اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

به یاد عاشقان آزادی

هیفدهمین سالگرد فاجعه ملی کشارزندانیان سیاسی  فرارسید .امروز درگلزارخاوران که نمادی از ده ها خاوران دیگر درگوشه وکنار کشور ونمونه ای ازجنایات بی شمار و ضدبشری صاحبان قدرت وثروت حاکم بر این کشور است ، بهار دوباره ازراه میرسد !نسیم عطرآگین یاد وخاطره هزاران هزار ازعاشقان آزادی  با دسته گلها و شکوفه های اهدائی خانواده ها وبازماندگانشان درهم میامیزند . قلب پدران ومادران فرزند از دست داده  جوانانی که تنها خاطره ای از پدران ومادران خود دارند و زنان ومردانی که همسران خود را ازدست داده اند ؛ با آرمانها و آرزوهای انسانی که این به خاک خفتگان  برایش مبارزه کرده وجان درراه اش نهادند، بهم گره میخورند . به دنیای سرمایه ، پول ، سرکوب ، زندان وشکنجه و جنگ وکشتار اعلام میکنند که دنیای دیگری هم قابل تصوراست ، دنیائی که درآن ازستم واستثمار، جنگ وکشتار و زندان وشکنجه خبری نباشد . آرمانهائی که میلیونها انسان درسراسر جهان همچون عزیزان بخون خفته  ما درخاوران برای تحقق اش جان فدا کرده اند و این مبارزه درابعادی به وسعت کره زمین ادامه دارد. خاوران  وخاوران های دیگر ووجود وحضور هرزاران زندانی شکنجه شده که از این کشتارها جان بدربرده اند ،  نشان میدهند که مردم کارگر وزحمتکش ایران درنبرد برعلیه پلیدیها وپلشتیهای نظامهای بردگی مزدی  چه سهم بزرگی ادا کرده اند وچه بهای سنگینی پرداخته اند. باشد تا یاد وخاطره  هزاران هزارشهیدی که درراه آزادی و سوسیالیسم  جان فداکردند امید به یک آزادی و برابری و دنیائی آری از ستم واستثمار را دردل همه انسانهای دربند نظام بردگی سرمایه وجهل وخرافه پرستی زنده وفروزان نگهدارد ، عزم واراده جمعی طبقه کارگر و همه زحمتکشان و آزادیخواهان را برای سرنگونی عفریت  مرگ ونیستی  ، فقر وفلاکت و زندان وشکنجه وبرای ساختن جامعه ای درخورانسان  استوارتر واستوارترسازد.

ما ضمن گرامیداشت یاد وخاطره  همه شهدای راه آزادی وسوسیالیسم و فاجعه قتل عام شهریور67 با بازماندگان این عزیزان اعلام همبستگی مینمائم  وهمه خانواده و انسانهای آزاده را برای سازماندهی یک کارزار ملی و بین المللی برای روشن شدن همه حقایق پشت پرده وابعاد ناروشن این جنایت فجیع فرامیخوانیم . تردیدی نداریم که سرانجام آمرین وعاملین این جنایت هابه سزای اعمال شان خواهند رسید.

جاودان باد یاد وخاطره همه رزمندگان وجانفشانان راه آزادی و سویالیسم !

سرنگون باد رژیم  ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست

دهم شهریورماه 1384

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »