اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کارگران فولاد اهواز وکارگران نیشکر هفت تپه ،طلایه داران گفتمان شورائی و تحولات بنیادی درجامعه تشنه آزادی و عدالت درایران هستند

درحالیکه اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران فولاد اهواز دردل مافیای قدرت وثروت هراس انداخته است ،امروز کارگران هفت تپه نیز اعلام کردند که بعد ازوقفه ای کوتاه ازروز دوشنبه هیجدهم آذرماه، مجددا دست به اعتصاب خواهند زد و تا تحقق خواست هایشان از جمله آزادی اسماعیل بخشی ، علی نجاتی وسپیده قلیان به اعتصابشان ادامه خواهند داد. خلع ید از بخش خصوصی و اداره شورائی مجتمع هفت تپه، ازجمله خواست های کارگران محسوب میشود. کارگران هفت تپه درپی تشدید سرکوب و وعده های دروغین مقامات حکومتی، موقتا به سرکارهای خود برگشته بودند. امادرپی خودداری مقامات دولتی و کارفرماها درعمل به وعده های داده شده به کارگران، کارگران نیز برغم تهدیدات مقامات دولتی و کارفرما ، تصمیم گرفته اند تا تحقق کامل خواست هایشان دست به اعتصابی مجدد بزنند.

اعلام اعتصاب مجدد کارگران مبارز نیشکر هفت تپه ،همزمان باتداوم اعتصابات کارگران فولاد اهواز و اعتصابات کوچک و بزرگ دیگر درسایر مراکز کارگری ،پشتیبانی وسیع دانشجویان، معلمان و سایر اقشارزحمتکش مردم از مبارزات کارگران فصل نوینی را نه تنها درمبارزات طبقه کارگرایران، بلکه درمبارزات زحمتکشان تحت ستم واستثمارسراسر کشور نیز گشوده است و آرایش جدیدی درصف بندی های طبقاتی دردرون جامعه پدید آورده است. تداوم مبارزه و مقاومت کارگران هفت تپه و فولاد اهواز خواست ها و مطالبات انقلابی آنان از قطع دست مافیای سرمایه وسرکوب از صنایع ومراکز تولیدی گرفته تاپایان دادن به فساد ودزدی مقامات دولتی و باندهای وابسته به حاکمیت ازمنابع مالی واقتصادی کشور ، وراه حل اداره شورائی امور و… با استقبال عمومی مواجه شده و چشم انداز نوینی را درمبارزات کارگران وزحمتکشان سراسرکشور گشوده است.

همانطور که خواست عمومی خود کارگران نیز هست حمایت از کارگران اعتصابی و خواست ها و مطالبات آنها میباید با پشتیبانیهای عملی و موثر از سوی تمام مراکز کارگری ، دانشجویان ، معلمین و دیگر اقشار زحمتکش جامعه  مواجه شود.

حمایت های گسترده تاکنونی  کارگران واقشار مختلف جامعه نشاندهنده این واقعیت است که اتحاد بین جنبشهای اجتماعی با هژمونی طبقه کارگر بسیار بالا است و تشکیل جبهه ای نیرومند با هدف سرنگونی نظام حاکم و برپائی ساختار اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر شوراهامیتواند راه حل تمام کارگران وزحمتکشان جامعه برای برون رفت از وضعیت فلاکتبار کنونی باشد.

ما ضمن حمایت از خواست ها مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه ، فولاد اهواز و سایر کارگرانی که درنقاط مختلف کشور درحال اعتصاب و اعتراض هستند ازسایر جنبش های اجتماعی زنان، جوانان، دانشجویان ، آموزگاران ،هنرمندان دعوت میکنیم  که سیاست سرکوبگرانه رژیم را محکوم و خواهان آزادی اسماعیا بخشی ،علی نجاتی و سپیده قلیان و سایرکارگران و معلمان و دانشجویان  زندانی وکلیه زندانیان سیاسی بشوند.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

۱۸آذر ۱۳۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »