اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تشدید بحران اقتصادی وضرورت همبستگی کارگران

شورای مرکزی

 

تشدید بحران اقتصادی وفساد گسترده صاحبان قدرت و ثروت وافزایش قیمت مایحتاج عمومی، فشاراقتصادی برکارگران و بخش وسیعی ازحقوق بگیران جزء را افزایش داده است. هرروز بخشی از صنایع و مراکزتولیدی با بحران و توقف تولید مواجه میشوند. دولت وکارفرماها اولین کاری که میکنند، پرداخت نکردن حقوق کارگران واجرای سیاست اخراجهای دسته جمعی  است وعلاوه برآن، ازانجام سایر تعهدات خود دربرابرنیروی کارنیز سرباز میزنند .

اکنون این بحران دامن صنایع نفت وپتروشیمی را هم  بمثابه شریانهای حیاتی رژیم دربرگرفته است و کاربجائی رسیده است که حتی ازپرداخت  بموقع حقوق و دستمزد کارگران این بخشها نیز عاجزشده اند . درنتیجه کارگران پالایشگاه‌های آبادان، پارسیان و قشم همراه با کارگران شرکت پتروشیمی لامرد و کارگران  دو فاز پارس جنوبی روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود بصورت هماهنگ دست به اعتصاب وتجمع وتظاهرات زدند واعلام کرده اند که تا تحقق خواست ها ومطالباتشان به اعتصاب واعتراض ادامه خواهند داد. این اعتصاب درحالی شروع شده است که اعتصابات واعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه وارد پنجاهمین روزخود شده است وهنوز به مطالبات وخواسته هایشان پاسخی داده نشده است.

طی دودهه این اولین اعتصاب هماهنگ این بخش ازصنایع نفت وپتروشیمی محسوب میشود که ازموقعیت حساسی برخورداراست. هرچند که بخش اعظم این اعتصابیون را کارگران پیمانکاریها تشکیل میدهند که تاکنون با قراردادهای برده  گونه این کارگران را استثمارکرده وازآنها بهره کشی نموده اند واکنون باجیب های پرپول ازپرداخت حقوق ودستمزد کارگران خودداری میکنند. اما نباید فراموش کرد که این شتر، دیرویا زود، درخانه کارگران رسمی شرکت نفت وپتروشیمی نیزخواهد خوابید و آنها اگر امروز ازاعتصاب و خواسته های همکاران وهم طبقه ای های خود پشتیبانی نکنند، فردا مجبور به پرداخت هزینه بیشتر خواهند شد وازاین رو ما ضمن پشتیبانی از اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ازهمه کارگران رسمی این صنایع نیز دعوت میکنیم دست ازکار کشیده و به این اعتصابات بپیوندند و ازهمکاران خود پشتیبانی بکنند.

اکنون درشرایطی قرارداریم که کارگران باید متحد شوند وازمبارزات و خواست ها ومطالبات همدیگر پشتیبانی بکنند وبه سرمایه داران ودولت اجازه ندهند تا میان آنها اختلاف وجدائی افکنده و درانفراد اعتصابات کارگری، اهداف ضد کارگری خودرا پیش ببرند.حمایت ازاعتصابات و مبارزات کارگران و اعلام همبستگی با آنان وظیفه همه کارگران وزحمتکشانی است که خواهان جامعه ای عاری ازستم واستثمار وزورو سرکوب هستند.

پیروزباد اتحاد ومبازه کارگران اعتصابی صنایع نفت ،پتروشیمی ، نیشکرهفت تپه …

شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  دوازدهم مردادماه 99

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »