اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد 8 مارس روزجهانی زن

یکصدو ششمین سالگرد بنیانگذاری  هشتم مارس روزجهانی زن، فرامیرسد. هشتم مارس  روز تجلی اتحاد وهمبستگی جهانی  علیه ستم و تبعیض  برزنان است.این روزبزرگ را به همه زنان ومردانی که برای نابودی  تبعیض جنسی و قوانین وسنت های زن ستیز ومردسالارانه درخانواده و محل کار و زیست  درسراسر جهان ودرایران اسلام زده، مبارزه میکنند شادباش میگوئیم .

جنبش زنان برای آزادی ورهائی از ستم و تبعیض جنسی و  سنت های مردسالارانه  یکی از مهمترین جنبش های اجتماعی برای دگرگونیهای بنیادی درجوامع بشری، ازجمله رسیدن به آزادی وسوسیالیسم محسوب میشود.چرا که نظام سرمایه داری نیز که نظام مسلط برجهان است ازبدو پیدایش خود همچون نظامات کهنترازنابرابری زنان درعرصه های مختلف به نفع ارزش افزائی سرمایه سود میبرد. بعد ازقرنها هنوزدرکشورهای معظم سرمایه داری پیشرفته ،زنان از نابرابری حقوقی و اجتماعی رنج میبرند . زنان اولین قربانیان بحرانهای ادواری نظام سرمایه داری هستند. هم اکنون شاهدیم که با بروز وتشدید بحران سرمایه داری بلافاصله تعرض به حقوق ، معیشت وزندگی میلونها زن درسراسرجهان شدت گرفت.وزنان اولین قربانیان پدیده بیکاری ، تشدید استثمار وناهنجاریهای اجتماعی  ناشی از بحران اقتصادی  درکشورهای مختلف جهان شدند. نگاهی  به آمارهای منتشره درکشورهای  مختلف جهان  ازآفریقا گرفته تا آمریکای شمالی نشانگر آن است که نظامات سرمایه داری برغم تفاوت درقوانین و سیستم های حقوقی و سیاسی ، اما درهمه جا مبلغ ومروج تبعیضات جنسیتی وتداوم نابرابری زنان درعرصه های مختلف اجتماعی هستند  و همه اینها نشانگر آن است که نظامهای سرمایه داری به حکم منافعی که ازنابرابری زنان نصیب سرمایه داران میشود  نه میخواهند ونه میتوانند  با رهائی زن توافق داشته باشند . صاحبان پول وسرمایه علاوه براستثمار واعمال تبعیض و نابرابری در محل کار وزیست، با توسعه بازار های بردگی جنسی ،خرید وفروش زنان ودختران سود های کلان به جیب میزنند وسالانه میلیونها انسان فقط به جرم زن بودن دردالان تاریک بردگی جنسی و بازار کار وکارخانگی بعد از تحمل زجر وشکنج فراوان زندگی خود را ازدست میدهند .

در نظام سرمایه داری ایران نیز که طبقه حاکمه با تلفیق دین ودولت ، ارتجاعی ترین سنت های مذهبی و مردسالار وزن ستیز را برمقدرات مردم حاکم کرده است .زنان درسطوح مختلف جامعه از خانواده گرفته تا مدرسه ، دانشگاه ، محل کار وکوچه وخیابان مورد تبعیض جنسی قرارگرفته وازابتدائی ترین حقوق انسانی خود درهمه زمینه ها ازجمله درانتخاب همسر،شغل ، لباس، حتی نحوه گفتار و..محروم هستند . رژیم جمهوری اسلامی همچون دیگر نظام های بردگی مزدی هرگاه که با بحران سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مواجه میشود علاوه براخراج و خانه نشین کردن زنان ، جو رعب ووحشت درجامعه را نیز ازطریق تشدید سرکوب زنان برقرار میسازد . اما باوجود این سرکوبگریها  مبارزه برای رهائی زنان  ومبارزه علیه ستم وتبعیض جنسیتی گسترده تراز پیش دربرابر نظام حاکم  که پاسدار سنت های ارتجائی زن ستیز درجامعه است  ، ادامه دارد .مقاومت زنان مبارز دربرابر قوانین ارتجاعی وزن ستیز رژیم واقدامات سرکوبگرانه آن، صفحات درخشانی از مبارزه برای ازادی از ستم واستثمار رادرتاریخ پرفراو نشیب مبارزات کارگران وزحمتکشان جامعه ما به ثبت رسانده است. دراین مبارزات به گواه تاریخ زنان ومردان کمونیست وچپ همواره درصفوف مقدم مبارزه برای رهائی زن قرارداشته و دراین راه بسیاری از آنهاجان فداکردندو اززندگی خویش گذشتند تاتوده های مردم بویژه زنان محروم وستمدیده را به حقوق خود آگاه کرده و آنهارا به مبارزه برای گسستن زنجیرهای خود آماده سازند. امروزه اعتراضات شجاعانه وگسترده زنان درکشورهای  مختلف جهان ازجمله درمنطقه خاورمیانه نمونه های بارزی هستند که نشان میدهند زحمات و فداکاریهای این تلاشگران آزادی زن به ثمر نشسته و جنبش دفاع ازحقوق زنان و مبارزه علیه نابرابری های جنسی و مناسبات پدرسالار تنها ازسوی زنان ومردان آگاه  و چپ نیست که به پیش برده میشود، بلکه توده های زنان زحمتکش خود نیز به پیکاری سرنوشت ساز روی آورده اند. این مقاومت ها وخیزشهای توده ای باید درس های گرانبهائی برای زنان ومردان زحمتکش و تحت ستم و استثمار کشورما باشد که با اتکا به اراده توده ای خود  دربرابر نیروهای سیاه  وعقب مانده و قوانین ارتجائی زن ستیز و سنت های  مرسوم درخانواده وجامعه به مقابله ای جدی برخیزند.

 نیروهای پیشرو وپیشاهنگ که تنها افشاگری وصحبت از ستمدیدگی زنان واستثمارچندگانه وچند لایه آنها وتبعیضاتی که دررگ وپی سنت ها وفرهنگ های گوناگون نظامات سرمایه داری موجود است ونیز تاکید براینکه «رهائی جامعه بدون رهائی زنان امکانپذیر نیست» ،کافی بنظر نمی رسد .درجه موفقیت جنبش زنان مثل هرجنبش اجتماعی دیگر منوط به درستی درک مان از واقعیت های موجود آن جنبش و جامعه است.جنبشی که درپی حل مسائلی باشد که از شناخت ریشه های آن ناتوان است ، سرانجام با شکست مواجه خواهد شد. علاوه بر ریشه یابی و شناخت درست وعلمی از عوامل اصلی تداوم  سنت های ارتجاعی زن ستیز درخانه وجامعه  ومحل کار وزیست  میباید ازتجربیات  مبارزه زنان در کشورهای مختلف جهان ، ازجمله  اقدامات توده ای اخیر زنان ومردان مبارز درکردستان سوریه درکشورهای آفریقا ، خاورمیانه و هندوستان  و سایر کشور ها درس های لازمه را فراگرفت . زنان  و مردان  مبارزی که خواهان برافتادن ستم برزنان هستند میباید به تمامی پدیده های زن ستیز درمحل کار و زیست وخانواده خود واکنش نشانداده و دربرابر تعرضات وحشیانه به حقوق  فردی و اجتماعی خود عکس العمل درخور نشان دهند . امروز سازماندهی اعتراضات توده ای علیه تعرض به  به زنان  وپایمال کردن  ازادی  و حق تعیین سرنوشت آن  به وسیله مهمی برای مقابله با افراد ، احزاب و گروه های ارتجائی ودولتهای زن ستیز  تبدیل شده است  ودرعرصه تبلیغ وترویج وسازماندهی میباید ازاین تجربیات به نحو شایسته ای استفاده شود.

درآستانه هشت مارس باردیگرهمه زنان ومردان مبارزوانقلابی را به تشدید مبارزه علیه نابرابری واعمال تبعیضات جنسی و نیز مبارزه با هرگونه جلوه های مردسالاری و سنت های زن ستیز در خانه ومدرسه و محل کار وزندگی چه از سوی عوامل حکومتکی انجام گرفته باشد وچه از سوی افراد تاریک اندیش درمیان اقوام وخانواده ها و.. فرامیخوانیم .

زنده باد اتحاد ومبارزه علیه تبعیضات جنسی در جلوه های مختلف آن

زنده باد هشت مارس روزجهانی زن

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسیم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

14اسفند 1394

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »