اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعتراضات اجتماعی درآمریکا وسایرکشورهای جهان، اعتراضی است برعلیه تبعیضات نژادی،جنسیتی وطبقاتی..

اعتراضات اجتماعی درشهرهای آمریکا  که با قتل یک سیاه پوست  بوسیله یک پلیس سفید پوست کلید خورد، اکنون علاوه بر شهرهای بزرگ آمریکا، برخی ازشهرهای نقاط دیگر جهان رانیز دربرگرفته وبه یک جنبش اجتماعی گسترده وجهانی علیه تبغیضات نژادی، جنسی وطبقاتی ارتقاء یافته است.

مرگ دلخراش و خشونتبار “فلوید” زیر زانوی پلیس نژادپرست آمریکا، جرقه ای بود برآتش خشم توده های محروم  و تحت فشار فقر و تبعیضات گوناگون  درآمریکا وبالطبع سایر کشورهای جهان. ناامیدی ازتغییرات بنیادی به نفع توده های زحمتکش ،اوضاع وخیم اقتصادی،بیکاری میلیونی و رواج نژاد پرستی عریان ازیکسو وسیاست داخلی وخارجی دولت دست راستی ترامپ ازسوی دیگر مزید برعلت بودند تا توده های محروم بااعتراضات گسترده خود و دادن شعارهائی نظیر “سیاهی پوست من جرم نیست” و یا “تاعدالت دردنیا برقرارنباشد آرامش نیست” دواقع حرف دل میلیارها انسان را درجهان فریاد زنند و کابوس بودن ماهیت “روئیای آمریکائی “را به جهانیان نشان دهند.

امپریالیسم آمریکا موجد بسیاری ازجنگها وعامل ومشوق سرکوبهای جنبشهای اجتماعی  وبه سرکارآوردن  حکومت های دست نشانده و حمایت ازآنها درسرتاسرجهان است. اقداماتی که خود منبعث ازسیاست داخلی آن درمواجه با توده های محروم میباشد. تهدیدات آشکار “ترامپ” وگسیل هزاران نیروی گارد ملی به مقابله با تظاهرات ودستگیری هزاران نفر و جانباختن عده ای دیگرازمعترضین،باردیگر ماهیت  طبقه حاکم درآمریکا وسیاست های فاجعه بارآنرا نشان داد.

ما ضمن تسلیت به خانواده “فلوید” وسایر جانباختگان تظاهرات اخیردرآمریکا، ازهمه ایرانیان مبارز وآزادیخواه دعوت میکنیم درکارزارهای مبارزه علیه نژادپرستی و تبعیضات جنسی،ملی  وطبقاتی درهرکجای دنیاکه هستند،شرکت بکنند.

روشن است که مبارزه علیه امپریالیسم جداازمبارزه علیه نظامات استثمارگرانه سرمایه داری نیست. بنابراین نبایدفریب رژیمهائی را خورد که بدلایلی ازجمله تضاد منافع با آمریکا، برآنند تا برسرکوبها وکشته ها ودستگیرشدگان تظاهرات درشهرهای آمریکا اشک تمساح بریزندوبدینوسله جنایات خودرا عادی جلوه داده به حاشیه برانند. نظیرآنچه که به حکومت نشستگان درایران میکنند. رهبران جمهوری اسلامی درحالی ازاقدامات  دولت آمریکا درسرکوب تظاهرات مردم انتقاد میکنند که خود هرصدای معترضی را درگلو خفه میکنند و هنوزخون صد هانفر ازتوده های مردم معترض درآبان ۹۸ درسنگفرش خیابانها باقی است .ماه ها ازکشتارمعترضین درآبانماه ۹۸ میگذرد،آنها حتی حاضرنیستند آمارجانباخته ها رااعلام بکنند وازهزاران نفری که دستگیر شده ویا درزندانها سربه نیست شده اند،هیچگونه خبری دردست نیست.دستان اینها بیشتراز آن به خون توده های مردم آغشته است که بتوانند ازوقایع اخیر درآمریکا سوء استفاده کرده وخود را “ضد امپریالیست” و”آزادیخواه “و مدافع حقوق مردم جابزنند. مبارزه علیه تبعیضات نژادی،جنسی وطبقاتی هرجای دنیاکه راه افتاده باشد، مبارزه علیه رژیمهائی نظیرجمهوری اسلامی نیز هست.

توده های زحمتکش ،انسانهای آزادیخواه ایران وایرانیان تبعیدی ومقیم خارج کشور

مبارزه علیه تبعیضات نژادی ،جنسیتی وملی وطبقاتی و مبارزه علیه نابودی محیط زیست، یک مبارزه جهانی است .باشرکت دراین مبارزات سهم خودرا درایجادتغییرات بنیادی درجهان کنونی اداکنیم.

پیروزباد اتحادمبارزاتی کارگران ،زحمتکشان وهمه نیروهای انقلابی درسرتاسرجهان برعلیه زورو سرکوب، بی عدالتی، تبعیض نژادی، ملی،جنسی وطبقاتی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

پانزدهم خرداد ۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »