فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگران

گرامی باد اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگران

کارگران مبارز:

در سالی که گذشت هر چند که مبارزات کارگران در شکلهای متفاوت اعتراضات واعتصابات تظاهرات وشکلهای دیگر مبارزه بر علیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگر انها ابعاد گسترده ای داشت .اما در این میان نیز سرمایه داری در عرصه های مختلف وبه بهانه وعناوین مختلف تعرض بی سابقه ای را به حقوق اقتصادی واجتماعی کارگران صورت داد که هرکدام از این تعرضات به نوبه خود سطح زندگی ومعیشت کارگران را تحت تاثیر قرار داده وباعث پایین امدن سطح زندگی انان گردید.

در این میان یک چیز بیشتر از چیزهای دیگر ملموس وقابل رویت بود وان چیزی نبود بغیر از اینکه کارگران ایران بیش از هر چیز نیازمند تشکلها وکمیته های واقعی خود هستند .

بیایید در اول ماه می امسال در هر واحد سنگ بنای تشکلهای واقعی وکمیته های اعتصاب خود را بنا گذارده وبا اتکا به کمیته های اعتصاب خود تمامی اعتراضات واعتصابهای خود را به اعتصابات تظاهراتی تبدیل نموده وبه خیابانها ومیادین ومراکز شهرها کشانده تا خشم جوانان زنان بیکاران ونارضایتی در سربازخانه ها ودانشگاهها واموزش وپرورش بیمارستانها ومراکز درمانی وهمه وهمه مرکز ثقل خواسته های خود را در اعتصابات کارگری بیابند.

باید این واقعیت را که تحقق عدالت اجتماعی وبرقراری دموکراسی حاصل پیروزی مبارزات کارگران است بر همگان روشن و کلیه زحمتکشان شهر وروستا چشم انداز تحقق خواسته های خود را در مبارزات کارگران بیابند.وبر گرد رهبران عملی جنبش جمع گردند.

طبقه کارگر این طبقه تا به اخر انقلابی است که توانایی انرا دارد که تا به رسیدن به مقصود مبارزه را علیه مافیای قدرت وثروت ودولت سرکوبگر جمهوری اسلامی هدایت واین بار را به مقصد برساند.

کارگران سراسر جهان متحد شوید

کارگران ایران تنها در سایه تشکلهای واقعی ومبارزات پیگیرتان است که می توان خواستهای بر حق اللخصوص برجسته ترین خواست زحمتکشان که همانا کار مسکن ازادی است را تحقق بخشید

سرنگون باد حکومت جهل وجنایت جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

۷/۲/۸۴

کمیته ولایتی کرج اتحاد فداییان کمونیست

 

karaj@fedayi.org                                                                                             آدرس کمیته کرج

IFK/Box 10063/ S-400 70                                                                           webmaster@fedayi.org    آدرس سازمان

 Gotenburg/ Sweden   Fax: + (46) 3177 92 ۵۷۱                                    Homepage:         www.fedayi.or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karaj@fedayi.org                                                                                             آدرس کمیته کرج

IFK/Box 10063/ S-400 70                                                                           webmaster@fedayi.org    آدرس سازمان

 Gotenburg/ Sweden   Fax: + (46) 3177 92 ۵۷۱                                    Homepage:         www.fedayi.or

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »