اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

رفتن به پای صندوق های «رای» بمنزله تایید سرکوبگری وغارتگری رژیم جمهوری اسلامی است


توده های مردم زحمتکش ایران ؛ کارگران ، زحمتکشان ، زنان ، جوانان ، دانشجویان..

چندروزی بیشتر  به موعد برگزاری «انتخابات»  مجلس شورای اسلامی ایران باقی نمانده است . بلندگوهای  مراکز تبلیغاتی و رسانه ای جمهوری اسلامی  ازمدتها قبل تبلیغات خودرا حول «انتخابات» بمنظور داغ کردن تنور آن  تشدید کرده اندو ازطرف منتصبین نظام برای جلب آرا، درگوشه وکنار کشور سیرک های مضحکی براه افتاده است.اگر درگذشته به قصد عوامفریبی ،نسبت به «آزاد» بودن ا«نتخابات» اطمینان میدادند، امروزکه حنای آنها رنگ باخته وتوده های زحمتکش مردم دراعتصابات کارگری واعتراضات گسترده امسال و بویژه درخیزش آبانماه خواستار سرنگونی رژیم حاکم درکلیت آن شدند،  دیگر صحبت از« آزاد »بودن «انتخابات» نمیکنند. این بار با توصل به شعارهای ناسیونالیستی و میهن پرستی کاذب،نظیر «اگرایران رادوست دارید به پای صندوقهای رای بروید»! وارد میدان شده اند و درحالی ازمردم میخواهند ایران رادوست داشته باشند و درپای صندوقهای رای حاضرشوند که خون بیش از هزار و پانصد جانباخته آبانماه براسفالت خیابانها وکوچه های ایران خشک نشده است و از سرنوشت هزاران دستگیر شده ازتوده های محروم وزحمتکش، اطلاعی دردست نیست و سران رژیم  دربرابر این سئوال که چند نفر کشته وزخمی و چه تعداد اسیر شده اند؟ با لبخند تمسخر ازجواب دادن خودداری میکنند . رژیم اسلامی درحالی دم از«انتخابات» میزند که توده های مردم درخیزشهای عظیم خود با شعارهای «نابود باد جمهوری اسلامی» انتخاب خودرا کرده اند  ونظام حاکم درهراس از خیزشهای عظیم ترو بنیان برافکن ترتوده های مردم درآینده ،درتلاش است با تشدید سرکوب اعتراضات واعتصابات کارگران  و دستگیری فعالین کارگری ، روزنامه نگاران و فعالین جنبشهای اجتماعی از اعتراضات گسترده  توده ای آتی در فرایند تشدید بحران جلوگیری کند. امااوضاع سیاسی  ، اقتصادی و اجتماعی  ایران ، منطقه وجهان مبین این واقعیت است که برغم روند بسیار پیچیده پیشاروی مبارزات توده های  زحمتکش مردم ایران،این مبارزات گسترش خواهد یافت و نه شعبده بازی انتخابات و نه تشدیدسرکوب بیشتر فعالین جنبش های اجتماعی،  راه گریزی برای  رژیم باقی نگذاشته است که بتواند اوضاع را به حالت عادی برگردانده  و موقعیت خودراتحکیم کند.

بنا براین شرکت درچنین« انتخاباتی» بازی دربساط رژیمی است که  طی چهاردهه  توده های مردم را ازابتدائی ترین حقوق سیاسی و مدنی خود محروم نموده است.  درچنین  بازی انتخاباتی  نباید شرکت کرد .

درعین حال با توجه به  وضعیت حساسی که درآن به سر میبریم  تنها شرکت نکردن درانتخابات  تاثیر گذاری توده های مردم بر اوضاع سیاسی  راتامین نمیکند .
کشورما درشرایط بسیار حساسی به سر میبرد.ما توده های زحمتکش مردم ایران را فرامیخوانیم که نمایش «انتخاباتی »پیش روی را به صحنه کارزار مبارزه علیه ستم وسرکوب  و جنگ و کشتار  و مبارزه برای آزادی  ، برابری و عدالت اجتماعی تبدیل کنند.

رفتن به پای صندوق های «رای» بمنزله تایید سرکوبگری وغارتگری رژیم جمهوری اسلامی است

به صفوف کارگران،زحمتکشان وآزادیخواهان و به سنگر مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی بپیوندید.

پیروز باد مبارزات انقلابی توده های زحمتکش مردم

سرنگون باد رزیم جمهوری اسلامی ایران

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم 29 بهمن 1398

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »