اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد  خاطره پرفروغ جان باختگان 16 آذر

 در آستانه 16 آذر قرار داریم. بعد از جان باختن دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران ،شریعت رضوی  ، قندچی و بزرگ نیا  درتظاهرات ضد آمریکائی  و ضد استبدادی  دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 ،  این روزبعنوان روز دانشجو نام گذاری شد  و درتاریخ مبارزات  آزادیخواهانه و برابری طلبانه  دانشجویان ایران به ثبت رسید .

ار آن پس دانشجویان  همه ساله در سراسر ایران  با تعطیل کلاسهای درس  و برگزاری تجمعات اعتراضی  و تشدید مبارزه آزادیخواهانه خود، این روز را گرامی میدارند .

در دوران رژیم ستم شاهی آکسیونهای مبارزاتی و فعالیت های تبلیغی و ترویجی  دانشجویان در 16 آذر  ضمن  پیوند مبارزات دانشجویان ، دانش آموزان وجوانان با مبارزات کارگران ، زحمتکشان  واقشار مختلف جامعه ، دانشگاه را  به یکی از مهمتزین مراکز  مبارزه علیه طبقه حاکم و رژیم خودکامه پهلوی تبدیل کرد .

با حماسه سیاهکل و تشکیل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و تشدید مبارزه مسلحانه علیه رژیم ، مبارزات دانشجویان وجوانان نیز از کیفیت نوینی  برخوردار شد. حضور گسترده دانشجویان  درحرکت های اعتراضی و پیوستن  آنها به سازمانهای انقلابی  بیانگر تاثیرات ژرف  حماسه سیاهکل بر قشر دانشجوئی بود.

تحت تاثیر همین تحولات اجتماعی بود که دردوران قیام  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور  به مراکز مهم  مبارزه ،  اشاعه آگاهی  وسازماندهی حرکت های انقلابی تبدیل شد.

بعد از شکست قیام و با روی کارآمدن جمهوری اسلامی کارزار مبارزه علیه ارتجاع سیاه  تازه به قدرت خزیده  دردانشگاه ها بروز عینی تری یافت  و دانشگاه ها عملا به میدان مبارزه سپاه آگاهی علیه ارتجاع تبدیل شد و به همین جهت بود که مورد یورش و سرکوب بی رحمانه  دسته جات مسلح  واوباشان وابسته به  روحانیون ، بازار و سرمایه داران قرارگرفت.  صد ها دانشجو دستگیر و به زیر شکنجه برده شدند  صد ها نفر به جوخه های تیرباران سپرده شدند . اما باز هم دانشجو ها آرام نگرفتند،  تا تحت عنوان انقلاب فرهنگی  دانشگاه ها را بستند و با تصفیه و اخراج وزندانی کردن دانشجویان انقلابی و مترقی  وپرکردن دانشگاه ها با  عناصر حزب الهی ووابسته به ارگانهای دولتی  برآن شدند تا دانشگاه ها را از مرکز اندیشه و  آزادی و ترقی به مراکز اشاعه خرافات مذهبی و تعظیم وتکریم به حکومتگران تبدیل کنند .  اما همانطور که میدانیم و میبینیم رژیم آب درهاون میکوبید و تلاشهای عوامفریبانه و سرکوبگرانه آن  ها به جائی نرسید  وجنبش دانشجوئی  از زیر خاکستر سالها سرکوب و خفقان  سربلند کرد . انعکاس مبارزه طبقات اجتماعی بویژه مبارزه کارگران علیه  تعرضات سرمایه داران ودولت  درمیان دانشجویان  به مبارزات آزادیخواهانه آنان جلوه ای تازه بخشید . ومیرود تا دانشجویان به کمال  دریابند که  مبارزه  برای آزادی از مبارزه برای  سوسیالیسم  و مبارزه علیه  دستگاه ستم و سرکوب مذهبی حاکم از مبارزه علیه سرمایه داری و مافیای قدرت وثروت جدا نیست . و در این مسیر پرفراز و نشیب  طبثه کارگر محکم ترین و قابل اعتماد ترین  وقدرتمندترین طبقه است که جنبش دانشجوئی برای تحقق خواسته هایش میتواند و باید به آن  به پیوندد  و برآن تکیه کند.

دانشجویان مبارز!

بیش از نیم قرن از حادثه دانشگاه تهران و شهادت سه دانشجوی مبارز میگذرد. طی این مدت دانشگاه ها و جنبش دانشجوئی حوادث بیشماری را از سرگذرانیده است  . برغم شکست و پیروزیها وبا وجود مبارزات درخشان و فداکاریها و ازجان گذشتن های بیشمار، اما هنوز اهداف مبارزات دانشجویانی که در 16 آذر 32 به پا خواستند و دست به مبارزه زدند، متحقق نشده است. سرکوب زندان شکنجه و اعدام بمثابه ابزار سرکوب طبقه حاکم مثل سایر عرصه های مبارزه طبقاتی  برعلیه دانشجویان مبارز آزادیخواه و برابری طلب نیز اعمال میشوند. هم اکنون  ده ها نفر از دانشجویان و عناصر آگاه جامعه  در زندان و تبعید به سر میبرند . اما مبارزه نیز به خاموشی نگرائیده  و تا پیروزی نهائی و تا رسیدن به جامعه ای که در آن از ستم و استثمار و زور و سرکوب خبری نباشد ادامه خواهد یافت.

 دراین شرایط که با تشدید مبارزه طبقاتی  وگسترش مبارزات کارگری  خط و مشی جنبش کارگری ایران درجنبش دانشجوئی  انعکاسی وسیع تر مییابد و موجبات دفاع دانشجویان از  اهداف جنبش کارگری را فراهم تر و زمینه پیوند با جنبش کارگری را میسرمیسازد .بردانشجویان مبارز و آگاه و پیشرو است که با ارتقای آگاهی  سوسیالیستی و با تجهیر خود به مارکسیسیم لنینیسم وسوسیالیسم علمی  خویشتن را به علم مبارزه طبقاتی  مجهز کنند . درهسته ها و حوزه های علنی و مخفی متشکل شوند و درتشکل ها ی کوچک و بزرگ توده ای  شرکت کنند .  تفکیک  مبارزه علیه  نظام ستمگر و استثمارگر حاکم  با چشم انداز سوسیالیستی را با مبارزه برای وارد کردن تغییزات جزئی در نظام موجود برسمیت بشناسند. وبه پیکار کار علیه سرمایه یاری رسانند .

درکمک به ارتثای سطح آگاهی و سازمانیابی  کارگران و توده های زحمتکش مردم  از هیچ کوششی فروگذار نکنند. ودرگرامیداشت خاطره درخشان جان باختگان 16 آذر و بادرس آموزی از مبارزات دانشجویان انقلابی  مبارزات دانشجوئی را در جهت  سرنگونی  رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی  وبرقراری جمهوری  فدراتیو شورائی ایران  سازماندهی کنند.

ما همه دانشجویان آگاه و مبارز را به سازماندهی آکسیونهای اعتراضی  بمناسبت  16 آذر روز دانشجو فرامیخوانیم .

آزادی بیان ، تشکل مستقل ، تجمع و آزادی کلیه زندانیان سیاسی  و شعار  کار ،مسکن، آزادی ، کارگر دانشجو اتحاد اتحاد

از جمله خواست ها وشعارهائی است که باید برپرچم تجمعات اعتراضی ما نقش بندد .

.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران      برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

14 آذرماه 1385

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »