اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد پنجاه و دومین سالگرد حماسه سیاهکل  وچهل وچهارمین سالگرد قیام بهمن ماه

پنجاه ودومین سالگشت حماسه سیاهکل امسال مصادف است با گسترش اعتراضات ، اعتصابات و خیزشهای انقلابی  که کلیت نظام حاکم و دستگاه ستم وسرکوب آنرا نشانه رفته اند . تشدید تضاد میان اقلیت صاحب قدرت و ثروت و دستگاه دولتی  مذهبی و سرکوبگر آن واکثریت  جامعه ، یعنی کارگران زحمتکشان  وزنان و جوانان، روز بروز  تشدید  و مبارزه برای  رهائی ازستم واستثمار و تبعیض و نابرابری وارد فاز نوینی شده است. بیش ازچهار ماه است که خیزش انقلابی باپیشگامی زنان با همه افت خیزها وسرکوبگریهای بیرحمانه حاکمیت همچنان ادامه دارد.
دردهه چهل نیز که رژیم ستم شاهی همچون  جمهوری اسلامی  خواستهای مردم را بی جواب واعتراضات آنها را با سرکوب وزندان واعدام پاسخ میداد، عده ای از جوانان کمونیست با جمعبندی از وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه  وتدوین تئوری مبارزه ،سرانجام در 19 بهمن 1349 با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل، مبارزه مسلحانه  علیه رژیم شاه و کل نظام ارتجاعی حاکم برایران را آغاز نمودند  وآنها با فداکاری و ازجان گذشتگی  وصداقت درگفتار وکردار، ازیک طرف  قدرقدرتی دستگاه جهنمی شاه  وحامیان امپریالیست اش را درذهنیت توده های مردم درهم شکستند وازسوی دیگرتلاش کردندبا کار تبلیغی و ترویجی، سطح آگاهی طبقاتی توده های زحمتکش مردم  را بالابرده  وآنها رابه قدرت لایزال خود  آگاه سازند .
 طی کمتراز هشت سال مبارزه مسلحانه با رژیم  شاه  وبه رغم شهادت بسیاری از رفقا در زیر شکنجه و میدانهای نبرد و تیرباران، اما طولی نکشید که آموزه های اقدام انقلابی آنان  درخیزش توده ای وقیام قهرآمیز بهمن 56 تبریز به شعله ای تبدیل شد که به فاصله کمتر از یکسال سراسر ایران را فراگرفت ودر 22 بهمن 57  با قیام مسلحانه رژیم ستم شاهی را به گور سپرد.
امروزه  خواست ها ومطالبات  توده های کار وزحمت و زنان وجوانان  وخلقهای تحت ستم واستثمار که برای  رسیدن به آنها به مبارزه برخاسته اند، همان خواستها ومطالباتی  هستند  که  حماسه آفرینان سیاهکل وهزاران انسان آزادیخواه وسوسیالیست طرح و برای  تحقق شان جان فدا کرده اند . آمال و آرزوهایی که درطول تاریخ  بوسیله حکام زمان انکار و سرکوب شده اند. 
 در سالگرد دو روزتاریخی  19 و 22 بهمن، ودرشرایطی که جنبشهای اجتماعی   وخیزشهای  عمومی  خواهان سرنگونی انقلابی رژیم  جمهوری اسلامی و دگرگونیهای بنیادی درساختار اقتصادی واجتماعی  درجامعه هستند و درشرایطی که  اعتصابات واعتراضات و خیزشهای پی درپی اقشار مختلف توده مردم با سرکوب بی رحمانه  نظام ضد مردمی  حاکم مواجه  میشود، یاد وخاطره  حماسه آفرینان سیاهکل وهزاران انقلابی که درراه آزادی وسوسیالیسم جان فداکردند را با آموزش از تجربیا ت گرانقدر آنها، گرامی داریم . گرامی باد یاد شهدای حماسه سیاهکل  و قیام خونین بهمن ماه
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  ایران
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسم
 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 19بهمن 1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »