اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی98-99

دانش آموزان،دانشجویان ،آموزگاران واستادان

   اول مهر فرامیرسد ومیلیونها نفر از جوانان ونوجوانان کشور برای کسب علم ودانش و بمنظور تامین آینده ای بهتر، راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند. کار وکوشش خانواده ها  برای تامین هزینه های تحصیل و تعلیم وتربیت  جوانان با تلاش  و شورو شوق جوانان برای کسب دانش  گره میخورند تا نسل جدید بتواند درپرتو کار وعلم ودانش، زندگی انسانی تری  برای آینده خود رقم بزند .

سال تحصیلی98-99 درشرایطی آغاز میشود که بحران اقتصادی ، خطرجنگ،،فقر و بیکاری وگرانی مایحتاج اولیه زندگی ازیک سو وتشدید استثمار وثروت اندوزی همراه با فساد گسترده صاحبان قدرت وثروت ازسوی دیگر،خشم و انزجار عمومی رابرانگیحته است.اعتصابات گسترده کارگران، معلمان،دانشجویان،زنان و دیگر زحمتکشان،نشاندهنده آگاهی وبیداری توده های مردم است که حواهان تغییرات بنیادی درجامعه هستند.    

سال تحصیلی امسال را درشرایطی آغاز میکنیم که هزاران جوان ونوجوان  به دلیل فقر اقتصادی  از ورود به مدارس  محرومند  ویا بیش از چند سال نمیتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند ومجبورند درنیمه راه تحصیل را رهاکرده  وبرای یافتن قوت لایموتی به هر کار مشقت بار و سنگینی تن دردهند. طبق آمار موسسات دولتی همزمان با بازگشایی مدارس در ایران چندمیلیون کودک به دلایل متعدد از تحصیل بازمانده اند.یکی ازدلایل بازماندن این نوجوانان وجوانان ازادامه تحصیل فقرخانواده ها است که این نوجوانان بجای نشستن روی نیمکت مدرسه،روانه بازار کارمیشوند.بگفته کارشناسان ،در مناطق دو زبانه مثل کردستان و آذربایجان، بیشترین افت تحصیلی و ترک تحصیل در دوره ابتدایی است. به دلیل اینکه کودکان فرصت حضور در دوره آمادگی پیش از دبستان را ندارند. و مفهوم سازی و یادگیری زبان فارسی نیز برای آنها دشوار است.« از هر ۱۰۰ دانش آموز ۲۰ تا ۳۰ درصد به دوره متوسطه نمی رسند.” علاوه براین ،پانزده درصد مردان و سی درصد زنان هنوز سواد خواندن و نوشتن ندارند . این آمار درمناطقی که زبان مادری شان غیر از زبان رسمی فارسی است،بمراتب بیشتر ودردناک تراست . کودکانی که تا سن مدرسه تنها به زبان مادری خود تکلم کرده اند،وقتی وارد مدرسه میشوند مجبورند به زبان دیگری  تحصیل کنند .و این تبعیض در کنار سایر تبعیضات  یکی از بزرگترین موانع  ادامه تحصیل و رشد و شکوفائی کودکان ونوجوانان و جوانان محسوب میشود.

 درجمهوری اسلام زده ایران، عوامل زیاد دیگری هم هستند که در استفاده  دانش آموزان ودانشجویان از علم ودانش وتجربیات پیشرفته بشری  مانع ایجاد میکنند. قوانین  ارتجاعی مذهبی وسنت های زن ستیزانه درکنار تیغ سرکوب، همچنان سایه شوم خودرا برسرمدارس ودانشگاه ها گسترانیده است. آنها شبانه روز درتلاش اند تا جهل و خرافه پرستی را به زور سرنیزه و سرکوب  وبا توسل به انواع واقسام وسائل تبلیغی و ترویجی درمغز جوانان فروکنند. با برپا کردن تفتیش عقاید و جو ترور وخفقان،راه شکوفائی استعداد ها  ورشد و تکامل جوانان را سد میکنند . بر زنان ودختران تبعیض مضاعف اعمال میگردد. حجاب اجباری ، جدا کردن آنها از پسران و تحمیل مقرراتی سنگین از جمله مظاهر تبعیض و سرکوب زنان درجمهوری اسلامی است که یکی از موانع عمده  شادی و نشاط و رشد وشکوفائی دختران دانش آموز ودانشجو محسوب میشود. 

دانش آموزان، دانشجویان وجوانان مبارز

سال تحصیلی 98-99 درشرایط ویژه ای آغاز میشود. رژیم با توجه به تشدید تنش با آمریکا وخطر درگیریهای نظامی، فرصت را برای قلع و قمع فعالین کارگری ،معلمان،دانشجویان،زنان ونویسندگان و هنرمندان معترض  غنیمت شمرده وبه سرکوب گسترده روی آورده است. اما برغم دستگیری، کشتار وزندان و اعمال شنیع ترین روشهای شکنجه واعتراف گیری توسط باند های حاکم ، درنتیجه تلاش نیروهای انقلابی و جوانان پیشرو جامعه  وکارگران پیشرو ،مطالبات وشعارها وخواست های  مردم بتدریج رادیکالتر  شده و چهارچوب ها و ساختارهای رژیم را پشت سرنهاده است .

 درچنین شرایطی است که بازشدن مدارس ودانشگاه ها ازحساسیت ویژه ای برخوردارمیشود. دانشگاه ها که ازدیرباز بمثابه سنگردفاع ازآزادی ،عدالت اجتماعی  وسوسیالیسم،درپیکار طبقه کارگر وخلقهای زحمتکش ایران برعلیه طبقات ارتجاعی و حکام وقت نقش مهم  وپیشروی بازی کرده است.وبا توجه به مشارکت موثر دانشجویان  وجوانان در سازماندهی حرکتها وطرح شعارها وحمایت ازمطالبات ومبارزات کارگران درسالهای اخیر،رهبران جمهوری اسلامی بشدت نگران هستندکه مبادا دانشگاه ها ومدارس این بار  دراتحاد با کارگران به کانون های مقاومت وسازمانیابی و گسترش مطالبات ومبارزات مردم تبدیل شوند. 

با آغاز سال تحصیلی جدید رژیم برآن است با ایجاد جو رعب و هراس مانع  از شکل گیری کانون های سازمانیافته وآگاه وپیشرو دردانشگاه ها ومدارس  شود .کانون هائی که میتوانند در ارتقای سطح آگاهی و سازمانیابی و پیوند جنبشهای اجتماعی مختلف برعلیه کلیت رژیم نقش مهمی بازی کنند.  موفقیت و عدم موفقیت  رژیم بستگی کامل به سطح آگاهی،  گستردگی و تداوم جنبش دانشجوئی و قدرت سازماندهی و تجربه و تدبیر عناصر پیشرو آن دارد. ازاین رو لازم است دانشجویان، دانش آموزان وجوانان پیشرو  با جمعبندی از تجارب گذشته  و از طریق کارگران پیشرو وجوانان محلات زمینه های پیوند جنبش های اجتماعی را فراهم آورند . صف مستقل خود را دربرنامه و عمل از سازشکاران و عوامل رژیم جداسازند . و درمبارزه علیه سرکوب و خودکامگی و مبارزه علیه  مافیای قدرت و ثروت و رژیم ارتجاعی حاکم، شعارها و مطالبات کارگران ، زنان ، جوانان ، بیکاران ، خلقهای تحت ستم  وسایر اقشار زحمتکش جامعه را  طرح و زمینه  اتحاد صفوف کارگران و زحمتکشان و دانش آموزان ودانشجویان رادریک جبهه انقلابی برای نبردی سرنوشت سازفراهم نمایند.

زنده باد اتحاد وهمبستگی همه جوانان ، دانش آموزان ودانشجویان ، کارگران وزحمتکشان سراسر کشور     

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران     برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران 

زنده باد سوسیالیسم 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست اول مهرماه 1398     

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »