اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

یورش ارتش ترکیه به کانتون «عفرین» را محکوم میکنیم

در حالیکه آتش جنگ وکشتار و ویرانی در منطقه خاورمیانه ازجمله سوریه بیداد میکند، ارتش ترکیه درپی سیاست سرکوبگریهای داخلی خود، اینک شعله جنگ تجاوزکارانه و توسعه طلبانه دیگری را برعلیه کانتون «عفرین »برافروخته است.کانتون« عفرین» یکی از کانتون های سه گانه -کوبانی ، جزیره و عفرین- است که بوسیله مقاومت توده ای توسط «یکانهای مدافع خلق» ازدست دولت اسلامی داعش آزاد شده اند و ازیک سیستم خود مدیریتی دموکراتیک برخوردارند .

رجب طیب اردوغان دیکتاتور ترکیه اعلام کرده است که : عملیات نظامی در«عفرین »سوریه آغاز شده است  و شهر «منج »دومین هدف حملات نظامی ترکیه خواهد بود. ارتش ترکیه علاوه بر بکارگیری  توپ و تانک، با هواپیماهای جنگی  خود نیز مناطق وسیعی از عفرین وروستاهای اطراف را بمباران کرده است و ازطرفی نیروهای تروریست وابسته بخود درسوریه را  به اطراف عفرین گسیل داشته است .

دولت ترکیه ازهمان ابتدای شکلگیری مقاومت درکوبانی دربرابر حملات داعش، تلاش زیادی کرد تا این مقاومت رادرهم شکند. اما درآن زمان باتوجه به حمایت افکارعمومی جهان از مردم و رزمندگان کوبانی، نتوانست کاری ازپیش ببرد و دراین فاصله نیروهای مترقی بعد ازشکست دادن محاصره داعش، با استفاده از تضادهای نیروهای موجود درمنطقه  به پیشروی های خود ادامه داده و موفق به استقرار سیستم خودمدیریتی در مناطق جزیره و عفرین نیز شدند.  ترکیه همچون سایردول ارتجاعی منطقه حاضر به قبول استقرار سیستم خودمدیریتی درکنار مرزهای خود نبوده است و همواره مترصد فرصتی بود تا به این مناطق حمله کند، باوجود این ،این بارلشگرکشی اردوغان به عفرین نه از روی قدرت بلکه درنتیجه ، شکست سیاستهای اش درمنطقه و بحران هردم فزاینده داخلی وبیشترازروی استیصال است. ودراین شرایط  نیروهای انقلابی و مترقی خودمدیریتیهای موجود درشمال سوریه تنها باحفظ استقلال خود ازقدرتهای موجوددرمنطقه، (از جمله آمریکا که با اعلام اینکه« آن منطقه اگرچه تحت حاکمیت یگان‌های مدافع خلق می باشد ولی تحت حمایت امریکا نیست»، به حمله نظامی اردوغان چراغ سبز نشان داد)  و اتکا به توده های زحمتکش مردم  میتوانند حملات اردوغان را دفع ودرعین حال پشتیبانی افکارعمومی مترقی کشورهای منظقه، جهان وترکیه را باخود داشته باشند.

ما ضمن محکوم کردن حمله نظامی ترکیه به کانتون عفرین ، نیروهای انقلابی و انسانهای آزاده را به اعتراض علیه حمله نظامی ترکیه و حمایت ازمقاومت توده های زحمتکش عفرین فرامیخوانیم.

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

سی ام دیماه 1396

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »