اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

باحمایت ازجنبش دادخواهی مستقل ،آرمان جانباختگان راه آزادی وسوسیالیسم راپاس داریم

سرکوب بی رحمانه وخونین خیزش توده های تحت ستم واستثمار درآبانماه امسال چندان دورازانتظار نبود. چراکه رژیم حاکم برایران و طبقه ای که ازقبل تشدید استثمار و دزدی و چپاول، ثروتهای بی کرانی را به جیب میزندوبیش ازچهل سال صدای آزادیخواهی را با گلوله وزندان و شکنجه واعدام پاسخ داده است.،نمیتواند بدون توسل به سرنیزه وسرکوب به حیات خود ادامه دهد.رژیم جمهوری اسلامی باکشتاردهه 60 ،قتلعام زندانیان سیاسی  وبابراه انداختن شکنجه گاه های وحشتناک یک نسل ازانقلابیون وانسانهای مبارز وتنشنه ازادی را به حاک وخون کشید و میلیونها نفررا مجبوربه جلای وطن نمود .بسیاری ازخانواده های زندانیان اعدام شده و ناپدید شده حتی ازمحل دفن فرزندان خود خبرندارند.

اما درطول این سالهای سیاه ،مبارزه نیز ادامه داشته است جون بدون مبارزه ومقاومت اساسا سرکوب نیز معنی نمیداشت.مبارزات انقلابی ودلیرانه زنان ومردانی که درراه تداوم وپیروزی قطعی قیام بهمن ما ه 57با هدف استقرارآزادی و سویالیسم پیکارکردند ودرمقابل رژیم جمهوری اسلامی تازه بقدرت رسیده  ودسیسه های امپریالیستی برای به شکست کشاندن قیام توده ها ایستادند و زندانها ،شکنجه گاه ها واعدامهای دسته جمعی نتوانست اراده آنهارا دردفاع ازآرمانهای انسانی درهم شکند. آنها جانهای عزیزشان را فدای رهائی توده های زحمتکش نمودند. ازآن پس نیز برغم افت وخیزها وفرازونشیب ها، مبارزه همجنان ادامه یافته است ودراین میان خانواده های زندانیان سیاسی و قتل عام شدگان دهه شصت و قتل وکشتارهائی که بعد ازآن بوقوع پیوستند، همواره مشعل مبارزه برای دادخواهی را درسخت ترین شرایط برافراشته نگهداشته اند.  در دهه اخیر با تشدید بحران اقتصادی و رواج فساد گسترده دردستگاه مافیائی حاکمیت، توده های کارگر و زحمتکش که درزیر بار فشاراقتصادی و سرکوبهای سیاسی جانشان به لب رسیده است به نحوگسترده تری پای به میدان مبارزه گذاشته اند، توهمات اولیه شان نسبت به سیاست های اصلاح طلبانه و عوامفرییانه  جناح های رنگارنگ رژیم و اپوزیسیونهای سازشکار فروریخته است  و ترس از سرکوبگریهای رژیم جای خوداش را به شجاعت ورودرروئی با ماشین جنگی و نیروهای سرکوب داده است .همزمان فساد و دودستگی سردمداران رژیم را با بن بست های عدیده ای مواجه نموده است .گسترش و عمومیت بافتن اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای دردودهه اخیروخیزش عمومی توده های زحمتکش مردم به جان آمده دردهه سوم آبانماه امسال، باردیگرنشان داد که رژیم جمهوری اسلامی  ومافیای قدرت وثروت با تمام دسته بندیهای ریزو درشت خود جایگاهی درمیان اکثریت توده های کارگرو زحمتکش جامعه ندارد ودرسراشیبی سقوط محتوم خودقرارگرفته است .مهمتراز آن اینکه تکیه براعتقادات دینی وسلسله مراتب مرجعیت ،ماجراجوئی هایش درمنطقه وجهان وژست های میانتهی مبارزه با «استکبار» راهگشای مقابله با جنبشهای اجتماعی نیست .رهبران رژیم بادرک نفرت بی پایان توده های رنجدیده  ازنظم حاکم بود که با آمادگی قبلی به سرکوب خونین  خیزش آبانماه دست زدند .صد ها نفررا کشتند ،هزاران نفرزخمی و هزاران تن دیگردستگیر و ازسرنوشت صد ها مفقود الاثر اطلاعی دردست نیست .اما این سرکوبگریهای بی رحمانه نتوانسته ونمیتواند توده های زحمتکش مردم را که بار تمام بحران اقتصادی و دزدی و ثروت اندوزی اقلیتی کوچک ازمافیای قدرت وثروت را بردوش میکشند ،ازتداوم مبارزه بازدارد. مبارزه به اشکال مختلف تاسرنگونی نظام حاکم ادامه خواهد یافت .

دراین مبارزات بدون شک خانواده های جانباختگان و دادخواهان چهل سال کشتار رژیم ازجایگاه ویژه ای برخورداراست . اکنون بعد ازکشتارهای آبانماه فراخون های مختلفی ازسوی خانواده ها وبستگان برای بزرگداشت یاد جانباختگان آبان ماه و چهل سال حاکمیت اسلامی داده شده است . روشن است دادخواهی خانواده ها نیز عرصه ای ازمبارزه طبقاتی است که درجامعه جریان دارد.با ید مورد حمایت قرارگیرد.بیش از چهل سال است که خانواده های کشتارهای دهه شصت و قتل های زنجیره ای و خانواده های صد ها زندانی سیاسی و اعدام شده وسربه نیست شده، پرچم دادخواهی را برغم تحمل سختیها و مشقت های بسیار بردوش خود حمل کرده اند و نگذاشتند این پرچم برزمین افتد وآرمانهای آزادیخواهانه وسویالیستی وبرابری طلبانه جانباختگان به حاشیه رانده شود و جنایات رژیم به پرده فراموشی سپرده شود وامروز این پرچم ،پرچم تمام خانواده ها ی جانباختگان جنبشهای اجتماعی  درطول سالهای اخیر و نیز پرچم خانواده جانباختگانی  است که درخیزش انقلابی آبانماه به خاک افتادند .باید باتمام قوا وامکانات ازدادخواهی مستقل خانواده ها حمایت کرد. درعین حال نباید فراموش کرد که درطول این چهل سال، دادخواهی خانواده ها، علاوه برداشتن استقلال ازجریانات ارتجاعی شاه الهی و موج سواران مرتجع، همواره مضمون  واهداف مبارزاتی را که فرزندان وبستگان انقلابی آنها درراه اش جان باختند، حفظ نمودند.ودرمبارزات وتجمعاتشان  متبلورکردند.

امروزمدعیان پرشماری از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و یا منتقدین برخی ازسیاست های آن، باداشتن امکانات مالی فراوان و یا برخورداربودن ازحمایت دولت های امپریالیستی ودول مرتجع  منطقه ورسانه های  مختلف درتلاش سوارشدن برموج اعتراضات و احساسات خانواده ها باهدف رهبرسازی برای جنبشهای اجتماعی هستند که برعلیه ستم واستثمارسرمایه داری وزوروسرکوب نظام ضدمردمی حاکم به پاخاسته اند .درحالیکه خود درپی استقرارمناسبات اقتصادی واجتماعی مشابه همین مناسباتی هستند که توده های مردم خواهان برافتادن آن هستند .جالب است که خاندان جنایتکار پهلوی وافراد وگروه هائی از جناحبندی های جکومتی که دستشان به خون توده های مردم آعشته است اکنون به یاد جانباختگان راه آزادی وبرابری افتاده اند وتلاش میکنند باانجام مصاحبه ها و انتشار بی وقفه  اعلامیه ها واشاعه انواع نظریات ازرسانه ها هژمونی خود را برجنبش های اجتماعی توده زحمتکش مردمن غالب کرده وانواع حکومت های مورد نظرخود از پادشاهی گرفته تا اسلامی تعدیل یافته را درذهنیت توده های بجان آمده بکارندو مبارزات طبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردم راازمسیرآزادیخواهانه،انقلابی و ضدطبقه حاکم ودگرگون ساز منحرف سازند.

ماضمن اعلام همبستگی با دادخواهی خانواده ها وبستگان جانباختگان خیزش آبانماه و تمام دوران سیاه حکومت اسلامی،توده های کارگر وزحمتکش مردم وانسانهای آزادیخواه را به اعلام همبستگی و تداوم مبارزه تاسرنگونی انقلابی نظام حاکم فرامیخوانیم .وآنها را ازافتادن دردام فرصت طلبان و موج سواران برحذر میداریم .جنبش دادخواهی  ضمن تشدید وگسترش جنبش دادخواهی بازماندگان ،ضروریست با دفاع ازآرمانهای جانباختگان  راه آزادی وسوسیالیسم و بامرزبندی با جریانات فرصت طلب وآزادی ستیز،استقلال خودرا حفظ کرده و آرمانهای فرزندان خود را پاس دارد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باسوسیالیسم

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست

دوم دیماه 98

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »