اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره حمله ددمنشانه نیروهای سرکوبگر رژیم به تجمع کارگران هپکو

گزارشات منتشره حاکی از آن است که گارد ویژه سرکوب رژیم بطور وحشیانه ای به تجمع اعتراضی کارگران هپکو حمله کرده است. دراین یورش وحشیانه تعداد زیادی ازکارگران مجروح وده ها کارگر دیگر بازداشت شده اند . کارگران هپکو دیروز با تجمع درمرکز شهر ومسدودکردن راه آهن خواستار پرداخت شدن معوقات مزدی وتحقق سایر مطالبات خود شده بودند .بنا به گزارشات منتشره 15نفرازکارگران مجروح وبیش از 28 نفردستگیر شده اند.

جمهوری اسلامی که درچنبره تشنجات منطقه ای وبحران اقتصادی ومعضلات بیشمار داخلی گرفتار است. درهراس از گسترش جنبشهای اجتماعی، بویژه جنبش کارگری، به سیاست تشدید سرکوب روی آورده است .درپی صدور احکام سنگین برای کارگران هفت تپه،حمله وحشیانه به تجمع اعتراضی کارگران هپکوو ضرب وشتم ودستگیری کارگرانی که حواستار پرداحت معوقات مزدی خود بودند، نشان ازگسترش سرکوب سراسری درآینده دارد.باتوجه به تشدید تنش بین رژیم و امپریالیسم آمریکا ومتحدین آن درمنطقه، رهبران رژیم موقعیت را برای سرکوب گسترده درداخل کشورمناسب میبینندوگمان میکنند باتشدید سرکوب میتوانند آتش جنبشهای روبه گسترش کارگران ودیگراقشارمحروم جامعه راخاموش کنند. ازاین رو درمقابله با تعرضات رژیم مقاومت متحدانه و کسترش مبارزات کارگران وزحمتکشان ازضرورتهای حیاتی این دوره محسوب میشود.

ما همه کارگران مبارز و انسانهای آزادیخواه را به اعتراض نسبت به حملات وحشیانه رژیم به تجمعات کارگران  مبارز هپکو فرا میخوانیم . اتحاد ومقاومت ومبارزه گسترده کارگران وزحمتکشان تنها ضامن عقب راندن رژیم وگشودن چشم اندازپیروزی برنظام حاکم وپایان دادن به ستم واستثمار وزوروسرکوب محسوب میشود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی   برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  25 شهریورماه 1398

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »