اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد هفتادمین سالگرد 16 آذر، آغاز پیوند ناگسستنی دانشجویان با مبارزات کارگران و زحمتکشان

درآستانه 16 آذر روزدانشجو  قرارداریم. 16 آذر سمبل پیوند مبارزات دانشجویان با مبارزات توده های زحمتکش مردم علیه استبداد و خود کامگی طبقه حاکم و امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی  محسوب میشود.

امسال درحالی به استقبال روزدانشجو میرویم که  بیش از یکسال ازخیزش انقلابی باپیشگامی  زنان واعتراضات اجتماعی اقشار مختلف زحمتکشان  که از26شهریور401 باقتل مهسا -ژینا- امینی وبا شعار”زن-زندگی-آزادی- آغازشد، سپری میشود . در این خیزش عظیم دانشجویان درخط مقدم جبهه نبرد با مقاومت بی نظیر خود  نشان دادند که به آرمان  تاریخی جنبش انقلابی دانشجوئی  درپیکار علیه طبقات ارتجاعی حاکم وامپریالیست های پشتیبان آنها وفادارند .

دانشجویان مباروانقلابی !

امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو میرویم که بحران سرمایه داری در ابعاد مختلف و به اشکال گوناگون ادامه دارد  و تضادها مدام تشدید میشوند ، کشورهای امپریالیستی  بمنظور گسترش مناطق نفوذ و تسلط بر بازارها و نیروی کار ارزان و منابع  مواد خام  به تشدید جنگ و کشتار روی آورده اند. علاوه بر جنگ خانمانسوز در اکرائین  بیش از دوماه است که شاهد جنگ در غزه و کشتار فلسطینیها بوسیله دولت نژادپرست اسرائیل هستیم  .هزاران کودک و سالمند دراین جنگها بی رحمانه کشتار میشوند و خانه و کاشانه مردم بر سرشان آوار میشود واحتمال گسترش جنگ به کشورهای دیگر منطقه نیز هر روز بیشتر میشود.

از طرفی رژیم جمهوری اسلامی  که خود یکی از آتش بیاران معرکه است با استفاده از فضای جنگی وتوجه افکار عمومی به کشتارهائی که درمیدانهای جنگ در جریان است، نیروهای  سرکوبگر خود را درمقابل اعتراضات رو به گسترش کارگران ودیگر زحمتکشان وزنان وجوانان و دانشجویان به صف کرده و ده ها تن از فعالین کارگری و زنان و جوانان و دانشجویان را دستگیر و روانه زندانها نموده است . درچنین شرایطی وظیفه  دانشجویان مبارز وپیشرو است که  تلاش بکنند درمقابل  روش های فریبکارانه و سرکوبگرانه رژیم ،تاکتیکها وروشهای مبارزاتی مناسبی را اتخاذ نمایند  وبا طرح شعار ها و مطالبات طبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردمی که دیگر نمیخواهند به نظام ارتجاعی حاکم تمکین کرده و بار مصائب ناشی از تشدید استثمار و غارت و چپاول همراه با سرکوب و کشتاربوسیله اقلیتی از مافیای قدرت وثروت را بردوش بکشند، یاری رسانند  . 

 گرامی باد یاد جانباختگان جنبش دانشجوئی و پایدار باد پیوند دانشجویان با طبقه کارگر وزحمتکشان.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست 15 آذرماه 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »