اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت فرارسیدن نوروز 1399

کارگران وزحمتکشان!

نوروزتان دراتحاد وهمبستگی علیه شیوع ویروس کرونا،، ودراتحاد ومبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و رهائی از ستم واستثمار وزور وسرکوب، خجسته باد.

نوروز امسال مصادف است با بحرانی عمیق و فاجعه‌بارناشی از شیوع ویروس کشنده کرونا ،بحرانی افزون بر بحرانهای اقتصادی،سیاسی و اجتماعی دیگری است که توده های کارگرو زحمتکش مردم را درچنگال خود گرفتارنموده است.توده مردم مجبورند علاوه برتحمل فشارهای اقتصادی ناشی ازاستثمار وغارت وچپاول صاحبان قدرت وثروت،اعمال سرکوبگرانه رژیم  وفشاراقتصادی تحریمهای امپریالیسم آمریکا ، تبعات فاجعه بار شیوع کرونای 19 رانیز متحمل شوند.

امسال بواسطه خطر گرفتارشدن نفوس بیشتری از جامعه درچنگال ویروس کرونا ،دید وبازدیدها ومراسمهای نوروزی که ازدیربازشادی وشعف وامید و سرزندگی را به همراه داشت،ممکن است بسیار محدود شده وبرای خیلی ها بویژه آنهائی که تا بحال به این ویروس آلوده شده اندو ملاقات با آنها خطر گسترش این بیماری مسری و خطرناک را افزایش میدهد،امکانپذیرنباشد.و نیز خانواده هائی که آهی دربساط ندارندبا آن سودا کنند، تاچه رسد جشن نوروز برپا دارند.میلیونها زحمتکش حاشیه نشین وفاقد مسکن وامکانات رفاهی ،میلیونها جوان بیکار وهزاران کارگر وکارمند ومعلم وپرستاری که حقوق ودستمزدشان کفاف معیشت شان را نمیدهد و میلیونها پناهنده فاقد امکانات. بدون شک  شب عیدی،وایام نوروز با تنگنا های زیادی مواجه اند وامید نوروزی را دارند که بهار آزادی به زندگیشان جلوه ای تازه ببخشد .

سال گذشته مبارزه با دیواستبداد واستثمار و خودکامگی  که درقامت طبقه مسلط ،ومافیای قدرت و ثروت برمقدرات مردم حکم میراند، وارد فاز نوینی شد و علاوه برگسترش اعتصابات واعتراضات کارگری ،زنان ،جوانان، دانشجویان ،کشاورزان وخلقهای تحت ستم واستثمار نیز به اعتراضات متعددی دست زدند،اتحاد وهمبستگی اکثریت محروم درخیزش عظیم آبان نود وهشت، اقتدار سیاسی طبقه حاکم را به چالش کشید وباشعار «نابود باد رژیم جمهوری اسلامی» کاخ ستمگران را بلرزه درآوردند ودر انتخابات مجلس کذائی نیز با نرفتن به پای صندوقهای رای، رژیم را دررسیدن به هدف خودکه همانا مشروعیت دادن به نظام سرکوبگرانه خود با به رخ کشیدن حضور وسیع مردم درپای صندوقهای رای بود، ناکام گذاشتند.خیزش آبان زحمتکشان وتوده محروم جامعه، بدلیل فقدان تحزب وتشکل وبرنامه ای انقلابی  با سرکوب وشکست مواجه شد .امارژیم با همه کشتار بیرحمانه ای که براه انداخت وباوجود دستگیریهای وسیعی که هنوز جرات ارائه آمار آنرا نیافته است، نتوانسته جنبشهای اجتماعی اقشار مختلف زحمتکشان را خاموش کرده و به حاشیه راند.ادامه اعتصابات واعتراضات هرچند پراکنده مبین همین واقعیت است. وطولی نخواهد کشید که جنبشهای اجتماعی کارگران وعموم زحمتکشان با قدرت ووسعت بیشتری از خاکستر خود برخواهند خاست وبه مبارزه تا رسیدن به اهداف خودو حاکمیت برسرنوشت خویش ازپای نخواهند نشست . هم امروزسازمان یافتن جوانان ،مردم زحمتکش، پزشکان و پرستاران مترقی درمحلات کار وزیست  درمقابله با ویروس کرونا ویاری رسانی به نیازمندان، نمونه ای پیشرفته از درک ضرورت همبستگی واتکا به نفسی ارتقاء یافته تردرسازماندهی و هدایت کمک های مردمی به نیازمندان و سازماندهی برنامه های آموزشی و مطالعاتی برای درخانه ماندگان ،همه وهمه تبلورعینی ارتقاء سطح آگاهی ودرجه ای ازسازمانیابی را بنمایش میگذارد. همه این خیزشها ی متعدد و اعتصابات شکوهمند کارگری درسال گذشته وسالهای پیشین، درسهائی آموختنی زیادی دربردارند. ازایام عید و ازاجبار خانه ماندن بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا،استفاده کنیم وضمن شرکت درسازمانیابی و کمک رسانی به مردم درمبارزه با ویروس کشنده کرونا ،به مطالعه وجمعبندی جنبشهای اجتماعی وطبقاتی سالهای اخیر بویژه دهه اخیر بپردازیم  و جمعبندی خودرا با دیگران به اشتراک بگذاریم .درسال نو با درس آموزی ازتجربیات گذشته تلاش کنیم خودرا درمحل کار وزیست سازمان داده وبرای پیروزی درنبردهای آتی تدارک دیده وآماده شویم .

نوروزتان پیروز باد

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی       برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

25 اسفند 1398

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »