اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

یونان به ریاضت مالی و کاهش بودجه ها ” نه” گفت

مردم  یونان روز یکشنبه 25 ژانویه در انتخابات ملی  به سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی و کاهش و قطع بسیاری از خدمات اجتماعی رسمارای عدم اعتبار داد و عملا در مقابل توبیخ کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا که یک رژیم اقتصادی ضد توده ای را به آنها تجویز کرده بودند،ایستاده و توانست ائتلاف احزاب رادیکال چپ را بقدرت برساند. این حزب که تقریبا بیش از نیمی از کرسیهای مجلس را از آن خود کرد بعنوان سمبل شورش علیه سیاستهای تلخ ریاضت اقتصادی در بین توده ها شناخته شده است.
رهبر این حزب در سخنرانی پیروزی اش گفت: ” امروز این مردم یونان هستند که تاریخ را نوشته اند”. او همچنین گفت: ” که مردم یونان بطور قطع فرمان داده اند که ریاضت اقتصادی به گذشته تعلق دارد”.
این پیروزی بدون شک نظم سیاسی اروپا را بهم میزند و افقی نوینی در مقابل توده های مردم از اسپانیا گرفته تا ایرلند، ایتالیا، پرتقال و دیگر کشورهای بشدت بحران زده اروپا باز می کند. دوران ماه عسل احزاب رنگارنگ جناح راست بسر آمده و تحمیل سیاستهای بشدت نئولیبرالی و ضد آحاد و اقشار محروم جامعه و آوانس و امیتاز دادن  به بانکداران و سهامداران در مقابل انتخاب آلترناتیو چپ و رادیکال قرار گرفته است.  که حتی برای محقق شدن همان رفرمها و ساماندهی شغلی و معیشتی اندکی هم باید به چپ اعتماد کرد اگر امیدی برای تضمین عملی آن بشود متصور شد.بستن مالیاتهای سنگین بر درآمدهای کلان و قطع تمامی سوبسیدها و بسته های کمکی به سرمایه داران در مقابل سیاستهای ضد مردمی ریاضت، انتخاب توده های یونانی در روز 25 ژانویه بود.
بیش از چندین دهه است که در ادامه هر چه بیشتر نئولیبرالیزه کردن اروپا، نظم سیاسی مسلط، نظمی سنتریستی با گرایش شدید بطرف راست ترین احزاب بورژوایی و کانسرواتیو بوده است. این در حالی است که بیشتر اعضای حزب سیریزا خود را مارکسیست میدانند و این یک چالش تازه برای احزاب دست راستی در قدرت، در دیگر کشورهای اروپا است که تاثیر گذاری این موج جدید را در انتخابات آینده محلی شان به مقابله بکشانند. با ملاحظه این واقعیت که اتحادیه اروپا و در راس آن آلمان شرط ادامه برخورداری از برنامه های کمکی را، اعمال شرایط سخت ریاضت اقتصادی بر یونان اعلام کرده اند، بقدرت رسیدن یک حزب رادیکال چپ با یک آژاندای اقتصادی رادیکال در یونان، آبها را علیه ریاضت گرایان بشدت متلاطم خواهد کرد.
هم آلمان و هم انگلیس در مقابل انتخاب توده ها بسرعت موضع گیری کرده و بنوعی توده های یونان را تهدید کرده اند که جریان کمک مالی به مخاطره خواهد افتاد اگر این نشود و آن نباشد و به مردم یونان گوشزد کرده اند که انتخاب سیریزا وضع اقتصادی یونان راحتی به وضعیت بسیار فلاکت بارتری سوق خواهد داد.
آقای سیپراس لیدر حزب سیریزا که کمپین انتخاباتی اش بر محور ” مقاومت علیه سیاست ریاضت مالی و همینطور مخالفت با کاهش بودجه برای خدمات اجتماعی” بود، و استقبال وسیع توده ها را بهمراه داشت در پاسخ به این تهدیدات اعلام کرد که این مردم هستند که با انتخابشان عملا تهدید اتحادیه اروپا و در راس آن آلمان و انگلیس را به چالش کشیده و به آن وقعی نمی نهند و دیگر نمیخواهند بابت بحران خود سرمایه داری به سرمایه داران و موسسات مالی اش باج بدهند.
طبقه کارگر و توده های محروم اقشار تحتانی در یونان و دیگر کشورهای بحرانزده  توسط سرمایه داری با سیاستهای ریاضت و کاهش بودجه و قطع سرویسهای خدماتی، در دهۀاخیر تا آخرین لقمه نانشانرا از دست داده اند و میلیونها نفر را به دامن بیخانمانی و گرسنگی کشانده اند و بدون استثناء تمام این کشورها تنها راه حل را، زدن بودجه های عمومی و بخصوصی کشاندن بسیاری از خدمات اجتماعی بنفع “بیل اوت” هایی که از سهامداران و بانکها و موسسات مالی بعمل امده است، معرفی کرده و بزور به حلقوم توده ها ریخته اند. ابتدایی ترین و بدیهی ترین آلترناتیویی که از ذهن بسیاری از توده ها میگذشته این بوده است چرا بجای افزایش مالیات بر درآمدهای نجومی و “بیل اوت” کردن اقشار کم درآمد در ارتباط با بدهی ها و وامهای بانکی شان و ایجاد اشتغال دولتهای در قدرت از جیب مردم تهیدست میزنند و عواقب بحران سیستم خودی شان را با فقیرتر کردن ماست که چاره اندیشی می کند؟
در یونان، مردم انعکاسِ پاسخگویی به این سئوال را نه در حزب دست راستی دیگری بلکه در حزبی می بینند که با هر درجۀ فرض شده ای از رادیکالیسم همان موضوع ذکر شده در بالا را در دستور کار خود قرار داده است.
سیاست حزب سیریزا طبیعتا نفی سرمایه داری و لغو کار مزدی در این مقطع نیست و ما هم ادعا نداریم که اینان چنین ادعایی دستکم در مقطع حال داشته باشند. ولی بحث بر سر ایجاد شرایط مساعدتری از بابت شغلی و معیشتی برای توده های بی درآمد و یا کم درآمد است و کاملا در چهاچوب همین سیستم سرمایه داری میشود به آنان تحمیل کرد ایندفعه به نفع توده های مردم نه بنفع بانکداران و میلیاردرها. حزب سیریزا با این کمپین به میدان آمد و اعتماد مرد محروم را از آن خود کرد که مردم دیگر نمیخواهند مرغ عزا و عروسی سرمایه داری و بحرانهای ادواری و مقطعی و موردی اش بشوند.
کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و مالی اعلام کرد که یونان نمی تواند از بازپرداخت قرضهایش معاف شود و کشورهایی چون فنلاند و آلمان رسما اعلام کرده اند که هیچ تمایلی مبنی بر بخشش قرضهای یونان ندارند و این مسئله دولت جدید یونان را در محاصره این دولتها قرار داده و زمینۀ پشت کردن به محرومین و رای دهندگانش را بیش از پیش آماده میسازد.
از طرف دیگر سریزا متشکل از ائتلاف گرایشات مختلف احزاب چپ است که بر سر مسائل سیاسی مختلفی افتراق نظر دارند. این مسئله در پروسه و در آینده روشن میشود که چقدر میتوانند در تفاهم و در راستای ادعاها و شعارهای مورد توافقشان عمل کنند یا اینکه اختلافاتشان زمینه ساز بحران سیاسی ای در دولت جوان خواهد شد. و طبعا فشار شدیدی که از طرف اتحادیه اروپا بخاطر عقب نشینی از برنامه های تجویز شده توسط آنان، بجریان می افتد، بنوبه خود دامنه این افتراقات درونی سیریزا را تشدید خواهد کرد و آن گرایشی که برای در قدرت ماندن به مماشات و سازش با اتحادیه اروپا تمایل نشان میدهد، مسیر پیشبرد برنامه های تبلیغ شده در انتخابات را به مخاطره میکشاند. حتی اگر دولت جدید با بحران در درون خودش مواجه نشود، عواقب وخیم قطع کمکهای مالی و فشار برای بازستاندن قرضهای پیشین از طرف اتحادیه اروپا، موانع بسیار جدی ای در مقابل سیریزا وعملی کردن برنامه ها و وعده های انتخاباتی شان قرار میدهد و نهایتا سرنوشت سیاسی آنان رابا خطر شکست وسقوط ممکن است که رقم بزند.
ولی آنچه که با اطمینان خاطر میتوان ادعا کرد این است که در مبارزه چندین ساله اخیر توده ها ،سرمایه داری اعتبارش را در بین توده های محروم بعنوان سیستمی که بتواند حتی با حداقل ترین مطالبات توده ای و انسانی سنخیت نشان دهد، قطعا از دست داده است و طبقه کارگر بدرستی رستگاری اش را در رادیکالیسم چپ و افق سوسیالیستی مجسم کرده است. چه اینکه سیریزا به آرمانها و اهداف ادعایی اش متعهد بماند و چه اینکه به یکی دیگر از ابزارهایِ جناح چپ اپوزیسیون بورژایی استحاله کامل کند چیزی در این ماهیت تغییر نمی دهد که توده ها اگر به سیریزا رای داده اند بخاطر همسو کردن رویکرد سیاسی- اقتصادی اش با مطالبات توده ها بوده است و توده های محروم بدرستی دست دولتهای سرمایه داری و توجیهات مردم فریبش مبنی بر اینکه اختصاص کمکهای مالی نجومی به سرمایه داران برای اشتغالزایی و درآمد آفرینی ملی، را خوانده اند و به افق چپ و سوسیالیسم باور دارند.
ما برای طبقه کارگر یونان و تمام توده های مبارزی که طی این چندین سال اخیر همچنان در صحنه باقی مانده اند آرزوی پیروزی و موفقیت میکنیم  و هر دستاوردی در مبارزه چه بزرگ و چه خُرد گامی بجلو برای جنبش جهانی سوسیالیستی محسوب میشود.

زنده باد سوسیالیسم و زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران جهان

سازمان  اتحادفدائیان کمونیست  7بهمن ماه 1393

28 ژانویه-2015

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »