اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

چهل و پنجسال نبرد برای آزادی وسوسیالیسم بمناسبت چهل وپنجمین سالگرد حماسه سیاهکل و سی و هفتمین سالگرد قیام توده های زحمتکش مردم

 

چهل و پنجسال نبرد برای آزادی وسوسیالیسم

بمناسبت چهل وپنجمین سالگرد حماسه سیاهکل و سی و هفتمین سالگرد قیام توده های زحمتکش مردم

چهل و پنجمین  سالگرد حماسه سیاهکل و سی هفتمین  سالگرد قیام بهمن را به همه  کارگران وزحمتکشان و فدائیانی که همچنان درسنگر طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم ایران برای آزادی و سوسیالیسم  می رزمند، شادباش میگوئیم .

    گرامیداشت این دو روز تاریخی برای   کارگر ان و زحمتکشان و انسانهای  آزادیخواه  ومبارز و انقلابی ایران دارای ارزش و اهمیت ویژه  است. نخست از آن رو که  فشار اختناق ، ظلم وستم و نابرابری  که از طرف طبقات حاکم و دولت آنها درجامعه برعلیه اکثریت مردم اعمال میشود را میتوان با آگاهی و پشتوانه تئوری انقلابی  واراده انقلابی  درهم شکست  وتوده های مردم رنجدیده  را ازخواب بیدار کرد وپرده سیاه  رعب و وحشت  و ناامیدی و تغییر ناپذیری وضعیت موجود را پاره نموده وچشم انداز نوینی را درمقابل آنها گشود . وتوده های مردم را که درنتیجه سالها سرکوب و خفقان  به چاره ناپذیری وضعیت فلاکتبارخود عادت داده شده اند، بیدار و امید وارنمود ونشان داد که قدرت استبداد و خودکامگی شکست ناپذیر نیست ودرصورتیکه اراده کنند  قدرقدرتی رژیم حاکم دربرابر قیام مسلحانه آنها  چند روز بیشتر دوام نخواهد آورد.

دوم اینکه  هیچ قیامی به پیروزی نخواهد رسید مگر انکه  طبقه پیشرو اجتماعی  رهبری قیام مسلحانه  برعلیه نظم حاکم را دردست گیرد.  وطبقه پیشرو جامعه  به این کار موفق نخواهد شد مگربخش مهمی از این طبقه و یا حد اقل پیشروترین عناصر ورهبران عملی آن درسازمان ویا  درحزب سیاسی انقلابی خود متشکل شده باشند. حزبی که  ازجهانبینی  سوسیالیسم علمی برخوردار بوده و ازتجربیات تئوریک وعملی  جنبش جهانی پرلتاریا  آموخته  باشد. دارای برنامه  ، استراتزی و تاکتیکهای انقلابی  معین مبتنی بر شرایط مشخص بوده باشد .بعلاوه با مبارزه نظری  با دیدگاه های  طبقات حاکم  و اپورتونیسم  درون جنبش انقلابی ، توده های طبقه انقلابی و زحمتکشان جامعه را اززیر نفوذ سمومات  تبلیغات وترویجات طبقه حاکم برحذرداشته و ازانحراف  مسیر و به بیراهه کشانیده شدن جنبش و شکست نهائی آن جلوگیری کرده باشد. وسرانجام به هنگام قیام باسازماندهی دقیق و با نقشه ای از پیش آماده شده   با تسخیر مراکز مهم اقتصادی ، نظامی و سیاسی  و رسانه ای وحمل ونقل .. فورا از طریق  شوراها تمام قدرت را دردست گیرفته ومانع از فریب توده ها وقدرت یابی مجدد ارتجاع  گردند
امروزکه چهل وپنج سال از حماسه سیاهکل و سی وهفت سال از قیام توده های کارگر و زحمتکش ایران  میگذرد.بخوبی میدانیم هرچند که با حماسه سیاهکل و آغازمبارزه مسلحانه  امید به شکستن  قدرقدرتی طبقه حاکم  در دل توده های مردم شعله ور شد ودرروز تاریخی 22 بهمن 57درقیام مسلحانه کارکران و توده های زحمت کش مردم که از ستم و استثمار و زور و سرکوب وغارت و چپاول طبقه حاکم ودستگاه سرکوب آن به جان آمده بودند، متبلور گردید.وهرچند توده های زحمتکش مردم با قیام شکوهمند و مسلحانه خود کاخ ستمگری شاه ودارو دسته آن را درهم کوبیدند. اما به دلایلی از جمله فقدان حزب انقلابی طبقه کارگروسطح پائین آگاهی وتشکل در میان توده های مردم ،این قیام با توطئه امپریالیستها وطبقات ارتجائی ودارای جامعه باشکست مواجه گردید و به جای آزادی ، برابری و رفع ستم و استثمارو زور وسرکوب، ارتجاعی ترین حکومت مذهبی برمقدرات جامعه حاکم شد که تنها بازور سرنیزه و کشتار وسرکوب ابتدائی ترین ازادیهای سیاسی تاکنون به حاکمیت خود ادامه داده است.   نزدیک به چهار دهه است که کارگران ، زنان ، جوانان و مردم زحمتکش ایران و افراد و نیروهای انقلابی با دادن قربانیان بسیار  با این رژیم وطبقه سرمایه دار پشتیبان آن که بمثابه مافیای قدرت وثروت برمقدرات جامعه حکم میرانند،درمبارزه اند.تردیدی نیست که تداوم مبارزه به بیداری و ارتقای سطح آکاهی وگسترش میارزه کارگران ،زنان ، دانشجویان و خلقهای تحت ستم واستثمار یاری خواهدرساند و نور امید وچشم انداز نوینی را درجهت سرنگونی نظام ارتجائی حاکم خواهد گشود .دراین راستا به یاد داشته باشیم که سالگرد حماسه  سیاهکل وقیام تاریخی 22 بهمن انجام وظایف و پیگیری اهدافی را به ما گوشزد میکنند که هزاران رفیق ما وده ها  هزار انسان آزادیخواه وسوسیالیست برای تحقق شان جان باخته اند . اهدافی که ازآسمان نازل نشده اند بلکه انسانی ترین  ومبرمترین خواست ها  و آمال و آرزوهای  کارگران ،زنان ،جوانان ، دانشجویان ، روشنفکران  و بطور کلی نیروی کار وزحمت جامعه ما هستند که بوسیله مافیای قدرت وثروت  انکار و سرکوب میشوند.

بیائید درگرامیداشت سالگرد  حماسه  سیاهکل و قیام بهمن ماه،از تجربیات غنی این دو واقعه تاریخی مهم درس بگیریم و از نقاط ضعف وقوت مبارزات نسلهای پیش از خود بیاموزیم ودرمبارزه برای سرنگونی ارتجاع حاکم وتحقق ارمانهای ازادیخواهانه ، سوسیالیستی وانسانی  آنها که دراین راه ازجان خود نیز گذشتند، ازهیچ کوششی فروگزارنکنیم.

 گرامی باد خاطره تابناک  حماسه آفرینان سیاهکل در 19 بهمن سال 49

 گرامی باد یاد دلاوریهای طبقه کارگر و زحمتکشان درقیام 22 بهمن سال 57

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران       برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم 

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  19 بهمن ماه 1394

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »