اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تداوم مبارزه و مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ضروریست

کارگران وزحمتکشان !

ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور!

ما درفراخوان  هفتم تیرماه  برای مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ، هشداردادیم که

طبق  اطلاعات موثق “رژیم علاوه برکشتارهای مخفیانه تاکنونی، صدوراحکام اعدامها وزندانهای طویل المدت بسیاری را دردستوردارد.” دراین فاصله هرچند که درنتیجه اعتراضات گسترده ،احکام صادره برای چند تن ازدستگیرشدگان آبانماه نود هشت، متوقف شده است. اما همچنان شاهد صدوراحکام زندانهای طویل المدت و اعدام دربیدادگاه های رژیم هستیم .

 ضروری است همچنان به اعتراضات خود علیه زندان واعدام ادامه دهیم واقدامات انسان ستیزانه رژیم را درسطح داخلی وبین المللی افشا کنیم .ازاحزاب ،سازمانها وتشکلهای کارگری، ازسازمانها ومحافل مدافع آزادیهای سیاسی و مخالف اعدام وزندان و شکنجه، بخواهیم تا نسبت به اقدامات سرکوبگرانه رژیم  ودستگیری وزندان وشکنجه وکشتار  درایران اعتراض کنند وخواستار آزادی زندانیان سیاسی بشوند .

 درایران افکارعمومی محل کاروزندگی خود را ازآنچه برسر طبقه کارگر ،آزادیخواهان و مخالفین  حکومت می آید، آگاه کرده واعتراضات آنهارا نسبت به اقدامات سرکوبگرانه رژیم سازمان دهیم.

ما ازتمامی فراخوانها ی اعتراضی  جریانات وانسانهای آزادیخواه وانقلابی حمایت کرده ودرآنها شرکت میکنیم. ضروریست هرجا که هستیم دراین اعتراضات شرکت نموده وسهم خودرا درحمایت از زندانیان سیاسی و فعالین جنبشهای اجتماعی اداکنیم .

زندانی سیاسی آزادباید گردد

زندان ،شکنجه ،اعدام، نابودباید گردد

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست دوازدهم مردادماه 1399

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »