اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

طبقه کارگروزحمتکشان عراق درمبارزه علیه چپاولگری گروه های مافیائی حاکم،تنهانیستند

چندروزی است که شاهد شورش های توده ای درشهرهای مختلف عراق هستیم ودولت عراق مثل همپالگیهای خود درایران وسایرکشورهای خاورمیانه، با توپ وتانک ومسلسل به مقابله با تظاهرکنندگان دست زده است. تاکنون بیش ازصد نفر کشته و هزاران مجروح حاصل سیاست سرکوبگری بیرحمانه حاکمان عراق بوده است. بیکاری گسترده جوانان ،تشدید استثمار شاغلین،فقدان تامین اجتماعی ،نبودتضمین شغلی ،سطح پائین رسیدگی به بهداشت وسلامت جامعه، کمبود مسکن ، ثروت اندوزی گروه های حاکم که طبقه صاحب سرمایه وثروت عراق را تشکیل میدهند و بصورت مافیائی دسترنج توده ها ودرآمد های حاصل از منابع طبیعی را میان خود تقسیم کرده وبه جیب میزنند، رانت خواری وفساد گسترده دستگاه های دولتی وبوجود آمدن شکاف عظیم بین حاکمان اقتصادی وسیاسی و توده زحمتکش …علت اساسی شورشهای اخیردرعراق است و دراین مواجهه بی شک توده های زحمتکش عراق تنها نیستند،برپایه همین عوامل ناشی از یکه تازی سرمایه وسود درسرتاسرجهان است که شاهد اعتراضات توده زحمتکش درمصر،سودان، ایران، افغانستان،آمریکای لاتین ،اروپا،آسیا  ودیگرکشورهای دنیا هستیم.

اعتراضات اجتماعی برعلیه نظام سرمایه وسود، درهرکشوری درچهارچوب مناسبات حاکم و توازن قوا وسطح تجربه، فرهنگ وآگاهی های سیاسی و طبقاتی اشکال مختلف مبارزه واعتراض عمومی را به خودمیگیرد ونتایج وتبعات مختلفی را برجای میگذارد.  بهانه خیزشهای توده ای این دوره هرچیزی که بوده باشد و هرفردوگروه اجتماعی که کلید آنرا زده باشد،اما آنچه که مسلم است ،طغیان و رودرروئی اکثریت توده های محروم وبه جان آمده از ستم واستثمار، با طبقات حاکم ونظام سرمایه داری مستقر،مضمون اصلی مبارزه و رودروئی آنها را تشکیل میدهد.

توده های زحمتکش مردم عراق یکی ازستمدیده ترین مردم جهان دردودهه گذشته هستند . ده سال محاصره اقتصادی با میلیونها گرسنه وصد هاهزار کشته ، اشغال نظامی توسط امپریالیسم آمریکا ،ظهور داعش،جنگهای نیابتی و اکنون چپاولگری سران مرتجع گروه های مختلف مذهبی و ایلی و عشیره ای، دمار ازروزگار توده های تحت ستم واستثمار درآورده است .خشم ونفرت توده های به جان آمده وشور انقلابی انبوه قیام کننده درخیابانهای شهرهائی همچون ناصریه و بغداد که دربرابر گلوله نیروهای مسلح  سینه سپرکرده اند، امید به پیروزی براهریمن سیاه  زور وسرمایه را دردلها زنده میکند . معهذا تاریخ گواه است که قیام توده نامتشکل وبدون اتکاء به طبقه قدرتمندی که رسالت دگرگونی های عمیق اقتصادی وسیاسی به نفع توده های کار وزحمت را بردوش دارد، یا با سرکوب مواجه میشود و یا با فریب به شکست کشانده میشود. درعین حال روشن است که توده های به جان آمده منتظر ظهور طبقه کارگر آگاه ومتشکل و متحزب نمی مانند. طبقه کارگر و توده ها تحت فشارهای متعدد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی وغیره براساس نیازهای حیاتی خود ناگزیر به اعتصاب ،اعتراض و قیام دست میزنند. درچنین موقعیتی وظیفه نیروهای پیشرو است که با سازماندهی شوراهای محل کار وزیست به ارتقاءآگاهی، تشکل یابی  و هدفمند شدن مبارزات توده ها یاری رسانندوآنهاراازدامچاله های عوامفریبان ،کشورهای امپریالیستی و دول مرتجع منطقه آگاه کرده ودر ایجادزمینه اقتدارتوده ای  وبدست گرفتن سرنوشت خود ازطریق شوراها یاری رسانند.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ضمن حمایت ازقیام توده های زحمتکش مردم عراق ،احزاب سازمانها ونهاد های انقلابی،  سوسیالیست و مترقی وکارگران وزحمتکشان را به پشتیبانی از مبارزات توده های مردم عراق فرا میخواند.

پیروزباد مبارزات  کارگران وتوده های زحمتکش عراق

سرنگون باد نظام سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست 17 مهرماه98

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »