اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

 پیام کمیته کردستان به شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت چهل و چهارمین سالروز حماسه سیاهکل

سلام ای سازمان فردا
سلام ای سازمان عشق
سلام ای گسترش میهنی
سلام …

در چهل و چهارمین  سالروز رستاخیز سیاهکل  ﻯﺮﺍﺬﮔﻨﺎﻳﻨﺒ سازمان چریک های فدایی خلق ایران گرمترین و انقلابی ترین درودهایمان را نثار شما رفقای شرکت کننده در مراسم بزرگداشت این روز تاریخی می کنیم.

چهل و چهار سال پیش در شرایطى که دیکتاتورى افسار گسیخته رژیم پهلوى با همکارى و پشتیبانى تمام عیار حامیان امپریالیستش جو رعب و سکوت را بر جامعه ایران مستولى کرده بود , در اعماق جنگلهاى سیاهکل این صفیر گلوله  فدایى بود که خواب از چشمان مزدوران رژیم و سرخوردگان محفل گرا ربود.

اقدام قاطع و انقلابى رفقاى حماسه آفرین ما در آن مقطع تاریخى ناشى از درک عمیق و علمى از پدیده هاى اقتصادى , اجتماعى , سیاسی حاکم بر جامعه آنروز ایران بود و توهم و خیانتها و تحلیلهاى غیر واقعبینانه و انحرافى را پاسخى چنین می بایست که پیشرو فدایى بدون ترس از ارتکاب اشتباهات و رفع آن در جریان عمل , قاطعانه رسالت تاریخى خود را در جهت رشد و تکامل مبارزه طبقاتى ایفا نماید .

جنبش آغاز شده توسط رفقاى فدایى تنها در طى 8 سال به آنچنان جنبش عظیمى تبدیل شد که در اعماق توده هاى کارگر و زحمکتش نفوذ کرد و به یک جریان در عرصه سیاسى _ اجتماعى جامعه تحت سلطه ایران مبدل شد و طوفان وار جزیره ی ثبات و آرامش امپریالیسم جهانى را آماج حملات قاطع و انقلابى خویش قرار داد چنانچه در 22 بهمن 57 با نفوذ میلونى خود در توده هاى بپاخاسته میهنمان و با پشتوانه اى عظیم موجبات سرنگونى یکى از عقب مانده ترین سیستمهاى سیاسى _ اقتصادى سرمایه دارى وابسته به امپریالیسم را فراهم ساخت .

آرمانهاى والایى که چهل و چهار سال پیش رفقاى پاکباز فدایى را به اقدام قاطع  و انقلابى وا داشت همچنان الهام بخش هزاران و میلونها انسان آزادیخواه و برابرى طلب در مصاف با حکومت جهل و تاریکى و استثمار سرمایه دارى بمنظور برقرارى جامهه اى عارى از تمامى مظاهر ستم و استثمار است . آرمانهایى که پشتوانه قدرتمند آنان گـذار از مبارزه اى خونین و پر فراز و نشیب چهل و چهار ساله است . ﺮﺍﺬﮔﺒ فرصت طلبان و دست پروردگان مکتب بورژوازى هر یک از زاویه مشخصى و با قلم فرسایی و درست کردن شوهای مبتذل سرآغاز جنبش نوین کمونیستی را مورد حمله هدفمند خود قرار دهند . فدایی کمونیست را چه باک اگر در مسیر تحول و در کوران مبارزه طبقاتى هزار جبهه بر او گشوده شود .

 در پایان ضمن درود مجدد به شما رفقای شرکت کننده در مراسم و تشکر از رفقایمان در واحد گوتنبرگ سازمان برای تدارک این مراسم ، یاد و خاطره فرزندان دلاور خلق و تمامی مبارزین راه آزادی و برابری را گرامی میداریم و به خون سرخشان سوگند میخوریم که تا سرنگونی رژیم مرتجع جمهوری اسلامی و امپریالیسم و ایادیش یکدم از پای ننشینیم . به امیدی روزی که مراسم های این چنین را در سراسر ایران و با حضور میلیونی کارگران و زحمتکشان  گرامی بداریم .

در اهتزار باد پرچم برافراشته شده رستاخیز کبیر سیاهکل

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شواریی

کمیته کردستان سازمان اتحاد فداییان کمونیست

19 بهمن 1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »