اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

کارگران مبارز !

اول ماه مه روز تجلی همبستگی جهانی کارگر ان درراه است  .دراین روز کارگران سراسرجهان  اتحاد وهمبستگی جهانی خود را در مقابل سرمایه به نمایش میگذارند.رفقا این روز تاریخی را به شما شادباش میگوئیم .

رفقای کارگر!

کارگران جهان باردیگر درتدارک روزاول ماه مه هستند. روزی که تجلی اتحاد ، مبارزه ،مقاومت ، تجربه ودرس آموزی ارشکست ها وپیروزیها وسرانجام روز حدت بخشیدن به مبارزه متحد علیه سرمایه است. به همین منظورطبقه کارگردرسرتاسرجهان راه پیمائی شورانگیزی را که نیم میلیون کارگر دربیش از یک قرن پیش برعلیه بورژوازی ، ارتش وگروه های فشاردرآمریکا آغاز کردند، همچنان ادامه میدهند. درسالهای اخیردرنتیجه تشدید بحران سرمایه داری درسراسرجهان فشاراقتصادی وسیاسی  به کارگران و تشکلهای کارگری افزایش یافته است . درمقابل این تعرضات کارگران درکشورهای مختلف ازجمله درایران نیز به اشکال مختلف به مبارزه ومقاومت ادامه دادند .درسهای این دورازمبارزات نیاز به اتحاد وهمبستگی کارگران جهان برای مقابله با تعرضات سرمایه واتخاذ تاکتیکها وروش های تعرضی برعلیه سرمایه را به مسئله روز تبدیل نموده است .
درایران نیز وضع به همین منوال است .سال گذشته برغم تشدید خفقان وسرکوبگریهای  نظام سرمایه داری حاکم برایران ، مبارزات کارگران درشکل اعتصابات ، تظاهرات  واشکال دیگر مبارزه برعلیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگر آنها ابعادی گسترده یافت .متعاقب کارگران، زنان ، معلمان ، پرستاران وخلقهای تحت ستم نیز به میدان آمده وبرای تحقق خواست ها و مطالبات خود وارد میدان شدند. روشن است که باتشدید مداوم بحران اقتصادی وتداوم ستمگری وسرکوبگری طبقه حاکم، مبارزات کارگران وزحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شد . هم اینک  طلیعه  تشدید مبارزه طبقاتی واعتلای جنبش کارگری  درحال دمیدن است.دراین پیکار طبقه کارگر نیاز به تشکل ،آگاهی طبقاتی واتحاد صفوف خود علیه سرمایه داری دارد.اول ماه مه فرصتی است که کارگران پیشرو وفعالین کارگری باارزیابی شرایط مشخص کنونی وچشم اندازآینده برنامه وروشهای موثری را برای طرح مطالبات واشکال مبارزات خود اتخاذ کنند.
اوضاع اقتصادی واجتماعی وسیاسی ایران ومنطقه شرایطی را بوجود آورده است که امسال میتوان برگزاری تظاهرات اول ماه مه را بطور گسترده ترازسالهای قبل تدارک دید .اماموفقیت ولواندک دراین زمینه نیاز به اتحاد صفوف گروه های پیشرو کارگری دارد که عملا درگیر مبارزات روزمره کارگران هستند و ازمطالبات اقتصادی وسیاسی آنها اطلاعات دقیق وعینی دارند مطالباتی که بتواند کارگران بیشتری را بسیج کرده وبه میدان بیاورد ویا حداقل انعکاس موثری درذهنیت توده کارگران برجای بگذارد .
از هم اکنون با برگزاری جلسات  ومجامع عمومی درکارخانه ها ومراکز کارگری و با انتخاب  کمیته های مشترک برگزاری اول ماه مه  وتعیین شعارها ومطالبات خود، به پیشواز اول ماه مه برویم .اتخاذ تاکتیک های مناسب در مقابل تعرض احتمالی نیروهای سرکوبگر و سازماندهی و آرایش نیرو در مقابل  مراسم های فرمایشی، بردن شعارهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی به میان توده کارگران و زحمتکشان ، طرح  شعار های استراتژیک ومطالبات اقتصادی و سیاسی فوری کارگران از جمله وظایف ما محسوب می شوند. روز اول ماه مه، شعارهای مطالباتی تمام بخش های کارگری  راطرح و خواستار وحدت وتشکل کارگران برای تحقق آنها شویم .

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر!   زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران    برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۳ اردیبهشت ماه 1394

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »