اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز وکارگران معترض سایر مراکز تولیدی را به اعتصابات تظاهراتی فرامیخوانیم.

اعتصابات واعتراضات کارگری سراسر کشوررادربرگرفته است . بیش ازچهارهزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز  پانزده روزاست که  دراعتراض به عدم پرداخت حقوق  دست ازکارکشیده اند .
کارگران این مجتمع صنعتی، همچون هزاران کارگر کارخانه ها و مراکزصنعتی دیگر خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه خود هستند.

به گفته یکی از کارگران: مدیریت کنونی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز   با پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه حدود 4 هزارکارگر شاغل در این کارخانه باعث تشدید وضعیت اقتصادی خانواده‌های این کارگران شده‌اند.

نزدیک به 4هزارکارگر رسمی و قراردادی  این شرکت بیش از 5 ماه است که حقوق ومعوقات خودرادریافت ننموده اند .علاوه براین حق سنوات هرکدام از این کارگران که بالغ بر 6 میلیون تومان میشود نیز سالها است که پرداخت نشده است .
دلیل دیگر اعتراض کارگران این واحد تولیدی، مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که مشکلات مضاعفی برای کارگران ایجاد کرده است.
به نقل از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز گفته می‌شود: تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئولان استانی پاسخ مشخصی به خواسته‌های آنان داده نشده؛ درنتیجه اعتراض کارگران استمرار پیدا کرده است.
گروه ملی فولاد اهواز یکی از شرکتهائی است که درجریان خصوصی سازیها به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز واگزارشد که پس از ماجرای اختلاس ٣ هزار میلیاردی و مصادره شرکت‌های متهم اصلی پرونده و سپس اعدام وی، مدیریت این کارخانه ها به باندها و نورچشمی های سران رژیم با نظارت قوه قضائیه که خود ازدزدان و اختلاس گران عمده است، واگذارشد.

بدنبال واگذاری این مجتمع ازآن پس کارگران بامدیرانی مواجه شدند  که با پشت گرمی به قوه قضائیه بیش از مدیران قبلی  تعرض به حقوق و معیشت کارگران را درپیش گرفتند و نه تنها حق سنوات و مطالبات عقب افتاده کارگران دردوره قبلی را پرداخت ننمودند بلکه بیش از  5ماه است که از پرداخت حقوق کارگران به بهانه های مختلف خودداری میکنند.

اینک که گرانی و سطح پائین دستمزد ها فشاراقتصادی فوقلعاده ای را برکارگران وخانواده آنها تحمیل کرده است، عدم پرداخت بموقع همان دستمزد های ناچیز و به تعویق انداختن پرداخت آنها جان کارگران این واحد صنعتی  را به لب آورده و برغم سرنیزه سرکوبی که توسط  مدیران منتصب قوه قضائیه بالای سرشان آویزان کرده اند ، به پا خواسته  و اعلام کرده اند تا تحقق مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهندداد.
دراین میان جناح های متعارض رژیم دراین ماجرا هرکدام سعی دارند با پشتیبانی ضمنی از اعتراضات و اعتصابات کارگران ازیک طرف مبارزات آنها را وجه المصالحه خودباباند های دیگرسرمایه داران وصاحبان قدرت قراردهند وازسوی دیگر  استقلال طبقاتی کارگران را خدشه دارکرده و مبارزات آنها را مهار کنند.

کارگران گروه ملی فولاد همچون  کارگران اعتصابی صد ها موسسه دیگر احتیاج به حمایت و پشتیبانی دارند . ما همه کارگران کارخانه ها و مراگزکارگری و نیز زحمتکشان و جوانان اهوازرا به حمایت از کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز فرامیخوانیم.

همچنین به کارگران اعتصابی توصیه میکنیم ازطریق دست زدن به اعتصاب تظاهراتی  اعتراضات خودرا به خیابانها کشانده  و مشکلات خودرا با توده های زحمتکش دیگر درمیان بگذارند و پشتیبانی آنها را جلب کنند.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

هفتم اسفند ماه 1395

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »