اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت سی ودومین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی

صاحبان قدرت وثروت درایران چهاردهه است که برسرسفره خون نشسته اند

سی ودوسال قبل درشهریور1367 (سالی ازدهه خونین 60 )هزاران زندانی سیاسی  بدست جلادان تازه بقدرت خزیده ای که این روزها فساد ودزدی وغارتگری آنها ورد زبان خاص وعام است، قتل عام شدند . تا جاده ستم واستثمار و دزدی و فساد و اختلاسهای میلیاردی صاحبان قدرت و ثروت ازهرگونه مانعی پاکسازی شود. دارودسته حاکم و طبقه استثمارگر و ستمگری که برمتن هشت سال جنگ ویرانگر ایران وعراق، بابرپائی  چوبه های دار وجوخه های اعدام، دهه خونین 60 را رقم زدند تا برروی ویرانی جنگ و خون ، سرنوشت قیام 57 را یکسره کنند. آنها دراین اقدام انسان ستیزانه خود حتی قوانین و مقررات ارتجاعی خویش را نیز زیر پا گذاشتند . زندانیانی که قبلا دربیدادگاه ها محکوم شده بودند واغلب دوران محکومیت شان به پایان رسیده بود ویا روبه پایان بود، را نیز بدون هیچ دلیل و مدرکی به جوخه های اعدام سپردند. رژیم تازه بقدرت رسیده درشرایط سکوت  کشورها و نهادهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر، به زن ومرد و به کوچک وبزرگ رحم نکردند و هرکسی که  بدستشان افتاد بعد از شکنجه های طاقت فرسا به قتل رساندند. تا زمینه برای سود اندوزی و تشدید استثمار و غارت منابع کشور ودسترنج  عموم، بی هیچ مانعی فراهم شود.صاحبان قدرت وثروت درایران چهاردهه است که برسرسفره خون نشسته اند . بدون تردید روزی فراخواهد رسید که درمقابل توده های زحمتکش وتحت ستم واستثمارایران، تاوان اعمال ضد بشری خود را خواهند داد .

درسی ودومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی یاد وخاطره همه جانباختگان راه آزادی وسوسیالیزم را گرامی میداریم  وفراموش نمیکنیم که دهه  خونین 60 و قتلعام زندانیان سیاسی در شهریور67 مصاف خونین طبقه حاکمه با توسل به مذهب وخرافات  باتوده های مردمی بود که خواهان آزادی و پایان دادن به ستم واستثمار و زوروسرکوب بودند. تداوم کشتار و سرکوب ازسوی رژیم حاکم و استثمارگران ودزدان وغارتگران اموال عمومی  و خیزشهای پی درپی توده های رنجدیده و اعتصابات واعتراضات گسترده برغم ددمنشی های رژیم  مبین این واقعیت است که توده های زحمتکش مردم تنها با پیروزی براهریمن ارتجاع ونظام طبقاتی دزد وفاسد حاکم است که خواهد توانست  به سالها ستم واستثمار و زوروسرکوب درجامعه پایان دهد. هنگامی که دریک جبهه انقلابی برای سرنگونی نظام حاکم متحد شده و ازطریق شورا ها سرنوشت خویش را دردست بگیرد .

امروز که طبقه کارگر با اعتصابات  وزحمتکشان با خیزشهای پی درپی خود چشم انداز نوینی را در عرصه مبارزات اجتماعی گشوده اند دراین شرایط  دادخواهی خانواده ها وبستگان  زندانیان سیاسی جانباخته دردهه 60 نیز وجهی مهم از مبارزه برای آزادی  محسوب میشود. درهمگامی با خانواده های زندانیان سیاسی  جانباخته ، دادخواهی  خانواده ها را به یک  خواست همگانی تبدیل کنیم.

درفاجعه خونین دهه 60 و قتلعام زندانیان سیاسی درشهریور 67 هزاران نفراز کمونیستها ،آزادیخواهان و بسیاری ازرفقای ما جانشان را در راه آزادی وسوسیالیسم ازدست دادند .آنها تا آخرین لحظات حیات خود به آرمانهای انسانی خویش وفادار ماندند. ما درسی ودومین سالگرد  این فاجعه خونین، یاد همه آنها را گرامی میداریم وپیمان میبندیم که راه و آرمان آنها را پیگیرانه دنبال کنیم.

 یاد آنها  همیشه زنده و جاوید خواهد ماند.

 

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 شهریور 1399

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »