اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو

جوانان ودانشجویان مبارز!

درآستانه ۱۶ آذر، روزدانشجو قرارداریم. امسال درشرایطی یاد وخاطره جانباختگان جنبش دانشجوئی را گرامی میداریم که دیو استبداد و خودکامگی و ستم واستثمار وزور وسرکوب درکشورما بیداد میکند.با اینحال جنبشهای اجتماعی برعلیه نظام حاکم، روز بروز ابعادی گسترده تر وتوده ای تری بخود میگیرند.

خیزش عظیم  توده های زحمتکش و بجان آمده مردم  که به بهانه گران شدن بنزین ازبیست وچهارم آبانماه امسال آغاز شد ویک هفته درمقابل دستگاه نظامی وامنیتی  واوباشان مزدور وبی رحم رژیم ایستادگی کرد وبه صراحت خواستار برچیده شدن بساط ظلم وستمگری رژیم جهنمی اسلامی شد، ازجمله خیزشهای توده ای سالهای اخیراست که برغم سرکوبگریهای بی رحمانه مافیای برقدرت نشسته، قصد ایستادن ندارندو بی شک باردیگر ققنوس وار قدرتمندتر ورزمنده تراز پیش ازخاکستر خودبرخواهند خاست .این جنبش کارگران،زحمتکشان ،جوانان ،زنان ،دانشجویان وجوانان وتمامی محرومانی است که طبقه حاکم باتوسل به زورسرنیزه زندگی آنها را به تباهی کشانده است .

امسال درشرایطی به استقبال روزدانشجومیرویم که صدها نفراز ازقیام کنندگان آبانماه بدست جلادان رژیم به قتل رسیده اندو هزاران نفر ازتوده محروم بپا خاسته درزندانها وشکنجه گاه ها دروضعیت بسیاروخیم وخطرناکی  بسرمیبرند ودانشجویان ودانش آموزان بسیاری نیزدراین کشتارها جانباخته ویا دستگیر شده اند.رژیم درهراس ازشکلگیری اعتراضات دانشجوئی درشانزدهم آذر،نسبت به کشتارها ودستگیریهای اخیر، به تهدید و دستگیری بازهم بیشتر دانشجویان ادامه میدهد ودرعین حال میخواهد با جمع آوری مزدوران خود ودعوت ازقاتلینی نظیر «ابراهیم رئیسی» نمایشی تحت عنوان «روزدانشجو» برگزارکند و چنین جلوه دهد که گویا هنوزپایگاهی درمیان دانشجویان وجوانان دارد.

باید این ترفند های فریبکارانه رژیم را حنثی و روز داشجورا به روز اعتراض به ستمگریها وسرکوبهای رژیم  تبدیل کرده وبا حمایت ازخواست های قیام کنندگان آبانماه، خواستارآزادی بی قید وشرط همه دستگیر شدگان شد.

دانشجویان مبارز!

۱۶ آذر  یکی از جلوه های مبارزه توده های زحمتکش مردم ایران بویژه جوانان علیه  استبداد وخودکامگی  طبقه حاکم و امپریالیسم جهانی وارجاع داخلی محسوب میشود . یادواره ای  است از مبارزه برای آزادی  وبدست گرفتن  حق تعیین سرنوشت  خویش،  همچنین سمبلی است از  مبارزه  دانشجویان برای تحقق آزادی وسوسیالیسم  ودنیائی آری از ستم واستثمار و زور سرکوب. مبارزه ای که هم چنان ادامه دارد. وهنوز بدلیل مقاومت  سرسختانه طبقات ارتجاعی حاکم  که بعد از قیام بهمن ۵۷ این بار با تلفیق دین ودولت برمقدرات مردم حکم میرانند. به  نتیجه قطعی نرسیده  است وبرای تحقق خواست ها و آمال و ارزوهای انسانی  نسل جدید و نسلهای گذشته ،ازجمله دانشجویانی که  در۱۶ اذر ۱۳۳۲ جان فداکردند،به اتحاد ناگسستنی میان طبقه کارگر ودیگرزحمتکشان وهمه کوشندگان راه آزادی وسوسیالیسم  وگسترش مبارزه نیازاست  و  بایدبه مبارزه  شدیدتر، آگاهانه تر  و طبقاتی تر وسازمانیافته تر وبابرنامه تر،دست یازید وآنرا گسترش داد .

جنبش کارگران وتوده های زحمتکش وسایر اقشارمحروم وآزادیخواه جامعه، ازنبود تشکل و تحزب انقلابی وفراگیر وجبهه ای انقلابی و متحد، رنج میبرند واین ضعف یکی ازموانع بزرگ پیروزی آنها محسوب میگردد. باوجود همه این محدودیت ها و ضعف ها وکاستی ها ،اما  ارتقای سطح مطالبات  وخواست ها و شعارهای  گروه های  شرکت کننده  درحیزش آبانماه وتلاش رژیم و جناح های مختلف آن برای سرکوب خونین و مهاراین خیزش ها ،نشاندهنده رشد سطح آگاهی توده های زحمتکش مردم،کارگران، دانشجویان، جوانان و زنان ومردانی  است که دیگر نمیخواهند به نظام ارتجاعی حاکم تمکین کرده  وبار مصائب ناشی از تشدید استثمار و  غارت و چپاول همراه با سرکوب و کشتاربوسیله اقلیتی از مافیای قدرت وثروت را بردوش بکشند  .

رزیم درهراس از  گسترش و رادیکالتر شدن همین حرکتها است که نیروهای  سرکوبگر خود را آشکارا درمقابل مردم به صف کرده و قاتلانی را که دست شان تا مرفق به خون  جوانان مبارز و انسانهای ازادیخواه اغشته است،به پشت میکرفون نمایش تهوع آور «روز دانشجو» میاورد تا با وقاحت تمام مردم را تهدید کرده ودانشجویان را از برگزاری مستقل روزدانشجو بازدارد . درچنین شرایطی وظیفه  دانشجویان مبارز وپیشرو است که  تلاش بکنند درمقابل  روش های فریبکارانه و سرکوبگرانه رژیم ،تاکتیکها وروشهای مبارزاتی مناسبی را اتخاذ نمایند  وبا طرح شعار ها و مطالبات طبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردم نظیر شعار کار- مسکن-آزادی، آزادی زندانیان سیاسی  ، ازادی  اندیشه وبیان  وتشکل و تحزب و رفع تبعیضات جنسی و ملی،ونابودی نظام ارتجائی حاکم، با توده های مردم زحمتکشی که آماج کشتارهای رژیم قرارگرفته اند، اعلام همبستگی کنند. جنبش های اجتماعی  را مورد خطاب قرارداده وازمبارزات و مطالبات آنها پشتیبانی بکنند. به توده های کارگر وزحمتکش  وزنان وجوانان  درمبارزات جاری برعلیه جمهوری اسلامی یاری رسانندوبا پیوستن به صفوف آنها جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تمام دارودسته های وابسته به آن را گام دیگری  به جلو سوق دهند .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ۱۴آذر۱۳۹۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »