اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

این سال هم غمین است؟

آی باز تو گفتی تحویل سال غمین است !!
امسال نیز غمین است؟
بنگر به نسترن ها
در کوچه و خیابان
بنگر بنفشه ها را
کز دیماه سر بر آورد
وا شد و مژده سر داد
امسال سال آرزوهاست
اینک بهاری پر گل
در راه در کمین است
بنگر نو باوه گان را
کز روسری ظلمت
بیرق های رنگین
برآسمان بر افراشت
بیرق ظلم ستیزی
در اسمان ایران
افراشته تا که شاید
ان دگم خیره سر را
ان رهبر مظالم
بر خاک فکنده اورا
پامالش نماید
بنگر کارگران را
دندان داران بی نان
بازو به بازوی هم
در پیکار هر روز
این سال سال عشق است
رویای خود بیاد آر
تخم امید بپاش تو
اینک گاه پیکار
اینک وقت شادیست
اینک جوانه آورد
آن نو نهال رستن
بازو به بازوی هم
در ابیاری ان با خون سرخ بکوشیم
تخم امید بپاشیم
تخم امید بپاشیم
2018.4.20 محسن رجب زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »