اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد اول ماه مه روزتجلی اتحاد وهمبستگی کارگران سراسرجهان !

کارگران مبارز!

امسال اول ماه مه روزتجلی همبستگی واتحادکارگران سراسرجهان درمقابل نظام سرمایه داری را درشرایط متفاوتی برگزارمیکنیم.

ویروس کشنده کرونا درنتیجه تخریب محیط زیست،تقلیل ،حذف ویا خصوص سازی تامین اجتماعی وامکانات بهداشتی، درسراسردنیا شیوع یافته است .طبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردم به عینه شاهدند که چگونه صاحبان زر وزور،حتی دربحبوحه چنین کشتاری جزبه سود، چیزدیگری نمی اندیشند.عاملیت اشکارصاحبان سرمایه وقدرتهای سیاسی آنها درشیوع گسترده این بیماری و ناتوانی آنها درمهار ورساندن خدمات یهداشی لازم برای محدودکردن ومداوای بیماران، تاکنون میلیونهانفر عمداتا طبقات کارگرو محروم را آلوده وبیش از دویست هزارنفررا به مرگ ونیستی کشانده است وصدهامیلیون نفر بیکار وازهستی ساقط شده اند .طبقه سرمایه دارکشورهای مختلف، تلاش میکنند مسئولیت این کشتار وقتل عام را به گرد همدیگر انداخته ویا به بی مبالاتی زحمتکشان نسبت دهند ورسوائی و ناتوانی نظام سرمایه داری را لاپوشانی کنند. ودرعین حال سطح انتظارات ومطالبات توده های طبفه کارگر ومحرومین جامعه راپائین آورده و باربحران را نه ازصندوق سرمایه داران و بودجه های عظیم تسلیحات کشتارجمعی وغول های جند ملیتی،-که ازهمان اول برای جبران ضررهای احتمالی شان تیلیاردها دلار ازثروت عمومی وپول مالیات دهندگان را دریافت نموده اند- بلکه برگرده طبقه کارگروزحمتکشان جامعه بنهند.

کارگران مبارز!

اگرچه شیوع وسیع ویروس کرونا وخطرسرایت این بیماری کشنده امکان برگزاری مراسم های اول ماه مه به اشکال قبلی راامسال با محدودیت زیادی مواجه کرده است.اما کماکان میتوان وباید به برگزاری مراسم این روزبزرگ دراشکال دیگرهمت کماشت و با استفاده از وسائل ارتباط جمعی ،محافل و مجامع،تشکلهای مختلف کارگری،احزاب وسازمانها و فعالین سوسیالیست را به مباحثه ،مذاکره وراهجوئی برای سازماندهی مبارزات پیشاروی و تعرضات بی وقفه نظام سرمایه داری که ازاین پس شدید ترنیزخواهد شد ،دعوت کرد ودرعین حال ازاین فرصت استفاده کرده وبه تبلیغ وترویج اهداف وبرنامه های سوسیالیستی و آلترناتیو کارگری برای پایان دادن به ستم واستثمار وزور وسرکوب، همت گماشت.

کارگران مبارزایران !

مبارزات کارگران درشرایط بس دشواری ادامه دارد .کارگران ایران فاقد تشکلهای اقتصادی وسیاسی لازم هستند. ازحق تشکل وتحزب محرومند ومبارزاتشان برای رسیدن به این خواستهای پایه ای که با ازادیهای سیاسی ملازمت دارد،تابکنون به نتیجه نرسیده است.طبقه سرمایه دارایران ودولت سرکوبگر ومذهبی آن علاوه برتقلیل مداوم دستمزدها وتشدید استثمار حتی دستمزد های اندکی را که خود تعیین میکن، بموقع پرداخت نمیکند. ایران ازجمله کشورهائی است که بدلیل بحران اقتصادی وفساد گسترده واشاعه خرافات مذهبی  توسط حاکمیت، درسطح بالائی باشیوع ویروس کرونا وتلفات ناشی از آن مواجه است .فقدان بهداشت عمومی و تامین اجتماعی همه شمول و کامل جان وزندگی میلیونها خانواده کارگر وزحمتکش ومیلیونها بیکار و بیکارشده و کسانیکه ممراندک درآمدخودرا نیزازدست داده اند،درخطراست.

رفقای کارگر

سال گذشته مبارزات کارگران درشکل اعتصابات ، تظاهرات  واشکال دیگر مبارزه برعلیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگرآنها ابعادی گسترده یافت .امسال تبعات شیوع ویروس کشنده کرونا درتلفیق با بحران عمیق اقتصادی وتداوم ستمگری وسرکوبگری طبقه حاکم،راهی جزتشدید مبارزه علیه مافیای قدرت وثروت حاکم باقی نگذاشته است .سال پرتلاتمی درپیش است  وبدون تردید مبارزات کارگران وزحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شدوبرای رهائی از چنگ فقر وبدبختی وستم واستثمار وزور وسرکوب  به میدان مبارزه آشکار روی خواهند آورد .

روز اول ماه مه  را به تلاش تبلیغی ،ترویجی وعملی  برای  وحدت وتشکل  کارگران ، وراه جوئی برای  دستیابی به  مطالبات اقتصادی وسیاسی خود وبه مبارزه برای تحقق شعار  کار، مسکن ،  آزادی، تبدیل کنیم .

روز اول ماه مه شعارهای مطالباتی تمام بخش های کارگری  راطرح و خواستار وحدت وتشکل کارگران برای تحقق آنها شویم !

باپیوند مبارزات پراکنده برسردستمزدها و بیمه های اجتماعی  کامل وهمه شمول، زمینه های اعتصاب عمومی و نبرد برای حق تعیین سرنوشت خویش را فراهم سازیم.

آزادی زندانیان سیاسی،  آزادی مطبوعات وتشکلات اقتصادی وسیاسی را که می تواند توده های عظیم کارگران وزحمتکشان را متحد کرده   

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر!

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان!

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  ۳اردیبهشت ماه ۱۳۹۹


تراکت شماره ۱ بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه ۲۰۲۰( ۱۱اردیبهشت ۹۹)

تراکت شماره ۲ بمناسبت اول ماه مه ۲۰۲۰(۱۱اردیبهشت۹۹)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »