اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کوبانی همچنان مقاومت میکند دفاع ازمبارزات زحمتکشان کوبانی یک وظیفه انقلابی است

کوبانی همچنان مقاومت میکند

دفاع ازمبارزات زحمتکشان کوبانی یک وظیفه انقلابی است

کارگران وزحمتکشان

احزاب وسازمانهای انقلابی

همانطور که دراعلامیه های قبلی  سازمان و کمیته کردستان  بارها فراخوان داده وتاکید نموده ایم، ازمدتهاقبل کانتون  های سه گانه کردستان سوریه  با توطئه ای از پیش طراحی شده  مورد یورش وحشیانه حکومت اسلامی داعش قرارگرفته اند  و نیاز به کمک وحمایت همه جانبه دارند .مناطق سه گانه خود محتار کردستان بعنوان نمونه ای ازخود مدیریتی  دموکراتیک و تسلیح توده ای  وبرقراری آزادی های دموکراتیک، تضمین حقوق اقلبت ها ، تامین آموزش و بهداشت رایگان وبرقراری آزادیهای سیاسی،  بویژه  نقش برجسه زنان در اداره امور سیاسی، اجتماعی و نظامی درمنطقه ای شکل گرفته است که درآتش جنگهای فرقه ای و قومی و مذهبی میسوزد و دخالت های امپریالیستی  و قدرتهای محلی آنجارا به جهنمی برای توده های رنجدیده مردم تبدیل کرده اند ،روشن است که چنین پدیده ای دراین منطقه هرگزموردپسند قدرتهای امپریالیستی و مرتجعین منطقه نبوده ونخواهدبود، چراکه خودمدیریتی مستقردراین کانتونها برغم همه نقاط ضعف آن، میتواندبعنوان آلترناتیوی برای رهائی خلقهای زحمتکش گرفتار درچنبره نظامهای سرکوبگر و جریانات مرتجع ناسیونالیستی و مذهبی منطقه مقبولیت یابد. کانتون های خودمختار کردستان سوریه   بدون دریافت  هیچگونه کمکی از کشورهای خارجی  تنها با اتکا به قدرت نیروی متشکل خلق ، زنان و مردان مسلح خود  از حق حیات ، آزادی و دست آوردهای خویش دفاع مینماید. دراین میان کوبانی شهری که بیش از سه ماه است که تحت محاصره وتوپ باران و موشک باران نیروهای داعش قرار گرفته  است  تاکنون برغم  توطئه دول مرتجع منطقه بویژه دولت ترکیه  واقلیم کردستان که مانع ازپیوستن پیشمرگهای داوطلب ویاری رسانی مردم  به مدافعین کوبانی شده اند ،همچنان مقاومت میکند. واینک با خطرجدی مواجه هستند.
آخرین خبرها حاکی از آن است که  محاصره این شهر هرساعت تنگتر میگردد .طبق اخبارمنتشره : تبهکاران داعش غروب روز گذشته در صدد ورود به مرکز شهر کوبانی برآمدند و در جبهه‌های شرق, جنوب و غرب به حملات سنگین دست زدند. در حین این حملات که با سلاح‌های سنگین و تانک تبهکاران داعش بویژه در جبهه جنوب صورت گرفت, به شهر نزدیک شدند, اما مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ به حملات مقابله به مثل دست زده و اجازه ورود تبهکاران به شهر را ندادند.
در جبهه شرقی هم درگیری‌های سنگین روی می‌دهد و گفته می‌شود که پیشروی تبهکاران از سوی مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ متوقف  شده است.در جبهه غرب هم میان نیروهای ی.پ.گ و تبهکاران داعش درگیری‌های سنگین روی می‌دهد.»
تا کنون ده ها هزار نفراز اهالی این شهر زیر توپ باران و گلوله باران مداوم داعشی ها ،  خانه وکاشانه خود را رها کرده  و به سمت مزهای ترکیه روانه شده اند .  ترکیه که ابتدا مانع از ورود آوارگان کرد به داخل مرزهای  خود شد وهنوز از پیوستن داوطلبین کرد ترکیه به مدافعین کوبانی ممانعت بعمل میاورد،تحت پوشش ایجاد «منطقه حائل» قصد خود از کمک به داعش درحمله به کانتون های سه گانه و سرانجام نابودی آنها اشکارکرده است. درچنین شرایطی وظیفه همه نیروهای انقلابی و انسانهای آزادیخواه است که نسبت به امکانات خود و به هرطریق ممکن به یاری مدافعین کوبانی شتافته و ازهیچگونه کمک ویاری به آنها دریغ نورزند.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست باردیگر  همه احزاب ، سازمانها و تشکلهای  انقلابی ، مترقی ایرانی درداخل و خارج کشور را به  حمایت همه جانبه از مبارزات و مقاومت خلق زحمتکش کردستان  سوریه ومدافعین کوبانی فرامیخواند.

اعضا وفعالین سازمان درایران،کردستان و خارج کشور هرجا که حضوردارند موظفند درحد امکانات خود درزمینه کمک رسانی و حمایت از مبارزات و مقاومت خلق زحمتکش کرد بویژه مدافعین کوبانی فعال باشند.

دفاع ازمبارزات زحمتکشان کوبانی یک وظیفه انقلابی است

 

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

10مهرماه 1393

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »