فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد یکصد و پنجاه و یکمین سالگرد کمون پاریس  

یکصد و پنجاه و یکمین سالگرد کمون پاریس ، روز برقراری اولین حکومت کارگری در جهان

گرامی باد یکصد و پنجاه و یکمین سالگرد کمون پاریس ، روز برقراری اولین حکومت کارگری در جهان

در دمامدم سحر به سپیده ی روز ۲۸ اسفند سال ۱۲۴۹ ( ۱۸ مارس ۱۸۷۱ ) کارگران انقلابی در پاریس پس از شش ماهجنگ علیه ارتش پروس و بورژوازی خودی ، در محاصره ، و گرسنگی با شلیک توپ های بیدار باش ، برپایی نخستینحکومت کارگری در تاریخ بشر را اعلام نمودند

زنده باد کمون !

در این روز کموناردها ، بعنوان پیشتازان انقلاب پرولتری، طی یک قیام مسلحانه قدرت سیاسی را به کف گرفتند و نخستینحکومت کارگری را برپا داشتند . کمون با عظمت و شکوه ، قدرت اراده کارگران را در امر گسستن زنجیرهای اسارت اورنظام سرمایه داری بنمایش گذارد و با آنکه هفتاد و دو روز بیش نپائید ، اما میراث گرانبهائی از تجارب و درسهای خودبرای استثمارشدگان و ستمدیدگان سراسر جهان برجای گذاشت . تجارب کمون در پیشرفت انقلاب پرولتاریای جهانیتاثیرات عمیقی داشته است و بعنوان اولین گام عملی بیش از هر چیز صحت اموزشها و اصول مارکسیسم ، در زمینهوظائف نوینی ، پرولتاریا را در قبال دستگاه دولتی بورژوازی ، باثبات رسانیده است .

بنابراین یابود کمون نه مختص کارگران فرانسوی بلکه به امری جهانی مبدل گشته و هر ساله کارگران آگاه همه کشورها باهبستگی یاد پیشینیان خود و رزمندگان کمون را گرامی میدارند و همچنان که مارکس نوشت :

اصول کمون جاودانه و از بین نرفتنی اند و مادامیکه هنوز طبقه کارگر آزادی اش را بدست نیاورده است این اصولمعتبرند . ”

خاطره ی مبارزان کمون پاریس نه تنها برای کارگران فرانسوی بلکه برای پرولتاریای سراسر جهان عزیز و گرامی است ،زیرا کمون تنها برای بدست آوردن چند خواسته ی ناچیز محلی یا منحصراملی نبود که مبارزه کرد ، بلکه تلاش او برایرهائی تمام انسانهای زحمتکش و همه ی تحقیرشدگان و توهین دیدگان بودغرش توپهای پاریس عقب مانده ترینقشرهای پرولتاریا را از خواب عمیق برانگیخت و در همه جا شور و حرکتی تازه به تبلیغات انقلابی سوسیالیستی دارد . برای همین است که اثر کمون پاریس نه تنها از بین نرفته بلکه تا زمان حاضر نیز در وجود هر یک از ما زنده است . ”

لنینبه یاد کمون

ما نیز در یکصد و پنجاه و یکمین سالگرد کمون پاریس با گرامیداشت یاد دلاوران و قهرمانان راه کمونیسم بر اصول وآموزشهای جنبش انقلابی طبقه کارگر جهانی پای فشرده و مشعل فروزان آنرا همچنان در فراسوی مبارزه خود نگه میداریم.

https://t.me/fedayi1349

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »