اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد یاد وخاطره جانباختگان شهریور ۶۷ بیست و شش سال از قتل عام زندانیان سیاسی سپری شد .

گرامی باد یاد وخاطره جانباختگان  شهریور ۶۷

بیست و شش سال از قتل عام زندانیان سیاسی  سپری شد .

 بیست و شش سال قبل  دریک  توطئه از پیش طراحی شده  به فرمان خمینی هزاران زندانی سیاسی  که اغلب آنها دوران محکومیت خودرا سپری کرده  ودرانتظار آزادی خویش بودند ، به قتل رسیدند.

جمهوری اسلامی  که طی  سالها جنگ و خونریزی وشکست درجبهه های جنگ ارتجاعی،  جام زهر را سرکشیده بود، درهراس از  گسترش نارضایتی های عمومی  به این جنایت هولناک دست یازید تا  با محروم کردن  جنبش های انقلابی از رهبران  و کادرهای باتجربه خود و ایجاد رعب و هراس درجامعه T ادامه حیات خود را تضمین کند . اینکه جمهوری اسلامی ازهمان اول انقلاب باقتل وکشتار وسرکوب ، انقلاب توده های زحمتکش مردم را به عقب راند و قدرت سیاسی را قبضه کرد وهزاران نفراز مخالفین خود را دردهه ۶۰ وتاکنون دربی دادگاه های چند دقیقه ای خود محکوم و به قتل رسانده است ،رازی نیست که برکسی پوشیده باشد .اما فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی  درشهریورسال ۶۷آن چنان هولناک وبی سابقه بود که به حق آنرا یکی از فجایع فراموش نشدنی درتاریخ ایران وجهان نامیده اند . رژیم درمدت کمتراز دوماه با تشکیل گروه مرگ که بیشرمانه به آن نام «دادگاه» گذاشته بودند، هزاران زن ومرد مبارز ، شریف و انساندوست را به کام مرگ فرستاد. آنها دراین اقدام انسان ستیزانه خودحتی   قوانین و مقررات ارتجاعی خویش را نیز زیرپاگذاشتند . زندانیانی که قبلا دربیدادگاه ها محکوم شده بودند واغلب دوران محکومیت شان به پایان رسیده بود ویا روبه پایان بود، را نیز بدون هیچ دلیل و مدرکی به جوخه های اعدام سپردند.
اکنون که بیست و شش سال از این فاجعه هولناک سپری میشود،رژیم جمهوری اسلامی ومدعیان اصلاح آن همچنان مهرسکوت برلب زده اند ودربرابر خواست خانواده های این جانباختگان  و احزاب و سازمانها و نهادهائی که اعضای خودرا دراین فاجعه ازدست داده اند، حاضربه پاسخ گوئی نیستند و حتی از اعلام اسامی و محل دفن آنها خودداری میکنند. اما آنها هرگز نمیتوانند با سکوت خود اززیر بارجنایتی که مرتکب شده اندT شانه خالی کرده وازسنگینی بار مسئولیت اعمال جنایتکارانه خود بکاهند.
واقعیت این است که  تداوم کشتار و شکنجه واعدام وتکرار فاجعه  کشتار زندانیان سیاسی درابعاد قتل های زنجیره ای و  کهریزک ها  و دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری ،دانشجویان ، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی ، فرهنگیT  امتداد کشتار دهه ۶۰ و فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی  سال ۶۷ است. از اینرواکنون مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی  و مبارزه برعلیه اختناق  و سرکوب و شکنجه واعدام ومبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و   کسب ازادی، ازخواست روشن شدن ابعاد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی  درشهریور ۶۷ و مجازات آمرین وعاملین آن که درنهایت مسئول اصلی آن نظام ضد بشری جمهوری اسلامی است که همچنان به  روش های سرکوبگرانه خودادامه میدهد،جدائی ناپذیرشده است.
امروز وظیفه همه نیروهای سیاسی  ، احزاب ، سازمانها  ونهاد های انقلابی و مترقی و انسانهای آزادیخواه  و زندانیانی که از این فاجعه جان سالم بدر برده اند ، است که درهمگامی با خانواده های زندانیان سیاسی  جانباخته ، با اقدامات مستقل خود  دادخواهی خانواده های جانباخته را به یک جنبش همگانی علیه رژیم حاکم  تبدیل کنند.دراین فاجعه خونین ما نیز رفقای زیادی از رهبران و اعضا و کادرها و هواداران سازمان را ازدست دادیم ،آنها  هرگز دربرابر  دار و درفش و شکنجه و اعدام سرفرود نیاوردند و تاآخرین لحظات حیات خود به آرمانهای انسانی خویش وفادار ماندند. ما دربرابر آنها  وهمه جانباختگان وخانواده های داغدیده و مقاومشان سرتعظیم فرود میاوریم  و پیمان میبندیم که  راه وآرمان آنها را پی گیرانه دنبال کنیم.
درسالگرد این این فاجعه خونین باردیگر  یاد و خاطره همه جانباختگان قهرمان را گرامی میداریم . یاد آنها  همیشه زنده و جاویدخواهد ماند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  شهریور ۱۳۹۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »