اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق اردشیر صیادی

خبرتاسف باردرگدشت ناگهانی رفیق اردشیرصیادی سامان، درشهرهانوفرآلمان همه رفقا ودوستان اورا درغم اندوه فروبرد .باورکردن اش سخت وفقدانش تحمل ناپدیر بود. او یک روزقبل از آن مشتاقانه منتظر روز شنبه بود تادوستان ورفقاوهمرزمان دیرینه اش برای شرکت درچهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل گردهم بیایند و او باچهره همیشه خندان اش باآنها دیداری تازه کند و رفقائی که مشتاق دیدار او بودندتاازسرچشمه زلال انسانیت ومهربانیهایش بنوشند .

رفیق اردشیرازمبارزان قدیمی و جهره آشنای مردمان زحمتکش شهرسامان بود .اودرنوجوانی بادرک تحولات اجتماعی  ایران درمقطع قیام پنجاه هفت به صفوف هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق پیوست تا به آرمانهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه توده های مردم ایران مادیت بخشد .بعد ازسرنگونی رژیم سلطنتی باقدرت گیری ارتجاع مذهبی به مخالفت برخاست ودرمرزبندی با جناح سازشکار سازمان فدائی  به اقلیت پیوست و به تداوم انقلاب تارسیدن به آزادی پای فشرد. اردشیر دردهه شصت ازفعالین سازمان چریکهای فدائی خلق (اقلیت) بود که سرانجام ناگزیر به ترک کشورشد.اودرسالهای تبعید نیز هرگز به آرمانهای خودپشت نکرد .بادرگذشت او جنبش انقلابی و مبارزین درتبعید یکی ازیاران باوفای خودراازدست دادند .

ما اعضاء وفعالین سازمان اتحادفدائیان کمونیست ،درگذشت رفیق اردشیر صیادی را به خانواده گرامی ایشان، بویژه همسر ودختر نازنین اش  ونیز به بازماندگان وهمرزمانش ازصمیم قلب تسلیت گفته وخودرادر غم واندوه آنها شریک وسهیم میدانیم .

یادش گرامی و راه اش پررهرو باد

روابط عمومی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

بیستم بهمن ماه 1398

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »