اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران جهان !

 

اول ماه مه روزجهانی کارگر فرارسیده است .دراین روز کارگران سراسرجهان  اتحاد وهمبستگی جهانی خود را درمبارزه علیه ستم واستثمار وزور وسرکوب جشن میگیرند. دراین مبارزه تاریخی و جهانی  دو دنیا درمقابل هم قرارگرفته اند ، دنیای سرمایه  ودنیای کار؛ دنیای سرمایه داری ودنیای سوسیالیسم ! دریکسو گروه اندکی  سرمایه دار که زمینها ،کارخانه ها ،مزارع ومعادن وابزار ووسایل تولید را به مالکیت خصوصی خود درآورده اند .وازقِبَل استثمار نیروی کار کارگران و غارت وچپاول  منابع طبیعی ودسترنج زحمتکشان زندگی میکنند وبادردست گرفتن قدرت سیاسی درتلاشند با توسل به فریب وسرکوب  وجنگ و کشتار  وضع موجود را حفظ کنند ودرسوی دیگرانبوه انسانهائی که تولید کنندگان اصلی  نعم مادی  وثروت های اجتماعی هستند که خواستار تغییر بنیادی نظم موجودند.

راستا وچشم انداز مبارزه اردوی کار برعلیه سرمایه  درسراسر جهان یکی است . محو ستم واستثمار  وتمام تبعات ویرانگر ناشی ازآن ؛ ایجاد نظامی که درآن استثمار فرد ازفرد ، کارمزدوری  وفقر وبیکاری وجنگ وکشتار رخت بربسته باشد . زمینها ، کارخانه ها ،معادن وتمام ابزار تولید  به مالکیت جمعی  درآید ودست آوردهای بشری درخدمت انسان  ودر راه رشد وتکامل وارتقای سطح زندگی  جامعه به کارگرفته شوند.

اول ماه مه تجلی اتحاد وهمبستگی کارگران جهان درچنین راستائی است .

مبارزه کارگران ایران نیز بمثابه گردانی از کارگران سراسر جهان درهر سطح وشکلی که بوده باشد درراستای چنین چشم اندازی سیر میکند .

کارگران مبارز !

  مبارزات کارگران واوضاع اقتصادی واجتماعی وسیاسی ایران ومنطقه شرایطی را بوجود آورده است که امسال میتوان وباید برگزاری تظاهرات اول ماه مه را بطور گسترده تری تدارک ببینیم .

از هم اکنون با برگزاری جلسات  ومجامع عمومی درکارخانه ها ومراکز کارگری و با انتخاب  کمیته برگزاری اول ماه مه  وتعیین شعارها ومطالبات خود به پیشواز اول ماه مه برویم .

رفقای کارگر

سال گذشته مبارزات کارگران درشکل اعتصابات ، تظاهرات  واشکال دیگر مبارزه برعلیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگرآنها ابعادی گسترده یافت . باتشدید مداوم بحران اقتصادی وتداوم ستمگری وسرکوبگری طبقه حاکم، مبارزات کارگران وزحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شد . هم اینک  طلیعه  تشدید مبارزه طبقاتی واعتلای جنبش کارگری  درحال دمیدن است.  کارگران وزحمتکشان بار دیگر برای بدست گرفتن سرنوشت خود  وبرای رهائی از چنگ فقر وبدبختی وستم واستثمار وزور وسرکوب  به میدان مبارزه آشکار روی خواهند آورد .

روز اول ماه مه  را به مبارزه  برای  وحدت وتشکل  کارگران ، به مبارزه برای دستیابی به  مطالبات خود وبه مبارزه برای تحقق شعار  کار، مسکن ،  آزادی  تبدیل کنیم.

روز اول ماه مه شعارهای مطالباتی تمام بخش های کارگری  راطرح و خواستار وحدت وتشکل کارگران برای تحقق آنها شویم !

افزایش دستمزد ها متناسب با سطح واقعی تورم!

شمول بیمه های اجتماعی برای کلیه کارگران شاغل وبیکار در شهر وروستاها !

لغو فوری  قانون قراردادهای موقت واستخدام رسمی کارگران قراردادی !

توقف اخراجها وبازگشت همه اخراج شده گان به سرکارهایشان !

برابری حقوق زن ومرد ورفع ستم جنسی درتمامی عرصه ها!

پرداخت کمک مسکن استانداردو متناسب با درآمد خانوار وسطح اجاره بها !

کمک اولاد !

لغو کارکودکان  وایجاد امکانات تحصیلی و تفریحی برای آنها  !

آزادی زندانیان سیاسی،  آزادی مطبوعات وتشکلات صنفی وسیاسی  !

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر!

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان!

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  ۳اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »