وزور وسرکوب وشکنجه واعدام،میباید دامنه مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم حاکم را گسترش داد.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ضمن اعلام همدردی با خانواده،بازماندگان نوید افکاری وتوده های تحت ستم واستثمارایران اعلام میکند که خون جوانانی همچون نوید افکاریها برجای  نخواهد ماند. رژیم به عبث میکوشد با توصل به دار ودرفش، توده های مردم بجان آمده را ساکت کرده و چند صباحی دیگر به حیات ننگین خود ادامه دهد. گسترش اعتصابات واعتراضات عمومی واعلام نفرت از عمل جنایتکارانه رژیم ونیزعدم شرکت توده های زحمتکش مردم در “انتخابات”  نمایشی دور دوم مجلس ارتجاع، تنها انعکاس گوشه ای از خشم ونفرت توده ای از غارتگری ،فساد وسرکوبگری نظام حاکم و جواب دندان شکنی به مافیای قدرت وثروت است که با اعدام جوانان نمیتواند جورعب ووحشت را برجامعه حاکم کند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقراربادجمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان  اتحادفدائیان کمونیست

 بیست وسوم شهریورماه ۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »