اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

یام نوروزی شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال1395

پیام نوروزی شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال1395

بهار می رسد از راه
هان / ای شکسته دیوار سست نهاد!

درآغاز سال نو ،سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با قلبی سرشار از امید به آزادی ، سعادت و بهروزی توده های زحمتکش مردم درایران وجهان ، فرارسیدن بهار زندگی بخش را به همه شما شاد باش می گوید.

کارگران وزحمتکشان

سال گذشته را با همه فراز ونشیب هایش، پشت سرنهادیم وسال جدید را درحالی آغاز میکنیم که مبارزه برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب به نتیجه مطلوب نرسیده است وهنوز دیو ارتجاع  وحاکمیت مدهب وخرافه  سرمایه سالاران ،برمقدرات مردم حکم میراند.درسال جدید تلاش کنیم بادرس گیری از تجربیات سال گذشته  ودرپیش گرفتن روشهای نوین وانقلابی ،مبارزه را درسطحی گسترده تر و متحد تر پیش ببریم.

سالی که گذشت سالی همراه با تلخی ها وناکامیهای بسیار برای طبقه کارگر و زحمتکشان وروشنفکران جامعه ما بود . درسال گذشته بسیاری از کارگران وفعالان سیاسی و اجتماعی از جمله  کارگران،زنان، معلمان ودانشجویان مبارز به خاطر دفاع از آزادی بیان واندیشه و حق تشکل و تحزب مستقل ومطالبه حقوق صنفی و سیاسی خود تحت پیگرد نیروهای رژیم ارتجاعی حاکم قرار گرفتند . در نوروز بهار، این عزیزان وخانواده آنها را فراموش نکنیم و سعی کنیم هرجا که هستیم شادی خود را با آنها تقسیم کنیم .

میگویند «سالی که نکوست ازبهارش پیداست»

سال گذشته دواتفاق مهم هم روی دادند که  نتایج آنها درروند سیاسی ،اقتصادی واجتماعی ومبارزاتی سال جدید ازاهمیت وافری برخورداراست . نخست اینکه رژیم اسلامی درمواجه با تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریمها  و بحران ساختاری اقتصاد ایران ،از یکسو و گسترش فقر و بیکاری  و گرانی  و به تبع آن گسترش اعتراضات عمومی بویژه اعتصابات و اعتراضات کارگری ازسوی دیگر،  بناچار جام زهر را بالاکشید و با امضای توافق نامه ژنو، به بلندپروازیهای هسته ای خود  پایان داد . بدین ترتیب هم   تبعات اقتصادی تحریم ها وهم خطر جنگ احتمالی ازبالای سرمردم  برداشته شد ودرنتیجه بهانه رژیم برای تشدید سرکوبها  و اعمال فشار اقتصادی  بیشتر روی کارگران و توده محروم و زحمتکش جامعه با توجیه  تحریمات اقتصادی و خطر جنگ، منتفی وکارآئی خودراازدست داد.اکنون توده های مردم انتظاردارند تا خواست ها ومطالبات شان متحقق شود وعدم تحقق وعده ووعید های دولت وبه گسترش بازهم بیشتر اعتراضات توده های کاروزحمت خواهد انجامیدو رژیم را باچالشهای فراوانی روبروخواهدکرد.

مسئله دوم برگزاری  «انتخابات» دهمین دوره مجلس اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری بود که  جزجابه جا شدن افراد بتهکار و جنایتکار وصاحبان زروزور وابسته به حاکمیت، نتیجه ای در بر نداشته و هدفی جز تحکیم پایه های استبداد و خودکامگی و حفظ وتداوم حیات نهادهای شبه فاشیستی رژیم تحت عنوان مجلس شورای اسلامی و خبرگان ، نداشت و نمیتوانست داشته باشد.
نتیجه ازپیش مهندسی شده «انتخابات» مبین این واقعیت است که جناح های مختلف مافیای قدرت وثروت، حول  سیاست های راهبردی رژیم که دربرنامه «اقتصادمقاومتی» رهبرو درطرح برنامه ششم توسعه اقتصادی دولت و بودجه بندی سال 95 تبلوریافته است ،توافق نظرداشته و «انتخابات » را هم برهمین اساس مهندسی و بمورد اجرا گذاشته اند. درسال جدید حاکمیت با تکیه برنتیجه خیمه شب بازی «انتخابات» سیاست های اقتصادی و اجتماعی خانمان برافکن دولت ودستگاه رهبری درعرصه داخلی و خارجی را باسیاست  باج دهی به کشورهای امپریالیستی و تشدید سرکوب درداخل، بمورد اجرا خواهد گذاشت .

اما اجرای سیاست ریاضت کشی اقتصادی و تعرض به سطح زندگی و معیشت کارگران و توده های زحمتکش مردم وسرکوب اقدامات اعتراضی آنها به گسترش بازهم بیشتر مبارزه علیه مافیای  قدرت و ثروت خواهد انجامید.بدون تردید  مبارزات توده های کارو زحمت که از ظلم و ستم و استثمار و زور و سرکوب جانشان به لب رسیده است درآینده باشدت وگستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت. معهذانبرد بین نیروی کار وزحمت و صاحبان قدرت و مکنت که براریکه قدرت سوارند بدون تشکل و تحزب طبقه کارگر و اتحاد سایرزحمتکشان  به نتیجه مطلوب نخواهدرسید. درسال جدیدجریان گسترش مبارزات زمینه هاوفرصتهای مغتنمی است تا پیشروان کارگری ، دانشجویان ، معلمان و فعالین خلقهای تحت ستم واستثمارو فعالین سازمانهای انقلابی به کارآگاه گرانه وسازمانگرانه خود درمیان کارگران وزحمتکشان شدت بخشیده وآنهارادرمبارزه علیه نظام حاکم  و تحقق خواست هایشان یاری رسانند.

باآغاز بهار 95 همراه با دلپذیر شدن هوا و بردمیدن گل از دل خاک، به افق روشن فردا ی آزادی امید وار باشیم و با تشدید مبارزه برای سرنگونی نظام حاکم، در واقعیت بخشیدن به آرمانهای انسانی و آزادیخواهانه خود گامی به پیش برداریم. باشد تانوروز دلپذیر بهار آزادی ، بار دیگر برگردد وگام درکشور استبداد زده ما نهد که دران هزاران هزار انسان به خاطرآزادی و سوسیالیسم جان فداکرده اند.

نوروزتان پیروزباد!

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  28 اسفند 1394

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »