اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد جهلمین سالگرد حماسه رستاخیز سیاهکل

گرامی باد جهلمین سالگرد حماسه رستاخیز سیاهکل                                                   

رستاخیز سیاهکل پیام آشتی ناپذیر کار و سرمایه بر کمونیستهای انقلابی، کارگران و مبارزان راه آزادی و سوسیالیزم مبارک باد

نوزده بهمن 1349 فصل جدیدی از مبارزات جنبش نوین کمونیستی ایران در سیاهترین دوران حکومت پهلوی است. چهل سال پیش در شرایطی که دستگاه امنیتی رژیم دیکتاتوری شاه با اختناق و خفقان بر فضای جامعه سایه افکنده بود، چریک های فدائی در شامگاه نوزده بهمن طی یک عملیات مسلحانه با حمله به پاسگاه سیاهکل در جنگلهای شمال، موجودیت خود را با بر افراشتن پرچم سرخ مبارزه علیه دیکتاتوری رژیم شاه علنی نمود. چریک ها با برافروختن شعله های مبارزه در حمله به پاسگاه سیاهکل طی عملیاتی قهرآمیز با شکستن فضای امنیتی موجود ودرهم کوبیدن ذهنیت فنا ناپذیری رژیم پهلوی تاریخ نوینی از شکل مبارزه را ترسیم نمودند.

بی شک نقش و تأثیر رستاخیز سیاهکل در آغاز و گسترش حرکت ها و مبارزات توده های انقلابی، کارگران و زنان در تیره ترین دوران حکومت پهلوی پس از سرکوب جنبش آذربایجان و کردستان در سال 1325 و نیز کودتای سیاه 28 مرداد سال 32 و سرکوبهای بعدی آن توسط دستگاه امنیتی شاه و حامیان سرمایه و زور در تاریخ جنبش کمونیستی و مبارزات آزادیخواهانه جنبشهای اجتمائی اهمیت بسزایی دارد. تا آنجا که علی رغم شدت گرفتن سرکوبها، شکنجه، اعدام و تیرباران صدها فدائی توسط دستگاه جهنمی رژیم پس از قیام حماسه آفرین سیاهکل، نقش رهبران فکری و عملی فدائیان بعنوان صادقترین نیروهای انقلابی در جنبش کمونیستی،  بیداری و خود آگاهی در میان توده ها، کارگران، زنان، دانشجویان و جوانان در دهه پنجاه را که زمینه های قیام 29 بهمن سال 56 در آذربایجان و در نهایت قیام 22 بهمن سال 57 توده های کار و زحمت استثمار شده در ایران را بر علیه ارتجاع حاکم و نظم سرمابه داری سبب گردید. پس از سرنگونی حکومت پهلوی و درفقدان رهبران فدائیان که اکثرأ در مصاف با رژیم جان باخته بودند و یا اسیر در زندانهای رژیم ، و نیز وجود انحرافات فکری در بخشی از نیروهای چپ و باصطلاح کمونیست، باعث شد سرنوشت محتوم انقلاب با همدستی امپریالیسم جهانی بار دیگر بدست ارتجاع مذهبی سرمایه داری افتاد. و این بار جمهوری ضد بشری اسلامی بود که تداوم گر همان سیستم و همان جنایات با چهره و نامی دیگر بر سرنوشت توده های زحمت کش، کارگران و زنان سایه سیاه خود را افکند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »