اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه وفراخوان سازمان اتحادفدائیان کمونیست در مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی

فایل صوتی

 

کارگران وزحمتکشان !

ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور!

احزاب سازمانها و نهادهای مدافع آزادی وبرابری !

 

 صدور حکم اعدام  یازده تن از دستگیرشدگان خیزش آبان 98وبی جواب گذاشتن مطالبات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که اعتصابشان وارد دوازدهمین روزخود شد ه است وصدور احکام زندان و شلاق و بیگاری برای 42 تن از کارگران آذرآب،واعلام علنی مسئولین قوه قضائیه مبنی برسرکوب بیرحمانه اعتراضات مشابه آبان 98  پیش درآمد اجرای سیاست تشدید سرکوبگریهای رژیم جمهوری اسلامی است که ما پیش از این دراین باره هشدارداده بودیم واکنون این واقعیت مسلم برهمگان آشکارشده است ..

مطلعید که درآبان سال 98 خیزش عظیم توده های محروم وجان به لب رسیده ،جوانان بیکار ،کارگران معترض حقوق های عقب افتاده ،حاشیه نشینان بی شغل و بی سرپناه و  معترضین به دزدی واختلاسهای میلیاردی وابستگان بقدرت،  با سرکوب وکشتارددمنشانه رژیم مواجه شد.اما این کشتار وسرکوب نتوانست سکوت قبرستانی را برجامعه حاکم کند واعتراضات همچنان ادامه یافت  . شیوع ویروس کرونا هرچند درتداوم اعتصابات واعتراضان وقفه کوتاهی ایجاد نمود، اما اقدامات نابخردانه رژیم وناتوانی آن درمقابله با تبعات شیوع گسترده کرونا ازیکسو ونبود تامین اجتماعی  وامکانات مالی مکفی وناگزیری تلاش برای امرارمعاش ، خسارات جانی ومالی سنگینی را بر توده های زحمتکش مردم تحمیل کرده وآنها را تحت فشاراقتصادی وخسارات جانی ومالی بیشتری قرارداد.

درچنین شرایطی رژیم ناتوان ازتامین حداقل معیشت مردم، ازیکسو قرنطینه هارا برداشته واموررا بحال خودرهانموده است.وازطرف دیگر درهراس ازگسترش اعتراضات توده ای،  سیاست  سرکوب وایجادجورعب ووحشت درجامعه را تشدید کرده است. و تابه امروز نه تنها ازتعداد جانباختگان و زندانیان و سربه نیست شدگان اعتراضات آبانماه  آماررسمی ارائه نداده است، بلکه علاوه بر اعدامهای مخفیانه و کشتارهای زیرشکنجه درزندانها، اکنون علنا شروع به صدوراحکام اعدام  وزندانهای طویل المدت درباره آنها نموده است .و همزمان بیدادگاه های رژیم فعالین کارگری و معترضین به حقوقهای عقب افتاده را به زندان وشلاق و سایراحکام قرون وسطائی محکوم میکنند.وعلنا اعلام میکنند که هراقدام اعتراضی را بشدت سرکوب خواهند کرد.

ما اطلاعات موثقی داریم که رژیم علاوه برکشتارهای مخفیانه تاکنونی  ، صدوراحکام اعدامها وزندانهای طویل المدت بسیاری را دردستوردارد.

 با تمام توان باید درسطح داخلی وبین المللی درباره اقدامات وحشیانه وانسان ستیزانه رژیم به افشاگری و مقابله پرداخت .ماازاحزاب ،سازمانها وتشکلهای کارگری، ازسازمانها ومحافل مدافع آزادیهای سیاسی و مخالف اعدام وزندان و شکنجه، جدا میخواهیم نسبت به اقدامات سرکوبگرانه وکشتار مخالفین درایران اعتراض کنند .کمیته روابط بین الملی سازمان باید احزاب وسازمانها مترقی وانقلابی  وتشکلهای کارگری ومتحدین بین المللی خود را درجریان این سرکوبگریها قرارداده و از آنها بخواهد دراین زمینه اقدامات جدی بعمل آورند و افکارعمومی کشورخود را ازآنچه که درایران برسر طبقه کارگر ،آزادیخواهان و مخالفین  حکومت میاید، مطلع ساخته واعتراضات آنهارا نسبت به اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران برانگیزانند. ما همچنین  فدائیان کمونیست درداخل کشور وهمه فدائیانی را که به آرمانهای سوسیالیستی و آزادیخواهانه وانقلابی  پایبندند فرامیخوانیم تا ازطریق گفتگو وپخش شبنامه ها وتراکت ها درمحل کار وزیست، به آگاهی و بسیج افکارعمومی دراعتراض به  وضعیت موجود، یاری رسانند و بدون شک با مبارزه ای متحد درداخل وخارج کشور میتوان به ادامه  سیاست سرکوبگرانه و ددمنشانه رژیم مهارزد.

ما ازتمامی فراخوانها ی اعتراضی  جریانات وانسانهای آزادیخواه وانقلابی حمایت  میکنیم وضروریست هرجا که هستیم دراین اعتراضات شرکت نموده وسهم خودرا درحمایت از زندانیان سیاسی و فعالین جنبشهای اجتماعی اداکنیم .

شورای مرکزی

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

هفتم تیرماه 1399

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »